simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:CathHom ܠܐ . ܡܢ ܟܠ ܦ . Xܣ
Nars:memCreat ܕܥܒܝܕ ܡܪܐ ²⁹ܥܠ ܟܠ ܕܗ̣ܘܐ . ܛܢܢܐ
Eph:madLuqHeres ܚܘܪ ܒܟܠܗܘܢ ܕܠܥܘܕܪܢ ܟܠ X ¹ ܐܬܝܢ
JacSer:memSinWomLordForgav ܚܒܝܒܢ̈ ܠܗ ܠܡܚܣܐ ܟܠ ܚܒܝܒ ܓܘܫܡܐ ܡܐ
SevAnt:CathHom ܠܟ : ܡܢ ܟܠ ܦܪܘܣ̇ ܐܦ ܡܢ
P:Luke [AB] ܐܢܬܘܢ ܀ ܟܠ ܐܢܫ ܕܐܬܐ ܠܘܬܝ
SevAnt:CathHom ܕܡܪܝܐ - ܐܚܝܕ ܟܠ ܆ ܐܡܬܝ ܕܝܢ
JnEph:ActsEastSaints ܚ̣ܕܬܐ̈ ܢܡܠܠܘܢ . ܟܠ ܥܡܐ ܓܝܪ ܕܥ̇ܐܠ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܠܗ ܠܡܦܠ ܕܬܚܝܬ ܟܠ ܐܝܬܘܗܝ . O⬩
JacSer:memTransfig ܡܪܢ ܐܝܟ ܝܪܬ ܟܠ ܡܙܝܓܐ ܚܕܬܐ ܥܡ
HistChurchEast ܇ ܗܠܝܢ ܡܢ ܟܠ ܦܪܘܣ ܘܠܐܚܪܢܝܘܬܐ ܗ̇ܝ
IsaacNin:SpiritWorks ܛܘܒܢܐ ܡܦܫܩܢܐ ܡܢ ܟܠ ܐܣܟܡ ܕܨܠܘܬܐ ܕܡܨܠܐ
SevAnt:CathHom ܕܒܚܪܬܐ ܕܙܒܢܐ̈ ܘܩܕܡ ܟܠ ܥܠܡܐ̈ ܇ ܘܕܒܐܝܕܘܗܝ̈
IšoMerv:ComOT ܥܠ ܥܝܢܐ ܚܙܝܬ ܟܠ . ܐܟܡ̇ܢ ܕܠܐ
JacSer:memAscenLord ܦܢܝܬܐ̈ ܘܛܪܕ ܡܢܗܝܢ ܟܠ ܛܠܠܝܢ̈ ܕܣܪܝܩܘܬܐ 65
P:Lev [AB] ܩܘܪܒܢܐ . ܟܠ ܕܟܪܐ ܕܒܢܝ̈ ܐܗܪܘܢ
Eph:madVirg ܠܟܠ ܘܬܘܩܢܟܝ ܠܡܪܐ ܟܠ ܕܠܝܠ ܒܠܚܘܕ X
ChalcedWrit ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܕܥܠ ܟܠ ܆ ܩܡܬ ܗ̇ܝ
LiberGrad ܕܐܢܫ ܢܛܐܒ ܠܗ ܟܠ ܐܡܬܝ ܕܣܢܝܩܐ :
GanBus : Xܥ ܡܢ ܟܠ ܦܪܘܣ ܘܡܬܪܗܒ .