simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SynOr ܟܪܣܛܝܢܘܬܐ . ܘܐܦ ܟܠ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܐܝܢܐ ܕܡܗܡܐ
SynOr ܡܥܠܝܬܐ ܕܣܓܝܕ ܡܢ ܟܠ ܐܠܗܢ ܆ ܕܠܐ
SynOr ܆ ܡܪܝܐ ܐܚܝܕ ܟܠ ܆ ܨܝܕ ܗ̇ܢܘܢ
SynOr . ܟܕ ܥܠ ܟܠ ܣܘܥܪܢܐ̈ ܕܣܢܝܩܝܢ ܥܠ
SynOr ܢܦܩܘܕ ܢܬܛܟܣܢ̈ ܀ ܟܠ ܡܗܝܡܢܐ̈ ܪܚܡܝ̈ ܠܡܫܝܚܐ
SynOr ܐܘ ܕܕܝܪܐ . ܟܠ ܥܕܬܐ̈ ܕܝܢ ܐܘ
SynOr ܠܐ ܙܗܝܪܐ̈ ܀ ܟܠ ܐܘܣܝܣ̈ ܕܥܕܬܐ ܘܦܘܪܢܣܐ
SynOr ܕܣܥܪܐ . ܘܩܕܡ ܟܠ ܡܕܡ ܢܐܠܦܢ̈ ܬܢܝܐ
SynOr ܘܢܩܝܡ ܠܗܘܢ ܥܠ ܟܠ ܡܕܡ ܐܢܫ ܐܦܛܪܘܦܐ
SynOr ܆ ܘܟܕ ܡܢ ܟܠ ܝܕܥܬܐ ܕܟܬܒܐ̈ ܓܠܝܙܝܢ
SynOr ܕܪܫܐ ܘܒܓܠܝܙܘܬܐ ܕܡܢ ܟܠ ܐܝܠܝܢ ܕܦܐܝܢ̈ ܠܕܘܒܪܗܘܢ
SynOr ܆ ܗ̇ܘ ܕܒܗ ܟܠ ܟܣܝܬܢ̈ ܡܬܓܠܝܢ ܘܥܒܕܝܢ̈
SynOr ܡܢ ܥܕܬܐ ܘܡܢ ܟܠ ܐܝܩܪܐ ܕܟܪܣܛܝܢܐ̈ :
SynOr ܘܒܢܛܘܬܐ ܕܢܡܘܣܘܗܝ̈ ܡܫܒܚܐ̈ ܟܠ ܝܘܡܝ̈ ܚܝܝܢ̈ .
SynOr ܆ ܛܒܬܐ ܕܡܢ ܟܠ ܡܝܬܪܐ ܫܐܠܬ ܡܢܢ
SynOr ܒܡܘܗܒܬܗ̈ . ܝ̇ܕܥ ܟܠ ܘܚ̇ܟܡ ܟܠ .
SynOr ܝ̇ܕܥ ܟܠ ܘܚ̇ܟܡ ܟܠ . ܕܡܕܡ ܡܢ
SynOr . ܕܡܕܡ ܡܢ ܟܠ ܕܗܘܝ̈ ܘܕܗܘܝܢ̈ ܠــܐ
SynOr ܝܕܥܬܗ . ܐܚܝܕ ܟܠ ܘܡܕܒܪ ܟܠ .
SynOr ܐܚܝܕ ܟܠ ܘܡܕܒܪ ܟܠ . ܐܚܘܕܢܐ ܘܡܢܛܪܢܐ