simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Eph:ComGen&Exd . ܛܠܡܘܗܝ ܠܐܠܗܐ ܟܠ ܬܕܡܪܢXẌ ܕܒܝܡܐ ܘܒܝܒܫܐ
SevAnt:CathHom ܕܐܦ ܗ̇ܝ ܕܥܠ ܟܠ ܫܠܝܛ ܐܢܬ̣ Xܥܠ
Ps-JacSer:SyrSongAlex ܡܗܝܡܝܐ̈ ܘܛܒܐ̈ XX ܟܠ ܫܪܝܪܐ̈ ܡܗܝܡܝܐ̈ ܘܛܒܐ̈
PhiloxMab:TenMem ܕܐܝܬܘܗܝ ܕܝ̇ܢܐ . ܟܠ . ܘܒܗ̇ܝ ܕܟܠ
P:Sam [AB] ܕܛܠܩܬ ܠܡܐܡܪ ܠܡܠܟܐ ܟܠ ܡܕܡ ܕܗܘܐ ܒܩܪܒܐ
AntiTriThWrit ܚܕܕܐ̈ ܡܫܚܠܦܝܢ ܡܢ ܟܠ ܦܪܘܣ ܥܒܕܐ ܠܡܢܝܢܐ
Eph:madCarNis [114] X 17ܡܢ ܟܠ ܓܒܝܢ̈ ܐܬܚܒܫܬ ³ܘܐܦ
AbbaIs:Ascet X ܕܫܦܪܢ̈ ⁷ ܟܠ ܕܝܠܝܕ ܡܢ ܐܠܗܐ
P:4Macc [AB] ܒܣܪܘ . ܡܢ ܟܠ ܕܘܟ ܝܕܝܥܐ ܕܡܫܠܛ
P:TweProph [AB] ܐܫܘܕ ܪܘܚܝ ܥܠ ܟܠ ܒܣܪ : ܘܢܬܢܒܘܢ
SevAnt:CathHom ܠܟ : ܡܢ ܟܠ ܦܪܘܣ̇ ܐܦ ܡܢ
SevAnt:madHym ܪܚ̇ܡ ܐܢܫܐ ܡܪܐ ܟܠ X ܀ ܩܥܓ
SevAnt:LuqJul ܕܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܝܢ̈ : ܟܠ ܡܕܡ ܕܝܠܗܘܢ ܒܗ̇
P:Phil-Phlm [AB] ܘܒܐܝܕܗ ܠܡܪܥܝܘ ܠܗ ܟܠ ܡܕܡ . ܘܫܝܢ
DionAr:MystWritings ܪܩܪܝܒ ܠܟܠ ܘܡܫܬܟܚ²²⁴ܡܢ ܟܠ ܆ ܠܐ ܡܬܪܪܟܢܐ̇
Elia:epLeonḤar ܗ̇ܘ ܕܙܥܘܪܝܢ ܠܗ ܟܠ ܐܝܩܪܝܢ ܫܝܛܝܢ ܐܢܬܘܢ
SevAnt:CathHom ܠܗ̇ܘ ܕܠܥܠ ܡܢ ܟܠ ܪܝܫܢܘܬܐ ܫܘܠܛܢܐ ܟܝܬ
ThdrMops:ComGospJohn ܫܠܝܛ ܠܗ̇ ܕܬܥܒܕ ܟܠ ܡܕܡ ܐܝܟ ܕܨܒܝܐ
SynOr . ܘܡܟܝܠ ܘܠܗܠ ܟܠ ܡܪܗܛܐ̈ ܕܡܙܒܢܝܢ ܠܥܘܡܪܐ̈
Eph:ComGen&Exd ܕܐܡܝܪ ܥܠܝܗܘܢ ܕܚܒ̣ܠ ܟܠ ܒܣܪ ܐܘܪܚܗ ܀