simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SynOr ܕܡܢܗ ܟܠ ܘܕܝܠܗ ܟܠ ܘܒܐܝܕܗ ܟܠ ܘܠܘܬܗ
SynOr ܡܢ ܐܢܫܐ̈ ܫܪܝܪܐ ܟܠ ܝܘܡ ܟܕ ܒܐܘܪܚܐ
SynOr ܡܫܡܫܢܐ̈ ܗܟܢܐ . ܟܠ ܓܒܪܐ ܡܫܡܫܢܐ ܕܒܡܕܝܢܬܐ
SynOr ܟܝܢܗ ܠܥܠ ܡܢ ܟܠ ܩܘܠܣܝܢ̈ ܘܬܫܒܚܢ .
SynOr ܕܟܠ . ܕܡܢܗ ܟܠ ܘܡܛܠܬܗ ܟܠ ܘܕܝܠܗ
SynOr ܆ ܡܪܝܐ ܐܚܝܕ ܟܠ ܆ ܨܝܕ ܗ̇ܢܘܢ
SynOr ܗܢܘܢ ܡܩܒܠܝܢ . ܟܠ ܩܕܡܝܐ ܕܐܬ̇ܐ ܆
SynOr ܡܢ ܗ̇ܘ ܕܡܢܗ ܟܠ ܘܕܝܠܗ ܟܠ ܘܒܐܝܕܗ
SynOr ܐܬܦܠܓ ܘܡܬܦܠܓܢ̈ ܘܡܬܝܗܒܢ̈ ܟܠ ܡܘܗܒܢ̈ ܘܟܠ ܥܘܕܪܢܝܢ̈
SynOr ܟܠ ܠܒܝܢ̈ ܡܢ ܟܠ ܒܝܫܢ̈ ܆ ܘܠܡܩܡ
SynOr ܒܬܠܝܬܝܘܬܐ ܪܡܬ ܡܢ ܟܠ ܚܟܡܐ ܘܡܢ ܟܠ
SynOr ܘܐܦ ܗܫܐ . ܟܠ ܟܬܝܒܬܐ̈ ܕܝܢ ܘܓܙܪ
SynOr ܕܓܡܝܪܘܬܐ ܡܪܝܡ ܡܢ ܟܠ ܪܓܐ ܕܡܬܬܙܝܥܐ ܡܝܘܬܐܝܬ
SynOr ܐܠܗܐ ܐܒܐ ܐܚܝܕ ܟܠ ܆ ܥܒܘܕܐ ܕܫܡܝܐ
SynOr ܘܡܕܒܪ ܘܡܦܪܢܣ ܘܣ̇ܥܪ ܟܠ . ܝܗܘܒܐ ܕܥܬܝܩܬܐ
SynOr ܒܪܚܡܬ ܐܠܗܐ ܥܡ ܟܠ ܛܟܣܝܢ̈ ܘܡܘܫܚܢ̈ ܕܒܗ̇
SynOr ܒܥܕܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܆ ܟܠ ܟܪ ܕܐܫܬܡܫܬ ܗܕܐ
SynOr ܘܡܐܣܐ ܒܚܝܠ ܐܠܗܘܬܗ ܟܠ ܟܘܪܗܢܝܢ̈ ܘܟܠ ܟܐܒܝܢ̈
SynOr ܘܒܢܛܘܬܐ ܕܢܡܘܣܘܗܝ̈ ܡܫܒܚܐ̈ ܟܠ ܝܘܡܝ̈ ܚܝܝܢ̈ .
SynOr ܟܠ ܚܟܡܐ ܘܡܢ ܟܠ ܥܘܩܒ ܆ ܗܟܢܐ