simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarEbr:CandSanc ⁶⁶ . ܗܢܐ ܟܠ . ܢܝܫܐ ܬܪܝܢܐ
BarKoni:Schol ܠܥܡܡܐ̈ ܟܠܗܘܢ ܕܡܢ ܟܠ ܦܝܢ̈ ܐܬܬܙܝܥܘ ܘܐܬܘ
BarKoni:Schol ܠܐ ܡܫܬܡܠܐ ܂ ܟܠ ܝ-· ܪܒ ܟܘܡܪܐ̈
BarKoni:ScholUrm ܒܗ̇ܝ ܕܡܪܘܬܐ ܕܥܠ ܟܠ ܩܒܠ : ܘܨܠܝܒܐ
BarKoni:ScholUrm ܕܥܡܗ ܡܪܘܬܐ ܕܥܠ ܟܠ . ܘܐܝܟܢܐ XX
BarKoni:ScholUrm . ܗ̇ܘ ܕܟܕ ܟܠ ܡܕܡ ܣ̣ܥܪ ܘܚܙܐ
BarKoni:ScholUrm ܕܡܥܕܪܢ̈ . ܘܟܕ ܟܠ ܡܕܡ ܣܥܪ ܐܝܟ
BarṢal:ComLiturg ܂ ܗ̇ ܂ ܟܠ ܐܡܬܝ ܓܝܪ ܕܬܐܟܠܘܢ
BarṢal:ComLiturg ܥܡܝܢ ܗܘ̣ܘ ܡ̣ܢ ܟܠ ܡܐ ܕܡ̇ܦܩܐ ܓܦܬܐ
Basil:SyrHex ܩܠܗܘܢ . ܡܢ ܟܠ ܩܠܐ ܫܦܝܪܐ ܕܡܬܩܢ
ChalcedWrit ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܕܥܠ ܟܠ ܆ ܩܡܬ ܗ̇ܝ
ChronMin ܆ ܕܝܬܝܪܬܐ̈ ܐܝܬܝܗܝܢ ܟܠ ܟܠܗ ܗܠܝܢ ܐܡ̇ܪܝܢܢ
Chrys:ComJohn1 ܗܘܐ ܕܒܗ ܐܬܒܪܝ ܟܠ . ܐܣܬܟܠ ܐܦ
Chrys:ComJohn1 ܘܗܠܝܢ ܕܛܒ ܡܢ ܟܠ ܐܢܫ ܡܨ ܥܪܝܢ
Chrys:ComJohn1 ܗܠܝܢ ܬܐܡܪ ܬܫܠܡ ܟܠ ܡܐ ܕܡܬܒܥܐ .
ComGenExod ܫܒܥ ܬܒܥܢ̈ ܫ̇ܪܐ ܟܠ ܡ̇ܢ ܕܢܩܛܠܝܘܗܝ ܠܩܐܝܢ
Cyr:ComLuke ܗ̇ܘ ܕܫܘܠܛܢܐ ܕܥܠ ܟܠ ܐܝܬ ܠܗ̣ ܂
Cyr:ComLuke ܢܗܘܘܢ ܐܝܬܝܗܘܢ ܠܘܬ ܟܠ ܥ̇ܒܪ ܂ ܂
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܠܗ ܠܡܦܠ ܕܬܚܝܬ ܟܠ ܐܝܬܘܗܝ . O⬩
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs : ܕܡܛܠ ²ܡܢܐ ܟܠ ³ܚܕ ܚܕ ܡܢ