simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Sahd:BookPerf ܇ XX ܡܛܠܬܢ ܟܠ ܡܕܡ ܣ̇ܝ̣ܒܪ ܡܢ
Sahd:BookPerf ܘܡ̇ܥܒܪ ܕܡܥܬܐ ܡܢ ܟܠ ܐܦܝܢ̈ . ܐܚܪܢܐ̈
Sahd:BookPerf ܕܐܪܝܡ̣ܢ ܠܥܠ ܡܢ ܟܠ . ܘܒ̇ܛ̣ܠ ܡܢܢ
Sahd:BookPerf . ܘܒ̇ܛ̣ܠ ܡܢܢ ܟܠ ܪܝܫ ܘܟܠ ܫܘܠܛܢ
Sahd:BookPerf ܇ ܘܐ̇ܡܪܝܢ ܥܠܝܟܘܢ ܟܠ ܡܠܐ ܒܝ̣ܫܐ ܡܛܠܬܝ
Sahd:BookPerf ܟܠܗܝܢ ܒܝ̣ܫܬܐ̈ ܕܡܢ ܟܠ ܓܒܝܢ̈ ܚܕܪܝܗܝ̈ ܇
Sahd:BookPerf ܐܘ ܕܐܣ̣ܟܠ ܒܗ ܟܠ ܟܠܗ ܢܬ̣ܪܢܐ ܒܢܦܫܗ
Sahd:BookPerf ܕܐܠܗܐ . [4X]ܘܐܢܕܝܢ ܟܠ ܟܠܗ ܒܚܕ ܡܢ
Sahd:BookPerf ܆ ܘܕܠܥܠ ܡܢ ܟܠ ܒܪܢܫ ddܪܡ ܇
Sahd:BookPerf ܗܝ ܗܕܐ̣ ܡܢ ܟܠ ܕܟܪܣܛܝܢܐ XX ܗܘ
Sahd:BookPerf ܕܐܪܓܙܬܟ ܘܣܥܘܪ ܒܝ ܟܠ ܕܨ̇ܒܝܬ ܆ ܗܟܢ
Sahd:BookPerf ܡ̣ܨܐ ܐܢܬ ܕܐܦܢ ܟܠ ܟܠܗ ܬܡܪܚ ܘܬܩܪܘܒ
Sahd:BookPerf . ܐܠܐ ܕܐܢ ܟܠ ܟܠܗ ܬܕܟܪ ܕܐܚܝܕ
Sahd:BookPerf ܥܠܝܟ ܐܟܬܐ ܡܕܡ ܟܠ ܐܝܟܢ ܕܗ̣ܘ ܙܠ
Sahd:BookPerf ܠܒܝܫܝ̈ ܚܘܡܣܢܐ ܠܘܩܒܠ ܟܠ ܢܣܝܘܢܐ̈ ܡܫܚܠܦܐ̈ ܕܓ̇ܕܫܝܢ
Sahd:BookPerf ܥܝܪܬܐ ܛ̇ܒ ܡܢ ܟܠ ܡܕܡ ܡ̇ܬܒܥܝܐ XX
Sahd:BookPerf ܡ̇ܕܟܝܢܢ ܪܓܫܐ̈ ܘܡܬܪܐܝܢܢ ܟܠ ܗܕܡ ܠܛܘܝܒܐ ܘܦܘܠܚܢܐ
Sahd:BookPerf ܐܝܟ ܚܝܠܢ ܡܢ ܟܠ ܕܒ̣ܝܫ ܇ ܘܡܬܗܘܢܝܢܢ
Sahd:BookPerf ܡܟܪܙ ܫܠܝܚܐ . ܟܠ ܥܡܝܕܐ ܡܕܝܢ ܠܡܫܝܚܐ
Sahd:BookPerf ܐܝܟܢܐ ܗ̣ܘ ܥܡ ܟܠ ܟܠ ܗ̇ܘܐ ܕܠܟܠܢܫ