simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Sahd:BookPerf ܘܛܟܣܐ ܕܪܘܪܒܢܐ̈ ܆ ܟܠ ܐܢܫ . XXXXX
Sahd:BookPerf ܙܥܘܪܝܐܝܬ ܆ ܗܠܝܢ ܟܠ ܬܘܩܢܝܢ̈ ܐ̇ܟܠܝܢ ܝܥܢܐܝܬ
Sahd:BookPerf Xܝ XXX ܝX ܟܠ ܛ̇ܘܒܐ ܕܐܪܥܐ̣ ܐܝܟ
Sahd:BookPerf ܕܡܣܪܩܐ̈ ܕܐܪܚܩ̣ܘ ܡܢ ܟܠ ܇ ܘܠܐ ܩ̣ܢܘ
Sahd:BookPerf ܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܒܗܕܡܝܗܘܢ̈ ܟܠ ܦܐܪܐ̈ ܕܝܠܗ .
Sahd:BookPerf ܝܩܝܪܝܢ ܒܗ̇ ܠܥܝܢ ܟܠ ܐܢܫ . ܘܟܕ
Sahd:BookPerf ܕܡܢ ܐܠܗܐ ܡܢ ܟܠ ܓܒܝܢ̈ ܠܗ̣ ܡ̇ܟܪܟ
Sahd:BookPerf XX ܡܣܪܩ̣ ܡܢ ܟܠ ܡܕܡ . 16]ܐܝܙܓܕܐ
Sahd:BookPerf ܐܟܘܬܗ ܢ̇ܣܬܪܩ ܡܢ ܟܠ ܡܕܡ . ܕܐܦ
Sahd:BookPerf ܡܣܪܩܘܬܐ ܡܢܟܪܝܬ ܡܢ ܟܠ ܥܡ ܚܘ̣ܒܐ ܡܫܡܠܝܐ
Sahd:BookPerf ܒܐܝܕܘܗܝ̈ XX ܕܐܠܗܐ̣ ܟܠ ܡܕܡ ܠܡ̇ܥܒܕ .
Sahd:BookPerf ³0ܘܗܘܘ ܪܚܝܩܐ̈ ܡܢ ܟܠ ܒܝ̣ܫܢ̈ ܘܓܡܝܪܐ̈ ܒܟܠ
Sahd:BookPerf ܕܟܝ̣ܘ ܢܦܫܗܘܢ ܡܢ ܟܠ ܕܒܝ̣ܫ ܐܝܟ ܨܒܝܢܗ
Sahd:BookPerf ܕܟܠ ܒܘܣܡ ܩܕܡ ܟܠ ܣܝ̇ܡܝܢ ܗܘܘ .
Sahd:BookPerf ܘܢ̇ܩܛܘܦ ܠܗ ܡܢܗܘܢ̣ ܟܠ ܛ̇ܒܢ̈ . ܢ̇ܒܥܐ
Sahd:BookPerf ܗܘܘ . ܘܣܟܐ ܟܠ ܚܫܐ ܕܚܛܝ̣ܬܐ ܕܣܡܐ
Sahd:BookPerf ܪܘܩܥܐ̈ ܕܥܠ ܓܘܫܡܗܘܢ̣ ܟܠ ܙܢܝܢ̈ ܕܚܘܠܡܢܐ ܝܗ̇ܒܝܢ
Sahd:BookPerf ܐ̇ܣܓܐ ܠܡ̇ܬܢܐ ܆ ܟܠ ܟܘܪܗܢܝܢ̈ ܘܟܠ ܟܐܒܝܢ̣̈
Sahd:BookPerf ܕܛܘܪܐ ܐܬܚ̣ܘܝ ܠܥܝܢ ܟܠ ܫܘܦܪܐ ܫܒܝܚܐ ܕܡܕܝܢܬ
Sahd:BookPerf ܝܩܝܪܐ ܗܘܬ ܥܠ ܟܠ ܘܟܚܝܕܐ ܆ ܕܐܦ