simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SynOr ܡܕܡ ܗܘܐ ܆ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܒܐܠܗܘܬܗ . ܘܟܕ ܡܬܟܬܫܝܢ ܒܙܝܢܐ ܟܠ . ܗܢܘ̇ ܕܝܢ ܒܪ ܟܝܢܗ ܘܒܪ ܐܝܬܘܬܗ ܕܐܒܐ . ܕܒܐܝܕܗ
SynOr ܟܡܐ ܕܒܥܘܡܪܐ̈ ܗ̇ܢܘܢ ܐܝܬܝܗܘܢ ܆ ܘܠܡܐܙܠ ܠܩܘܪܝܐ̈ ܐܘ ܟܠ ܬܚܘܬ ܪܫܢܘܬܐ ܕܒܪܟܝܫܘܥ ܘܕܐܒܐ ܢܗܘܘܢ . ܘܠܡܫܢܝܘ ܠܕܘܟ
SynOr ܥܕܬܐ̈ ܕܝܢ ܐܘ ܕܝܪܬܐ̈ ܕܡܬܒܢܝܢ̈ ܒܟܠ ܩܪܐ ܘܡܕܝܢܐ ܟܠ ܘܦܘܩܕܢܗ ܢܪܡܘܢ ܐܝܕܐ ܒܒܢܝܢܐ ܕܥܕܬܐ ܐܘ ܕܕܝܪܐ .
SynOr ܟܪ ܕܨܒܐ ܢܗܘܐ ܥܡ̇ܪ . ܘܒܡܠܬܐ ܕܐܠܗܐ ܠܐ ܢܫܬܠܛ ܠܡܣܡ ܟܠ ܣܛܪ ܡܢ ܥܒ̇ܕܐ ܘܡܕܒܪܢܘܬܐ ܕܐܦܝܣܩܘܦܘܬܐ .
SynOr ܕܟܬܝܒ ܡܢ ܠܥܠ ܀ ܐܢܐ ܒܪܫܡܐ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܐ̇ܫܪܬ ܟܠ ܕܟܬܝܒ ܟܠ ܐ̇ܫܪܬ ܟܠ ܕܟܬܝܒ ܡܢ ܠܥܠ ܀ ܐܢܐ ܓܪܝܢ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܐ̇ܫܪܬ
SynOr ܕܟܬܝܒ ܡܢ ܠܥܠ ܀ ܫܠܡܬ ܣܘܢܗܕܘܣ ܕܝܗܒܠܗܐ ܀ 29 ܬܘܒ ܟܠ ܐ̇ܫܪܬ ܟܠ ܕܟܬܝܒ ܡܢ ܠܥܠ ܀ ܐܢܐ ܢܪܣܝ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܐ̇ܫܪܬ
SynOr ܕܟܬܝܒ ܡܢ ܠܥܠ ܀ ܐܢܐ ܐܓܦܛܐ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܒܝܬ ܠܦܛ ܐ̇ܫܪܬ ܟܠ ܐܫܪܬ ܠܟܠ ܕܟܬܝܒ ܡܢ ܠܥܠ ܀ ܐܢܐ ܐܩܩܝܣ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܐ̇ܫܪܬ
SynOr ܡܠܟܝܢ̈ ܒܣܝܡܐ ܘܡܪܚܡܢܐ ܟܘܣܪܘ ܡܠܟ ܡܠܟܐ̈ ܆ ܕܡܛܠ ܟܠ ܘܡܕܒܪܢܐ ܕܟܠ ܆ ܘܝܨܝܦܘܬܗ ܕܝܠܗ ܕܟܘܪܫ ܕܬܪܝܢ ܡܝܬܪ ܡܢ
SynOr ܡܕܡ ܕܐܬܥܒܕ ܒܒܝܬ ܠܦܛ ܡܕܝܢܬܐ . ܘܪܚ̇ܡ ܐܠܗܐ ܘܚܣܝܐ ܟܠ ܟܠܗܘܢ ܥܡ ܐܦܝܣܩܘܦܝܗܘܢ̈ . ܘܐܬ̇ܐ ܐܢܐ ܠܬܡܢ ܘܡܒܛܠ ܐܢܐ
SynOr ܕܝܢ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܒܐܬܪܗ ܘܡܕܝܢܬܗ ܫܠܝܛ ܕܢܥܒܕ ܩܫܝܫܐ̈ ܟܠ ܢܥܒܕ ܠܗܘܢ ܫܠܡܐ ܒܡܠܟܐ ܕܚܘܒܐ ܆ ܘܠܐ ܒܫܘܠܛܢܐ ܕܩܛܝܪܐ ܀
SynOr ܕܟܬܝܒ ܡܢ ܠܥܠ ܀ ܐܢܐ ܕܘܩܐ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܫܘܫ ܐ̇ܫܪܬ ܟܠ ܟܠ ܐ̇ܫܪܬ ܟܠ ܕܟܬܝܒ ܡܢ ܠܥܠ ܀ ܐܢܐ ܬܐܕܘܪ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܐ̇ܫܪܬ
SynOr ܫܢܐ ܒܫܢܐ ܢܐܡܪ ܩܛܝܪܐ ܕܐܝܬ ܠܗ ܩܕܡܘܗܝ ܐܝܟ ܬܠܡܝܕܐ ܟܠ ܕܐܝܬ ܠــܗ 35 ܩܛܝܪܐ ܡܢ ܪܒܗ ܆ ܒܟܢܘܫܝܐ ܕܗ̇ܘܐ ܩܕܡܘܗܝ
SynOr ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܕܡܙܕܘܓ ܥܡ ܚܕܐ ܐܢܬܬܐ ܢܗܘܐ ܙܘܘܓܗ ܢܡܘܣܗ ܟܠ . ܓܠܝܐ ܗܝ ܕܝܢ ܠܟܠ ܒܪܢܫܐ ܢܩܦܐ ܗܕܐ ܡܠܦܢܘܬܐ . ܕܟܕ
SynOr ܆ ܕܒܪܡܙܗ ܬܠܝܢ ܫܡܝܐ ܘܐܪܥܐ . ܐܡܝܢ ܀ ܫܠܡܬ ܣܘܢܗܘܕܘܣ ܟܠ ܩܘܫܬܐ ܘܫܪܪܐ ܐܬܛܟܣ ܆ ܠܐ ܢܫܬܠܛ : ܒܡܠܬܗ ܕܡܪܝܐ ܐܚܝܕ