simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SynOr ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܢܨܝܒܝܢ ܐ̇ܫܪܬ ܟܠ ܕܟܬܝܒ ܡܢ ܠܥܠ
SynOr ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܟܪܟܐ ܐ̇ܫܪܬ ܟܠ ܕܟܬܝܒ ܡܢ ܠܥܠ
SynOr ܬܐܕܘܪ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܐ̇ܫܪܬ ܟܠ ܕܟܬܝܒ ܡܢ ܠܥܠ
SynOr ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܫܘܫ ܐ̇ܫܪܬ ܟܠ ܕܟܬܝܒ ܡܢ ܠܥܠ
SynOr ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܫܘܫܬܪܐ ܐ̇ܫܪܬ ܟܠ ܕܟܬܝܒ ܡܢ ܠܥܠ
SynOr ܫܛܡܢ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܐ̇ܫܪܬ ܟܠ ܕܟܬܝܒ ܡܢ ܠܥܠ
SynOr ܓܪܝܢ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܐ̇ܫܪܬ ܟܠ ܕܟܬܝܒ ܡܢ ܠܥܠ
SynOr ܒܪܫܡܐ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܐ̇ܫܪܬ ܟܠ ܕܟܬܝܒ ܡܢ ܠܥܠ
SynOr ܢܪܣܝ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܐ̇ܫܪܬ ܟܠ ܕܟܬܝܒ ܡܢ ܠܥܠ
SynOr ܒܟܢܘܫܝܐ ܕܗ̇ܘܐ ܩܕܡܘܗܝ ܟܠ ܫܢܐ ܒܫܢܐ ܢܐܡܪ
SynOr . ܘܗ̇ܘ ܕܥܠ ܟܠ ܫܠܝܛ : ܡܢ
SynOr ܫܠܝܛ : ܡܢ ܟܠ ܕܠܬܚܬ ܡܢܗ ܥܠܘܗܝ
SynOr ܕܝܠܗܘܢ . ܐܠܐ ܟܠ ܕܝܢܐ ܕܩܕܡܘܗܝ ܠܐ
SynOr ܒܟܠ . ܡܟܝܠ ܟܠ ܡ̇ܢ ܕܡܢ ܩܬܘܠܝܩܐ
SynOr ܡܠܦܢܘܬܐ . ܕܟܕ ܟܠ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܕܡܙܕܘܓ
SynOr : ܐܝܟܢܐ ܕܡܢ ܟܠ ܩܛܝܪܐ ܘܥܨܝܢܐ ܬܬܚܪܪ
SynOr ܘܡܬܬܘܝܢܘܬܐ ܥܒܕ ܥܠ ܟܠ ܡܕܡ ܕܣܥܪ ܒܒܝܬ
SynOr ܠܬܡܢ ܘܡܒܛܠ ܐܢܐ ܟܠ ܡܕܡ ܕܐܬܥܒܕ ܒܒܝܬ
SynOr ܕܡܫܝܚܐ ܕܫܠܝܛܐ ܥܠ ܟܠ . ܐܝܠܝܢ ܕܝܢ
SynOr ܘܐܦ ܗܫܐ . ܟܠ ܟܬܝܒܬܐ̈ ܕܝܢ ܘܓܙܪ