simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
PhiloxMab:ComMattLuke ܠܗ̇ܘ ܕܫܥܒܕ ܠܗ ܟܠ ܇ ܕܢܗܘܐ ܐܠܗܐ
Ps-Dion:ChronZuq ܝX ܡܠܬܐ ܕܒܪܬ ܟܠ ܐ ܟ ܨܒܝܢܐ
P:ProvQohSong [AB] . ܘܥܠ ܬܪܥܝܢ̈ ܟܠ ܐܒܢܝܢ̈ ܚܕܬܝܢ ܘܥܬܝܩܝܢ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܘܐܘܝ ܦܠܝܓܘܬܐ ܕܠܘܬ ܟܠ ܐܚܝܕܐ ܗܘܬ ܇
P:Matt [AB] . ܗܟܢܐ ܟܠ ܐܝܠܢܐ ܛܒܐ ܂
Cyr:ComLuke ܗ̇ܘ ܕܫܘܠܛܢܐ ܕܥܠ ܟܠ ܐܝܬ ܠܗ̣ ܂
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܠܗ ܠܡܦܠ ܕܬܚܝܬ ܟܠ ܐܝܬܘܗܝ . O⬩
SevAnt:CathHom ܗ̇ܢܘܢ ܕܝܬܝܪ ܡܢ ܟܠ ܐܝܬܝܗܘܢ X ܗܘܘ
SevAnt:madHym ܚܘ̣ܝܬ ܆ ܕܕܗܢܐ ܟܠ ܐܝܬܝܟ ܒ̇ܪܘܝܐ ܘܡܝܪܐ
IšoMerv:ComOT ܪܓܬ ܢܫܐ̈ ܘܥܠ ܟܠ ܐܠܗ ܠܐ ܢܬܚܫܒ
BarṢal:ComLiturg ܂ ܗ̇ ܂ ܟܠ ܐܡܬܝ ܓܝܪ ܕܬܐܟܠܘܢ
Denḥ&AḥudTagr:Acts ܐܢܐ ܓܝܪ ܐܚܝ̈ ܟܠ ܐܡܬܝ ܕܒܘܘܢܐ ܕܝܠܝ
LiberGrad ܕܐܢܫ ܢܛܐܒ ܠܗ ܟܠ ܐܡܬܝ ܕܣܢܝܩܐ :
JnEph:ActsEastSaints ܢܘܣܦܢ̈ . ܘܗܟܢܐ ܟܠ ܐܢܫ ܐܝܟ ܕܡ̣ܨ
Eph:madParad&LuqJul ܡܨܐ ܣ̇ܦܩ ܠܚܟܡܬܗ ܟܠ ܐܢܫ ܐܝܟ ܥܘܒܐ
P:Luke [AB] ܐܢܬܘܢ ܀ ܟܠ ܐܢܫ ܕܐܬܐ ܠܘܬܝ
SevAnt:LuqJul . ܘܝܕܝܥܐ XXXXX ܟܠ ܐܢܫ ܕܠܘ ܡܛܠܬܗ
Eph:madFaith ܩܘܕܫܐ 11ܠܐ ܢܫܡܘܛ ܟܠ ܐܢܫ ܠܫܢܗ ܚܠܦ
JulRom ܟܐܢܘܬܗܘܢ ܕܐܠܗܐ̈ ܠܘܬ ܟܠ ܐܢܫ ܬܬܝܕܥܼ .
IsaacNin:SpiritWorks ܛܘܒܢܐ ܡܦܫܩܢܐ ܡܢ ܟܠ ܐܣܟܡ ܕܨܠܘܬܐ ܕܡܨܠܐ