simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Nars:memNativEpiphPassResurAscen ܐܦ ⁰⁷ܢ ܝ̇ܕܥ ܟܠ ܦܢܝ ܠܗ .
Nars:memNativEpiphPassResurAscen ܒܐܡܝܢ ܚ̣̇ܬܡ ܡ̣̇ܚܐ ܟܠ : ܠܘܬ ܫܘܒܗܪܗ
Nars:memNativEpiphPassResurAscen : ܘܢ̣̇ܡܠܟ ܥܠ ܟܠ ܟܕ ܠܐ ܡ̣̇ܫܠܡ