simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SynOr . ܘܡܥܠܝ ܡܢ ܟܠ . ܪܡ ܡܢ
SynOr . ܪܡ ܡܢ ܟܠ . ܐܚܝܕ ܟܠ
SynOr ܟܠ . ܐܚܝܕ ܟܠ ܣܘܦܝܢ̈ . ܡܫܟܢ
SynOr ܣܘܦܝܢ̈ . ܡܫܟܢ ܟܠ ܛܘܒܝܢ̈ . ܡܛܐܒܢܐ
SynOr ܐܬܦܠܓ ܘܡܬܦܠܓܢ̈ ܘܡܬܝܗܒܢ̈ ܟܠ ܡܘܗܒܢ̈ ܘܟܠ ܥܘܕܪܢܝܢ̈
SynOr ܆ ܡܫܝܚܐ ܡܢ ܟܠ ܦܪܘܣ ܡܬܚܡܝܢ ܚܢܢ
SynOr ܘܡܐܣܐ ܒܚܝܠ ܐܠܗܘܬܗ ܟܠ ܟܘܪܗܢܝܢ̈ ܘܟܠ ܟܐܒܝܢ̈
SynOr ܡܢܐ ܐܡ̇ܪ . ܟܠ ܠܡ ܒܐܝܕܗ ܗܘܐ
SynOr ܐܚܘܕܘ . ܘܡܢ ܟܠ ܨܒܘ ܒܝܫܐ ܥܪܘܩܘ
SynOr ܗ̇ܘ ܕܡܛ̇ܐ ܒܐܝܕܘܗܝ̈ ܟܠ ܛܝܒܘ ܕܢܝܬܪ ܒܕܚܠܘܗܝ̈
SynOr ܠܡܥܒܕ ܨܒܝܢܗ ܆ ܟܠ ܝܘܡܝ̈ ܚܝܝܟ̈ .
SynOr ܠܡܪܝܐ ܆ ܐܦܠܐ ܟܠ ܢܢܚܬܝ̈ ܚܫܘܟܐ .
SynOr ܗܢܐ . ܕܢܕܥ ܟܠ ܕܦܓ̇ܥ ܒܗ ܟܕ
SynOr ܒܡܠܬܗ ܕܡܪܝܐ ܐܚܝܕ ܟܠ ܆ ܕܒܪܡܙܗ ܬܠܝܢ