simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Sahd:memSolitar ܗܕܐ ܝܬܝܪ ܡܢ ܟܠ ܩܪܒܝܢ̣̈ ܠܗܢܐ ܚܦ̣ܝܛ
Ps-Dion:ChronZuq ܒܐܫܐ̈ ܦܠܚܐ̇̈ ܂ ܟܠ ܐܝܟܐ Xܡܬܡܛܐ ܗܘܐ
SevAnt:madHym ܚܘ̣ܝܬ ܆ ܕܕܗܢܐ ܟܠ ܐܝܬܝܟ ܒ̇ܪܘܝܐ ܘܡܝܪܐ
BarEbr:CandSanc ܓ . ܘܢ ܟܠ ܙܘܥܐ ܐܝܢܐ ܕܥܠ
JacSer:memTransfig ܡܪܢ ܐܝܟ ܝܪܬ ܟܠ ܡܙܝܓܐ ܚܕܬܐ ܥܡ
PhiloxMab:ComMattLuke : ܒܗ̇ܝ ܕܡܢ ܟܠ ܬܪܥܝܬܐ ܟܣܝܢ ܘܠܓܘ
BarKoni:Schol ܠܐ ܡܫܬܡܠܐ ܂ ܟܠ ܝ-· ܪܒ ܟܘܡܪܐ̈
SevAnt:LuqJul . ܘܝܕܝܥܐ XXXXX ܟܠ ܐܢܫ ܕܠܘ ܡܛܠܬܗ
EliaAnb:BookExer&Cent ܀ |ܣܐ ܀ ܟܠ ܣܝ̣ܡܬܐ ܡܩܘܝܢܝ̣ܬܐ ܆
Eph:madVirg ܠܟܠ ܘܬܘܩܢܟܝ ܠܡܪܐ ܟܠ ܕܠܝܠ ܒܠܚܘܕ X
AbbaIs:Ascet ⁹ ܐܝܬܘܗܝ ܆ ܟܠ ܟܘܠܗ ܡܕܡ ܠܐ
Babai:BookUnion ܂ ܘܐܦܠܐ ܬܘܒ ܟܠ ܕܥܡ̇ܪ ܘܡܚܝܕ ܡܬܐܡܪܐ
Eph:madCarNis ܠܗ ܗܘ ܟܦܢ ܟܠ ܐܢܫ XX ܠܠܚܡܟ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܂ ܘܚܕ ܒܪܢܫܐ ܟܠ ܚܕ ܡܢܗ̣ܘܢ ܡܬܝܕܥ
Eph:madFaith ܩܘܕܫܐ 11ܠܐ ܢܫܡܘܛ ܟܠ ܐܢܫ ܠܫܢܗ ܚܠܦ
JacSer:Epist ܡܪܟܒܝܢ ܡ[ܫܬܡܥ]ܝܢ ܡ̇ܢ ܟܠ ܟܬܒܝܢ̇̈ ܂ ܥܠ
SevAnt:CathHom ܠܐ . ܡܢ ܟܠ ܦ . Xܣ
ActsMari ܗܝܡܢܘ ܒܐܠܗܐ ܐܚܝܕ ܟܠ . ܗܘ ܕܥܒܕ
Ps-JacSer:SyrSongAlex ܡܗܝܡܝܐ̈ ܘܛܒܐ̈ XX ܟܠ ܫܪܝܪܐ̈ ܡܗܝܡܝܐ̈ ܘܛܒܐ̈
SevAnt:LuqJul ܘܕܠܐ ܚܠܛܐ ܕܡܢ ܟܠ ܬܘܣܦܬܐ ܠܒܢܬ̈ ܕܣܗܕܐ̈