simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SynOr ܘܒܐܝܕܗ ܟܠ ܘܠܘܬܗ ܟܠ : ܘܕܝܠܗ ܫܘܒܚܐ ܘܪܒܘܬܐ ܘܣܓܕܬܐ ܟܠ ܡܫܠܛܐܝܬ ܘܡܥܕܪܢܐܝܬ ܘܚܟܝܡܐܝܬ ܡܢ ܗ̇ܘ ܕܡܢܗ ܟܠ ܘܕܝܠܗ
SynOr ܝܘܡ ܟܕ ܒܐܘܪܚܐ ܪܕܐ ܗܘܐ ܒܨܘܡܐ ܘܒܨܠܘܬܐ ܐܡܝܢ ܗܘܐ . ܟܠ ܝܕܝܥ ܗܘܐ ܒܗ . ܘܥܠ ܕܐܦ ܕܐܝܟ ܕܫܡܥܢ ܡܢ ܐܢܫܐ̈ ܫܪܝܪܐ
SynOr ܓܒܪܐ ܡܫܡܫܢܐ ܕܒܡܕܝܢܬܐ ܐܝܬܘܗܝ ܘܡܟܪܗ ܠܐ ܟܪܝܗ ܆ ܟܠ ܫܠܝܛ ܕܢܦܩܘܕ ܐܝܟ ܕܨ̇ܒܐ ܀ ܘܐܦ ܡܫܡܫܢܐ̈ ܗܟܢܐ .
SynOr ܩܘܠܣܝܢ̈ ܘܬܫܒܚܢ . ܐܝܬܝܐ ܡܬܘܡܝܐ ܕܗܘܝܘܒܠܚܘܕܘܗܝ ܟܠ ܟܠ ܡܪܘܢ̈ ܩܪܒܢܢ . ܗܢܐ ܕܪܡ ܘܡܥܠܝ ܘܡܫܒܚ ܟܝܢܗ ܠܥܠ ܡܢ
SynOr ܘܡܛܠܬܗ ܟܠ ܘܕܝܠܗ ܟܠ ܘܠܘܬܗ ܟܠ . ܚܕܐ ܐܠܗܘܬܐ ܕܠܐ ܙܒܢܐ̈ ܟܠ ܡܫܬܚܠܦ ܘܠܐ ܡܬܪܫܐ . ܐܝܬܝܐ ܕܠܐ ܥܠܬܐ ܆ ܥܠܬܐ ܕܟܠ . ܕܡܢܗ
SynOr ܆ ܨܝܕ ܗ̇ܢܘܢ ܕܒܝܬ ܐܕܡ ܘܕܒܝܬ ܢܘܚܐ ܘܐܒܪܗܡ ܘܥܕܡܐ ܟܠ ܡܢ ܕܚܠܬ ܐܠܗܐ . ܘܠܘܩܕܡ ܡ̇ܢ ܒܡܠܬܐ ܦܩܘܕܬܐ ܆ ܡܪܝܐ ܐܚܝܕ
SynOr ܩܕܡܝܐ ܕܐܬ̇ܐ ܆ ܡܩܒܠ ܘܚ̇ܬܡ ܒܓܙܪ ܕܝܢܐ ܒܟܬܒܬ ܐܝܕܘܗܝ̈ ܟܠ ܒܬܚܘܡܐ ܗܢܐ ܕܐܬܬܣܝܡ ܒܗܕܐ ܣܘܢܗܕܘܣ ܐܦ ܗܢܘܢ ܡܩܒܠܝܢ .
SynOr ܘܕܝܠܗ ܟܠ ܘܒܐܝܕܗ ܟܠ ܘܠܘܬܗ ܟܠ : ܘܕܝܠܗ ܫܘܒܚܐ ܘܪܒܘܬܐ ܟܠ : ܕܣܝܡ ܡܫܠܛܐܝܬ ܘܡܥܕܪܢܐܝܬ ܘܚܟܝܡܐܝܬ ܡܢ ܗ̇ܘ ܕܡܢܗ
SynOr ܡܘܗܒܢ̈ ܘܟܠ ܥܘܕܪܢܝܢ̈ ܦܩܚܐܝܬ ܘܡܘܬܪܢܐܝܬ ܠܒܪܝܬܗ : ܟܠ . ܘܡܢܗ ܡܢ ܗܢܐ ܝܗܘܒܐ ܛܒܐ : ܐܬܦܠܓ ܘܡܬܦܠܓܢ̈ ܘܡܬܝܗܒܢ̈
SynOr ܒܝܫܢ̈ ܆ ܘܠܡܩܡ ܒܗܝܟܠܐ ܡܫܝܚܝܐ ܐܝܟ ܕܒܫܡܝܐ . ܘܢܩܒܝܙ ܟܠ . ܒܪܬ ܩܠܐ ܕܦܩܕܐ ܠܡܕܟܝܘ ܘܠܡܡܪܩ 174 ܟܠ ܠܒܝܢ̈ ܡܢ
SynOr ܚܟܡܐ ܘܡܢ ܟܠ ܥܘܩܒ ܆ ܗܟܢܐ ܡܘܕܝܢܢ . ܗܝܡܢܘܬܐ ܕܥܒܝܕܐ ܟܠ ܥܠ ܚܝܠܐ ܕܬܠܝܬܝܘܬܐ ܐܠܗܝܬܐ : ܒܬܠܝܬܝܘܬܐ ܪܡܬ ܡܢ
SynOr ܟܬܝܒܬܐ̈ ܕܝܢ ܘܓܙܪ ܕܝܢܐ̈ ܕܐܬܥܒܕܘ ܡܢ ܬܪܝܗܘܢ̈ ܓܒܐ̈ ܟܠ ܐܝܠܝܢ ܕܝܢ ܕܒܘܠܝܬܐ ܟܠܝܢ ܢܬܢܛܪܘܢ ܟܠܝܢܗܘܢ ܘܐܦ ܗܫܐ .
SynOr ܪܓܐ ܕܡܬܬܙܝܥܐ ܡܝܘܬܐܝܬ ܕܒܪܘܝܘܬܗ ܕܡܬܩܢܢܐ ܕܟܠ ܟܠ ܘܠܝܠܕܐ ܘܠܡܦܪܝܢܘܬܐ : ܒܕ ܗܘܦܟܐ ܕܓܡܝܪܘܬܐ ܡܪܝܡ ܡܢ
SynOr ܆ ܥܒܘܕܐ ܕܫܡܝܐ ܘܕܐܪܥܐ ܘܕܟܠܗܝܢ ܕܡܬܚܙܝܢ̈ ܘܕܠܐ ܟܠ ܐܦܝܣܩܘܦܐ̈ ܀ 7 ܡܗܝܡܢܝܢܢ ܒܚܕ ܐܠܗܐ ܐܒܐ ܐܚܝܕ
SynOr . ܝܗܘܒܐ ܕܥܬܝܩܬܐ ܘܡܫܡܠܝܢܐ ܕܚܕܬܐ . ܕܒܐܝܕܘܗܝ̈ ܟܠ ܕܫܘܠܛܢܗ ܆ ܘܒܥܘܫܢܐ ܕܚܝܠܗ ܐܚܝܕ ܘܡܕܒܪ ܘܡܦܪܢܣ ܘܣ̇ܥܪ
SynOr ܛܟܣܝܢ̈ ܘܡܘܫܚܢ̈ ܕܒܗ̇ : ܘܡܢ ܥܠܬ ܒܠܝܠܘܬܐ ܕܐܥܠ ܣܛܢܐ ܟܠ ܐܬܪܒܝܬ ܥـܕܬܐ 92 ܩܕܝܫܬܐ ܘܐܬܢܛܪܬ ܒܪܚܡܬ ܐܠܗܐ ܥܡ
SynOr ܟܪ ܕܐܫܬܡܫܬ ܗܕܐ ܆ ܠܐ ܐܨܠܚܬ ܐܠܐ ܚܘܒܠܐ̈ ܪܘܪܒܐ̈ ܟܠ ܚܪܡܐ ܗܢܐ ܘܐܬܦܬܚ ܡܥܠܢܐ ܠܙܢܝܘܬܐ ܒܥܕܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܆
SynOr ܟܘܪܗܢܝܢ̈ ܘܟܠ ܟܐܒܝܢ̈ . ܘܐܝܟ ܡܠܟܐ ܡܫܒܚܐ ܕܠܥܠܡܝܢ ܆ ܟܠ ܆ ܘܡܦܬܚ ܣܡܝܐ̈ ܆ ܘܛ̇ܪܕ ܕܘܝܐ̈ : ܘܡܐܣܐ ܒܚܝܠ ܐܠܗܘܬܗ
SynOr ܝܘܡܝ̈ ܚܝܝܢ̈ . ܐܡܝܢ ܘܐܡܝܢ ܀ ܫܠܡܬ ܣܘܢܗܕܘܣ ܕܡܪܝ ܟܠ ܒܡܝܬܪܘܬܐ ܕܗܘܦܟܐ̈ ܘܒܢܛܘܬܐ ܕܢܡܘܣܘܗܝ̈ ܡܫܒܚܐ̈
SynOr ܥܘܩܒ ܆ ܗܟܢܐ ܡܘܕܝܢܢ . ܗܝܡܢܘܬܐ ܕܥܒܝܕܐ ܠܡܪܝ ܝܫܘܥܝܗܒ ܟܠ ܕܬܠܝܬܝܘܬܐ ܐܠܗܝܬܐ : ܒܬܠܝܬܝܘܬܐ ܪܡܬ ܡܢ ܟܠ ܚܟܡܐ ܘܡܢ