simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Sahd:BookPerf ܗ̣ܘ ܥܡ ܟܠ ܟܠ ܗ̇ܘܐ ܕܠܟܠܢܫ ܢ̇ܐܚܐ
Sahd:BookPerf ܠܡܢܐ ܒܐܡܝܢܘ ܥܠ ܟܠ ܫܘܚܢܐ̈ ܕܐܚܝܟ̈ ܛܐ̇ܪ
Sahd:BookPerf ܒܐܘܡܢܘܬܟ ܆ ܡܢ ܟܠ ܥܩܪܐ ܡܠܝܠܐ ܐܦܢ
Sahd:BookPerf ܪܘܚܢܝܬܐ ܝܩܝܪܬ ܡܢ ܟܠ . ܗܐ ܓܝܪ
Sahd:BookPerf ܗ̇ܝ ܟܕ ܥܠ ܟܠ ܥ̇ܩܪ ܫ̇ܟܢܐ ܆
Sahd:BookPerf ܒܗܕܐ ܇ ܐܢ ܟܠ ܬܬܐ ܚܪܫܬܐ ܬܬܗܦܟ
Sahd:BookPerf ܬ̇ܚܘܪ . ܐܠܐ ܟܠ ܠܥܠ ܡ̇ܬܦܫܛܐ ܘܡܬܡܬܚܐ
Sahd:BookPerf ܡܢܟܪܝܬ X ܡܢ ܟܠ ܢܝ̇ܒܫ ܡܘܥܝܬܗ ܇
Sahd:BookPerf ܡܫܬܡܥܢܘܬܐ̣ ܒܐܘܝܘܬܐ ܥܡ ܟܠ ܢܬܚܙܩ . ܘܐܢ
Sahd:BookPerf ܠܡܚܝܘ ܒܩܕܝܫܘܬܐ ܩܕܡ ܟܠ ܇ ܠܦܓܪܐ ܕܐܪܡܝܢܝ
Sahd:BookPerf ܘܒܝ ܗܐ ܡ̇ܥܒܕܐ ܟܠ ܪܓܐ ܇ ܟܕ
Sahd:BookPerf ܕܒܪܬܚܗ̇ ܢܫܬܗܝܢ̈ ܒܝ̣ ܟܠ ܪܓܢ̈ . ܥܢܝܢܟ
Sahd:BookPerf ܪܘܚܐܕܐ̇ܫܟܚ ܠܡ̇ܛܥܢ ܒܬܘܕܝܬܐ ܟܠ ܚܫܐ̈ ܘܟܐܒܐ̈ ܕܡܪܕܘܬܝ
Sahd:BookPerf ܒܡܘܟܟܝ ܪܒܐ ܬܚܝܬ ܟܠ ܐܢܫܐܬܬ̣ܣܝܡ ܒܬܪܥܝܬܝ .
Sahd:BookPerf ܕܡܘܟܟܝ ܘܕܘܟܝ ܕܡܢ ܟܠ ܒܝ̣ܫܢ̈ ܆ ܠܟ
Sahd:BookPerf ܠܟ ܩܕܝܫܐ ܕܡܢ ܟܠ ܡܫܝܚܐ ܡ̇ܠܟܢ ܐ̇ܚܙܐ