simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JnDalya:Epist ܠܐ ܐܫ̣ܟܚ ܕܢܡ̇ܠܐ . ܐܣܬ̇ܟܠ ܐܚܝ ܪܐܙܐ ܗܢܐ ܆ ܕܗܘ̣ܝܘ X ܟܠ ܡܢ ܡܠ̈ ܐ ܫ̇ܠܐ ³ܐܢܐ . ܚܕ ܚܠܦ ܟܠ ܗ̣ܘܐ ܠܝ . ܗ̇ܘ ܕܚܠܦܘܗܝ
JnDalya:Epist . ܟܕ ܦܐܝܘܬ ܫܘ̣ܒܚܟ ܒܬܡ̣ܗܐ ܡܩܝ̣ܡܐ ܥ̇ܠܡܝ ⁶⁰ܩܘܕܫܟ ܆ ܟܠ . X⁹ܘܠܐ ܝܕܥܬܟ . ܘܠܐ ܚ̇ܝܠܟ X⁹ܐܚ̣ܝܕ ܟܠ ܘܡ̇ܐܚܐ
JnDalya:Epist ܕܫ̣ܠ⬩ܚܘ X ²ܚܫܘܗܝ̈ ܘܪܓܝܓܬ̈ ܗ ܒܪܓܬܐ ܕܒܐܠܗܐ : ܟܠ ܘܕܚܫ̣ܘܟܐ X : ²ܘܒܥܡܛܢܐ ܡ̇ܝܫܝܢ ܕܝ̇ܪܘܗܝ̈ ܆ ܐܠܐ
JnDalya:Epist ܕܒܟ ܡܨܡܚ ܨܿܡܚ ܘܟܠ ܕܩܕܡܝܟ ܡܢܗܪ ܢܿܗܪ . ܗܕܐ ܡܢ ܥܒ̣ܕܐ ܟܠ ܠܐ ܒ̣ܪܝܐ ܠܡܗܿܠܟܘ ܒܗ ܓܿܠܝܐ ܘܡܚܿܘܝܐ ܠܟ . ܒܗܕܐ
JnDalya:Epist ܣܡܝܘܬܐ ܠܩܢܝܗ̈ܿ ܐܝܟ ܕܐܦ ܚܘܼܒܐ ܢܘܗܪܐ ܗܘ . ܘܠܐܝܢܐ ܟܠ ܒܠܒܗ ܒܟܠܙܢܐ ܐܝܢܐ ܕܗܼܘ . ܗܕܐ ܗܝ ܒܝܼܫܬܐ ܝܿܠܕܬ