simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SynOr ܕܐܒܐ . ܕܒܐܝܕܗ ܟܠ ܡܕܡ ܗܘܐ ܆
SynOr . ܘܠܡܫܢܝܘ ܠܕܘܟ ܟܠ ܟܡܐ ܕܒܥܘܡܪܐ̈ ܗ̇ܢܘܢ
SynOr ܐܘ ܕܕܝܪܐ . ܟܠ ܥܕܬܐ̈ ܕܝܢ ܐܘ
SynOr ܘܡܕܒܪܢܘܬܐ ܕܐܦܝܣܩܘܦܘܬܐ . ܟܠ ܟܪ ܕܨܒܐ ܢܗܘܐ
SynOr ܓܪܝܢ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܐ̇ܫܪܬ ܟܠ ܕܟܬܝܒ ܡܢ ܠܥܠ
SynOr ܢܪܣܝ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܐ̇ܫܪܬ ܟܠ ܕܟܬܝܒ ܡܢ ܠܥܠ
SynOr ܐܩܩܝܣ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܐ̇ܫܪܬ ܟܠ ܕܟܬܝܒ ܡܢ ܠܥܠ
SynOr ܕܬܪܝܢ ܡܝܬܪ ܡܢ ܟܠ ܡܠܟܝܢ̈ ܒܣܝܡܐ ܘܡܪܚܡܢܐ
SynOr ܠܬܡܢ ܘܡܒܛܠ ܐܢܐ ܟܠ ܡܕܡ ܕܐܬܥܒܕ ܒܒܝܬ
SynOr ܒܫܘܠܛܢܐ ܕܩܛܝܪܐ ܀ ܟܠ ܕܝܢ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܒܐܬܪܗ
SynOr ܬܐܕܘܪ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܐ̇ܫܪܬ ܟܠ ܕܟܬܝܒ ܡܢ ܠܥܠ
SynOr ܒܟܢܘܫܝܐ ܕܗ̇ܘܐ ܩܕܡܘܗܝ ܟܠ ܫܢܐ ܒܫܢܐ ܢܐܡܪ
SynOr ܡܠܦܢܘܬܐ . ܕܟܕ ܟܠ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܕܡܙܕܘܓ
SynOr ܒܡܠܬܗ ܕܡܪܝܐ ܐܚܝܕ ܟܠ ܆ ܕܒܪܡܙܗ ܬܠܝܢ