simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Phil-Phlm [AB] ܡܕܡ ܒܥܘܬܐ ܬܗܘܐ ܡܩܪܒ ܠܐܠܗܐ ܁ ܘܨܠܘܬܐ ܁ ܘܬܚܢܢܬܐ ܁ ܟܠ ܕܠܐ ܢܗܘܘܢ ܡܓܕܦܝܢ ܀   ܒܥܐ ܐܢܐ ܗܟܝܠ ܡܢܟ ܆ ܕܡܢ ܩܕܡ
PhiloxMab:ComProJohn ܚܕ ܡܢܢ . ܕܢܣܝܡ ܢܦܫܗ ܠܘܬ ܝܕܥܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܗܠܝܢ XXXX ܟܠ ܇ ܝ¹ܠܬܪܒܝܬܐ ܕܨܝܕ ܡܥܠܝܬܐ̈ ܘܐܠܗܝܬܐ̈ . ܘܡܬܒܥܐ ܡܢ
SevAnt:CathHom ܓܝܪ ܕܥ̇ܒܪ ܆ ܢܥܘܠ ⁷⁵ܘܢܨ̇ܠܐ ܆ ܘܠܥܘܗܕܢܐ ܢܐܬܐ ܝXXX6 ܟܠ ܩ̣̇ܕܡ ܠܒ̣ܟ ܇ ܟܕ ܩܒ̣ܥ ܒܗ ܠܗܝܟܠܐ ܗܢܐ ܩܕܝܫܐdd dddd
PhiloxMab:ComProJohn ܚܕ ܡܢ ܗܘܝܐ̈ ܡܢ ܒܬܪ ܕܗ̇ܘܐ : ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܐܝܚܝܕܐܝܬܐܝܬܘܗܝ ܟܠ XXdd1 ܡܬܗܝܡܢ ܘܕܟܕ ²ܗ̣ܘܐ ܠܐ ܐܫܬܚܠܦ . ܘܐܝܟ ܕܐܝܬܘܗܝ
Ath:ExposPs ܚܣܝܐ ܠܐ ܠܘܬܟ ܒܬܘܟܠܢܐ ܕܥܠܝ ܗ̇ܘ ܕܐܦ ܠܐ ܐܢ ܣܘܓܐܐ . ܟܠ ܒܚܛܗܘܗܝ̈ ܘܥ̇ܒܪ ܘܢ . ³²ܡܬܪܚܡ ܥܠܘܗܝ ܐܠܗܐ . ܘܚܠܦܝ ܠܡ
BarKoni:ScholUrm ܡܕܡ ܣ̣ܥܪ ܘܚܙܐ ܝܘܬܪܢܐ ܕܗ̣ܘܐX ܠܗܘܢ ܡ̣ܢ ܟܬܝܒܬܐ̈ : ܟܠ ܕܥܡܠ ܐܢܘܢ ܆ ܡܛܠܐܝܠܝܢ ܕܐܬܟܬܒ ܡ̣ܢ ܩܕܝܡ . ܗ̇ܘ ܕܟܕ
SynOr ܩܛܝܪܐ ܘܥܨܝܢܐ ܬܬܚܪܪ ܓܒܝܬܐ ܕܚܣܝܘܬܐ ܡܢ ܙܘܘܓܐ ܥܡ ܟܠ ܘܡ̇ܠܦܝــܢ ܚـܢــܢ 47 ܕܢܗܘܝܢ̈ : ܐܝܟܢܐ ܕܡܢ
IšoAdiab:Epist ܦܪܘܣ ܕܡ̣ܢ ܫܪܪܐ ܘܚܝܠܐ ܕܡܠܝܠܘܬܐ ܐܬܚܝܒܢܢ ܆ ܘܠܐ ܬܘܒ ܟܠ ܕܝܢ ܒܛܟܣܐ ܦܝܠܣܘܦܝܐ ܐܬܚܫܚܬ ܃ ܐ ܟܢܐ ܕܢܕܥ ܚܢܢ ܡ̣ܢ
SevAnt:CathHom ܗ̇ܘ ܡܐXX XXXX ܕܡܬܬܣܝܡ ܩܕܡܝܟܘܢ ܇ ܐܟܩܠܘ ܇ ܟܕ ܠܐ ܡܕܡ ܟܠ ܐܢܫ ܩ̇ܪܐ ܠܟܘܢ ܡܢ ܠܐ ܡܗܝܡܢܐ̈ ܘܨ̇ ܒܝܢ . ܐܢܬܘܢ ܠܡܐܙܠ ܇
IsaacAnt:memHom ܐܢܫ : ܘܠܐܒܐ ܕܩܘܫܬܐ ܢܛܥܘܢ ܀ ܠܘܬ ܚܕ ܐܒܐ ܬܪܘܨ ܐܢܘܢ : ܟܠ ܠܒܢܝܟܝ̈ : ܠܐ ܬܚܘܝܢ ܐܢܘܢ ܒܟܡܐܢܝܟܝ̈ . ܕܠܐ ܢܫܬܕܘܢ ܥܠ