simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JulRom ܐܢܫ ܬܬܝܕܥܼ . ܕܐܟܘܬܗܘܢ ܬܪܝܨܝܢ̈ ܕܝܢܝܗܘܢܼ̈ . ܘܡܢ ܟܠ . ܘܦܘܪܥܢܗܼ ܢܗܦܟ ܠܗ . ܕܐܦ ܒܗܕܐ ܟܐܢܘܬܗܘܢ ܕܐܠܗܐ̈ ܠܘܬ
JulRom .   ܡܢܘ ܠܡ ܬܘܟܠܢܐ ܗܢܐ ܕܐܬܬܟܠܬ . ܘܐܫܝܼܚܬ ܥܠ ܫܘܠܛܢܐ ܟܠ ܠܡ ܐܡܿܪ ܡܿܠܟܐ ܪܒܐ ܡܓܘܫܐ . ܘܐܠܗܐ ܬܩܝܦܐ ܫܒܘܪ ܕܚܝܠ ܥܠ