simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Tim1:Epist ܕܟܠ ܂ ܘܥܠ ܟܠ ܘܒܝܕ ܟܠ ܘܒܟܠ
Tim1:Epist ܢܦܫܐ ܡ̇ܢ ܘܠܐ ܟܠ ܟܠܗ ܂ ܥܠ
Tim1:Epist ܟܕ ܠܬܚܬ ܡ̣ܢ ܟܠ ܐܝܬܘܗܝ ܃ ܠܥܠ
Tim1:Epist ܠܚܡܐ̈ ܗ̇ܢܘܢ ܕܡ̣ܢ ܟܠ ܢܨܝܚܝܢ ܃ ܘܠܐ
Tim1:Epist ܃ ܒܙܒܢܐ ܡ̣ܢ ܟܠ ܦܪܘܣ ܘܐܦ ܡܠܬܢܐ
Tim1:Epist ܐܦܘܦܣܝܣ ܐܬܚܫܢܢ ܂ ܟܠ ܡܕܡ ܓܝܪ ܕܐܝܬ
Tim1:Epist ܕܝܢ ܕܝܬܝܪ ܡ̣ܢ ܟܠ 14ܪܒ ܡܓܕܦܝܢ ܗܘܘ
Tim1:Epist ܡ̇ܢ ܥܒ̣ܕܐ . ܟܠ ܥܒ̣ܕܐ ܕܝܢ ܕܡܪܐ
Tim1:Epist ܒܟܠ ܘܠܗܠ ܡ̣ܢ ܟܠ ܫܘܝܐܝܬ ܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ
Tim1:Epist 7 , 4ܠܐ ܟܠ ܒܪܝܐ ܥܒ̣ܕܐ ⁵⁹⁶ܗ̣ܘ