simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:CathHom ܦܪܘܣ̇ ܐܦ ܡܢ ܫܢܕܐ̈ ܗܠܝܢ ܡܦܠ̇ܛ ܗܘܐ ܠܟ : ܢܟܦܐܝܬ ܐܡ̣ܪ ܆ ܟܠ ܒܠܚܘܕ ܐܡ̣ܪ . ܘܟܕ ܗܓܡܘܢܐ ܐܡ̣ܪ ܕܐܠܘ ܡܥ̇ܕܪ ܗܘܐ ܠܟ : ܡܢ
SevAnt:LuqGramm ܟܠܗ ܝܨܦܘ ܕܗ̇ܝ ܡ̇ܢܬܐ ܕܠܩܘܒܠܐ ܇ ܗܢܐ ܓܝܪ Xܝ̇ܕܐ ܐܝܬ ܟܠ ܕܐܘܛܘܟܐ ܐܡ̇ܪܝܢ ܆ ܨ̇ܒܝܢ ܗܘܘ ܕܡܢ ܥ̇ܩܪܐ ܢܬܠܫܘܢ ܆ ܘܠܐ
JnEph:ActsEastSaints ܥܡܐ ܓܝܪ ܕܥ̇ܐܠ ܗܘܐ ܠܘ ܆ ܒܗ̇ܘ ܝܘܡܐ ܕܬܠܬܐ ܕܘܘ̇ܐ ܘܘܐ ܆ ܟܠ ܕܠܝܫܝXܝܚܐ̈ ܐܬܝܗܒ : ܬ ܇ ܕܒܝܕ ܠܫܢܐ̈ ܚ̣ܕܬܐ̈ ܢܡܠܠܘܢ .
SevAnt:CathHom ܫܘܬܦܘܬܐ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܘܙܘܘܓܐ ܡܢ ܐܠܗܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܆ ܘܠܐ ܐܝܬ ܟܠ ܗ̇ܝ ܟܗܢܝܬܐ ܇ ܗ̇ܝ ܕܡܢ ܡܪܝܐ ܡܬܠ̇ܚܡܐ ܐܢܬܬܐ ܠܓܒܪܐ ܀
JacSer:memElij&NabJezr ܕܓܠܐ̈ ܥܒܝܕܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܒܢܝ̈ ܥܢܝܢܐ ܘܠܫܪܝܪܐ ܡܐ ܕܚܙܐ ܟܠ ܣܢܐ ܗܘܐ ܗܘ ܪܫܝܥܐ 700 ܚܫܘܟܐ ܗܘܐ ܘܠܢܗܝܪܐ ܠܐ ܪܚܡ ܗܘܐ
EliaAnb:BookExer&Cent ܕܒܚܕ ܐ̇ܣܪ ܡܕܥܐ ܆ ܡܢ ܟܠ ܫ̇ܪ̇ܐ ܀ ܪܥܝܢܐ . ܕܐܣܝ̣ܪܘܬ ܟܠ . ܠܟܠܗܝܢ ܚ̇ܫܒ ܐܝܟ ܚܠܡܐ ܆ ܠܚܕܘܬܐ̈ ܘܚܫܐ̈ ¹X¹ܕܙܒܢܐ ܀
SevAnt:LuqJul ܐܢܫ ܕܠܘ ܡܛܠܬܗ . ܐܠܐ ܡܛܠܬܢ ܣܒ̣ܠ ܟܠܗܝܢ . ܕܟܕ ܝܢܢ ܟܠ ܕܡܢ ܙܒܢܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܒܪܝܡܝܢ̈ ܗܘܘ ܐܚܝ . ܘܝܕܝܥܐ XXXXX
JnDalya:Epist ܣܡܝܘܬܐ ܠܩܢܝܗ̈ܿ ܐܝܟ ܕܐܦ ܚܘܼܒܐ ܢܘܗܪܐ ܗܘ . ܘܠܐܝܢܐ ܟܠ ܒܠܒܗ ܒܟܠܙܢܐ ܐܝܢܐ ܕܗܼܘ . ܗܕܐ ܗܝ ܒܝܼܫܬܐ ܝܿܠܕܬ
P:Ps [AB] ܒܢܝ̈ ܒܣܪܐ : ܠܫܡܐ ܕܩܘܕܫܗ ܠܥܠܡ ܥܠܡܝܢ . ܐܝܟ ܡܢ ܕܦܢܐ ܟܠ ܥܘܠܐ̈ ܡܘܒܕ . ܬܫܒܚܬܗ̈ ܕܡܪܝܐ ܐܡܠܠ ܒܦܘܡܝ : ܘܢܒܪܟܘܢ
SevAnt&SergStyl:Corres ܟܠܗ ܦܣܩ ܠܗ̇ܝ ܕܢܐܡܪ ܥܦܝܦܐ . ܟܕ ܨܒܐ ܕܟܠ ܡܥܠܢܘܬܐ ܟܠ ܗܟܝܠ ܒܛܘܡܣܐ ܕܬܪܝܢ̈ ܕܠܘܩܒܠ ܓܘܕܦܐ̈ ܕܢܣܛܘܪܝܘܣ .