simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
GanBus ܦܪܘܣ ܘܡܬܪܗܒ . [X , 13]ܘܐܡܪ̣ ܠܗ ܡܠܐܟܐ ܠܐ ܬܕܚܠ ܙܟܪܝܐ ܟܠ ܣܛܪ ܡܢ ܪܒܟܗܢܐ̈ ܚܕܐ ¹ܒܫܢܬܐ . ܕܕܚ̇ܠ 15ܓܝܪ̇ : Xܥ ܡܢ
GanBus ܕܡܢ ܡܪ ܝܐ ܫܡ̇ܥ ܠܐܝܙܓܕܐ̈ ܡܝܒܠ . ܟܕ ܓܝܪ ܘܕܠܐ ܢܐܙܠ ܡܢ ܟܠ ܬܠܘܛܝܘܗdd ܠܝܡܐ ܡXܢ XܒXܝXܝ X XXX XX 9 [XX 12]ܠܘ ܓܝܪ
GanBus ܦܣܩܝܢ̈ . [XX 24]ܫܡܫܘܢ ܫܡܐ ܗܘ ܥܒܪܝܐ . ܐܝܟ ܣܘܪܝܝܐ ܟܠ ܥܒܪܝܐ ܢܝܩܪܟ ܐܡܪ . [XX , 5 7]ܢܙܝܪܗ ܕܐܠܗܐ : ܚܣܝܠܐ ܕܡܢ