simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Nars:memNativEpiphPassResurAscen ܦܢܝ ܠܗ . ܕܟܕܘ ܣ̇ܦܩ ܥܘܕܪܢܟ . 3ܚܘܝ ܚܘܒܐ ⁰⁸ܢ ܒܣܝܡܐ : ܟܠ ܕܦܣܩ ܣ̇ܒܪ ܗܘܐ : ܕܡܫܡܠܐ ܚܘܒܐ ܕܪܒܗ : ܐܦ ⁰⁷ܢ ܝ̇ܕܥ
Nars:memNativEpiphPassResurAscen : ܠܘܬ ܫܘܒܗܪܗ ܕܚܡܝܡܐ : ܕܬܠܬ ܙܒܢܝܢ̈ ܡܬܪܦܝܬ XX : ܟܠ ܟܦܪܢܐ ܒܟ : ܘܠܐ ܡܫܦܠܢܐ ܩܕܡ ܚܫܐ . ܒܐܡܝܢ ܚ̣̇ܬܡ ܡ̣̇ܚܐ
Nars:memNativEpiphPassResurAscen ܟܕ ܠܐ ܡ̣̇ܫܠܡ ܬܓܗ ܠܐܚܪܝܢ . ܢܐܬܘܢ ܗܫܐ ܒܢܝ̈ ܚܪܝܝ̈ ܟܠ . ܠܗ ܬܬܝܗܒ ܪܝܫܢܘܬܐ ܕܟܘܪܣܝ ܕܘܝܕ : ܘܢ̣̇ܡܠܟ ܥܠ