simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Sahd:BookPerf ܡܘܬܐ ܢ̇ܛܪܐ . ܟܠ XX ܡ̇ܢ ܠܡ
Sahd:BookPerf . ܗܢܘ ܕܝܢ̣ ܟܠ ܐܢܫ Xܢ ܕܢܨ̇ܒܐ
Sahd:BookPerf ܐܠܗܐ . ܘܣܟܐ ܟܠ ܡ̇ܢ ܕܠܪܓܝܓܬܐ̈ ܘܠܢܝܚܐ̈
Sahd:BookPerf ܘܬܫܒܘܚܬܗ ܒܦܘܡܟ̣ ܥܠ ܟܠ ܕܦ̣ܪܥܟ ܡܪܝܐ .
Sahd:BookPerf ܣܓܝܐܝܬ ܢ̇ܬܬܘܐ ܘܩܕܡ ܟܠ ܒܪܝܢ̈ ܢ̇ܬܓܚܟ .
Sahd:BookPerf ܆ ܘܠܪܓܬܗ ܡܢ ܟܠ ܕܘܟ ܒ̇ܥܐ ܕܢܡܠ̣ܐ
Sahd:BookPerf ܘܟܕ ܠܗ ܢ̇ܦܚܡ ܟܠ ܕܘܒܪ . ܟܠܢܫ
Sahd:BookPerf ܕܐܦ ܥܕܡܐ ܠܗܫܐ ܟܠ ܝܘܡ ܡ̇ܠܦܝܢ ܐܝܟ
Sahd:BookPerf ܐܝ̣ܕܘܗܝ̈ ܘܦ̇ܪܩܐ ܡܢ ܟܠ ܢܣܝܘܢܝܢ̈ ܕܒܥܠܡܐ .
Sahd:BookPerf ܘܡ̇ܕܒܪ . ܘܣ̇ܥܪ ܟܠ ܐܝܟ ܬܪܥܝܬܐ ܕܨܒܝܢܗ
Sahd:BookPerf ܬܓܡܐ ܕܩܕܝܫܐ̈ ܕܡܢ ܟܠ ܦܢܝܢ̈ ܆ ܕܣ̣ܡܝܟ
Sahd:BookPerf ܝܩܝܪܐ ܗܘܬ ܥܠ ܟܠ ܘܟܚܝܕܐ ܆ ܕܐܦ
Sahd:BookPerf ܡܫܝܚܐ ܐܠܗܐ ܕܥܠ ܟܠ : ܕܠܗ ܫܘܒܚܐ
Sahd:BookPerf ܚܐܪܘܬܐ ܘܫܘܘܙܒܐ ܕܡܢ ܟܠ ܥܩܐ ܕܒܥܠܡܐ .
Sahd:BookPerf ܕܬ̇ܬܚܟܡ ܒܐܘܪܚܬܟ̈ . ܟܠ ܕܐ̇ܬܐ ܥܠܝܟ̣ ܩ̇ܒ̣ܠ
Sahd:BookPerf ܕܪܝܫܐ . ܕܡܢ ܟܠ ܓܒܝܢ̣̈ ܝܡܐ ܟ̣ܪܝܟ
Sahd:BookPerf . [165]ܕܒܫܡܗ̇ ܟܣ̣ܝܢ ܟܠ ܫܘܦܪܝܢ̈ . ܘܒܗ̇
Sahd:BookPerf ܟܕ ܥ̇ܪܛܠܝܝܢܢ ܡܢ ܟܠ XX ܢ̇ܫܟܚ ܠܡܪܕܐ
Sahd:BookPerf ܒܦܓܪܐ ܘܒܢܦܫܐ ܡܢ ܟܠ ܕܒܝ̣ܫ ܢ̇ܬܕܟܐ :
Sahd:BookPerf ܘܢ̇ܥܡܨ ܪܓܫܝܢ̈ ܡܢ ܟܠ ܕܐܝܬ ܒܗ .