simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SynOr ܡܗܝܡܢܐ̈ ܫܪܝܪܐ̈ . ܟܠ ܡ̇ܢ ܕܟܐ̇ܡ ܥܠ
SynOr ܆ ܡܫܝܚܐ ܡܢ ܟܠ ܦܪܘܣ ܡܬܚܡܝܢ ܚܢܢ
SynOr ܘܐܦ ܗܫܐ . ܟܠ ܟܬܝܒܬܐ̈ ܕܝܢ ܘܓܙܪ
SynOr ܠܡܝܛܪܦܘܠܝܛܝܣ ܪܒܐ ܥܠ ܟܠ ܨܒܘ ܕܗܘܝܐ ܒܝܢܬܗܘܢ
SynOr ܡܪܢܝܬܐ ܕܗ̇ܘ ܕܝܕܥ̇ ܟܠ ܩܕܡ ܕܢܒܪܐ ܟܠ
SynOr : ܐܝܟܢܐ ܕܡܢ ܟܠ ܩܛܝܪܐ ܘܥܨܝܢܐ ܬܬܚܪܪ
SynOr ܘܡܐܣܐ ܒܚܝܠ ܐܠܗܘܬܗ ܟܠ ܟܘܪܗܢܝܢ̈ ܘܟܠ ܟܐܒܝܢ̈
SynOr ܐܬܕܒܪܘ ܕܠܐ ܥܘܩܒ ܟܠ ܐܝܟܢ ܕܗܘ ܒܬܪ
SynOr ܓܪܝܢ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܐ̇ܫܪܬ ܟܠ ܕܟܬܝܒ ܡܢ ܠܥܠ
SynOr ܡܕܡ . ܐܚܝܕ ܟܠ ܘܡܕܒܪ ܟܠ .
SynOr ܘܥܪܦܠܐ̈ ܡܕܘܕܢܝܬܐ̈ ܡܢ ܟܠ ܓܒܝܢ̈ ܠܗ̇ ܟܪܝܟܢ̈
SynOr ܐܚܝܕ ܟܠ ܘܡܕܒܪ ܟܠ . ܕܗܘܝܘ ܩܕܡܝܐ
SynOr ܕܚܕ ܐܠܗܐ ܐܚܝܕ ܟܠ . ܘܐܡ̇ܪܝܢ ܥܒܘܕܐ
SynOr ܡܫܡܫܢܐ̈ ܗܟܢܐ . ܟܠ ܓܒܪܐ ܡܫܡܫܢܐ ܕܒܡܕܝܢܬܐ
SynOr ܘܡܓܝܓܢ̈ : ܘܠܩܢܝܝܗܝܢ̈ ܟܠ ܣܘܓܦܢܝܢ̈ ܡܥܬܕܢ̈ .
SynOr ܠܐ ܡܬܪܓܫܢܐܝܬ . ܟܠ ܐܝܢܐ ܕܐܝܟ ܗܢ̇ܘ
SynOr . ܩܕܡܝ ܡܢ ܟܠ ܡܕܡ ܐܝܟ ܕܥܕܡܐ
SynOr ܐܩܩܝܣ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܐ̇ܫܪܬ ܟܠ ܕܟܬܝܒ ܡܢ ܠܥܠ
SynOr ܕܝܠܗܘܢ . ܐܠܐ ܟܠ ܕܝܢܐ ܕܩܕܡܘܗܝ ܠܐ
SynOr ܘܡܘܣܦܐ ܠܡܢܗܪܘ ܥܠ ܟܠ ܚܕܐ ܡܢܗܝܢ̈ ܘܕܫܪܟܐ