simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SynOr . ܟܕ ܥܠ ܟܠ ܣܘܥܪܢܐ̈ ܕܣܢܝܩܝܢ ܥܠ
SynOr . ܐܝܟ ܕܡܢ ܟܠ ܓܒܝܢ̈ ܢܬܥܠܝܢ̈ ܫܪܓܪܓܝܬܐ̈
SynOr ܘܢ̇ܛܪܝܢ ܠܢܛܘܪܝܗܘܢ̈ ܡܢ ܟܠ ܢܟܝܢ ܆ ܘܐܝܟ
SynOr . ܘܚ̇ܙܝܬ ܘܗܐ ܟܠ ܡܕܡ ܬܘܗ ܘܒܘܗ
SynOr ܗ̇ܘ ܕܡܛ̇ܐ ܒܐܝܕܘܗܝ̈ ܟܠ ܛܝܒܘ ܕܢܝܬܪ ܒܕܚܠܘܗܝ̈
SynOr ܕܪܫܐ ܘܒܓܠܝܙܘܬܐ ܕܡܢ ܟܠ ܐܝܠܝܢ ܕܦܐܝܢ̈ ܠܕܘܒܪܗܘܢ
SynOr ܒܪܫܡܐ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܐ̇ܫܪܬ ܟܠ ܕܟܬܝܒ ܡܢ ܠܥܠ
SynOr ܟܣܝܬܐ ܕܡܪܕܐ ܡܢ ܟܠ ܝܕܝܥܢ̈ ܘܚܘܫܒܝܢ̈ ܕܡܠܝܠܐ̈
SynOr ܕܥܡܝܕ ܘܡܢ ܩܕܡ ܟܠ ܕܡܟܗܢ ܡܣܬܪܗܒ ܘܡܬܝܐܒ
SynOr ܟܕ ܡܢ ܩܕܡ ܟܠ ܡܕܡ ܢ̇ܛܪܝܢ ܚܢܢ
SynOr . ܘܗ̇ܘ ܕܥܠ ܟܠ ܫܠܝܛ : ܡܢ
SynOr ܣܒܐ ܆ ܘܥܠ ܟܠ ܡ̇ܢ ܕܩ̇ܢܐ ܠܡܦܝܕܐ
SynOr ܦܘܪܥܢܐ ܛܒܐ ܥܡ ܟܠ ܕܫܡܫܘ ܫܦܝܪ ܘܡܫܟܚܝܢ
SynOr ܘܩܘܒܠܛܝܒܘܬܐ ܠܐܠܗܐ ܡܪܐ ܟܠ ܡܪܘܢ̈ ܩܪܒܢܢ .
SynOr ܟܠ ܩܕܡ ܕܢܒܪܐ ܟܠ ܆ ܕܐܡܪ :
SynOr ܐܝܟܢ ܕܗܘ ܒܬܪ ܟܠ ܡ̇ܢ ܕܗܘ .
SynOr . ܪܚܝܩ ܡܢ ܟܠ ܫܘܚܠܦܝܢ̈ ܘܫܘܓܢܝܝܢ̈ .
SynOr ܕܗܠܝܢ ܢܗܘܝܢ̈ ܥܠ ܟܠ ܕܥܡܝܕ . ܘܗܝܕܝܢ
SynOr ܡܝܛܪܦܘܠܝܛܐ̈ ܕܢܗܘܐ ܩ̇ܢܐ ܟܠ ܚܕ ܚܕ ܡܢܗܘܢ
SynOr ܐܚܝܕ ܟܠ ܘܡܕܒܪ ܟܠ . ܕܗܘܝܘ ܩܕܡܝܐ