simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Sahd:BookPerf ܗ̇ܘܐ ܕܠܟܠܢܫ ܢ̇ܐܚܐ . ܥܡ ܟܪܝܗܐ ܐܝܟ ܟܪܝܗܐ ܟܕ ܚܠ̣ܝܡ : ܟܠ ܘܚ̇ܛܘܦܐ ܠܐ ܢܫܬܘܬܦ ܒܡܐܟܘܠܬܐ : ܐܝܟܢܐ ܗ̣ܘ ܥܡ ܟܠ
Sahd:BookPerf ܫܘܚܢܐ̈ ܕܐܚܝܟ̈ ܛܐ̇ܪ ܐܢܬ ܘܫ̇ܟܢ ܐܝܟ̈ ܕܒܒܐ ܇ ܟܠ . ܕܕܟ̣ܝܐ ܠܡ ܥܝܢܗ ܠܐ ܚ̇ܙܐ ܒܝ̣ܫܬܐ . ܠܡܢܐ ܒܐܡܝܢܘ ܥܠ
Sahd:BookPerf ܥܩܪܐ ܡܠܝܠܐ ܐܦܢ ܢܗܘܐ ܡܪܝܪ ܒܙܢܘܗܝ̈ ܘܟܘܒܢ ܇ XX ܬܫܟܚ ܟܠ . [43]ܐܢ ܗܟܝܠ ܬܗܘܐ ܟܫ̣ܝܪ ܘܚܟ̣ܝܡ ܒܐܘܡܢܘܬܟ ܆ ܡܢ
Sahd:BookPerf . ܗܐ ܓܝܪ ܗ̇ܝ ܟܕ ܥܠ ܟܠ ܥ̇ܩܪ ܫ̇ܟܢܐ ܆ ܠܫܘܚܢܐ̈ ܠܓܡܪ ܠܐ ܟܠ ܕܟܝܢܐ ܫܝ̣ܛܐ ܒܥܘܦܐ̣ ܐܘ ܕܒܘܪܝܬܐ ܪܘܚܢܝܬܐ ܝܩܝܪܬ ܡܢ
Sahd:BookPerf ܥ̇ܩܪ ܫ̇ܟܢܐ ܆ ܠܫܘܚܢܐ̈ ܠܓܡܪ ܠܐ ܩ̇ܪܒܐ . ܘܗ̇ܘ ܡܐ ܟܠ ܐܘ ܕܒܘܪܝܬܐ ܪܘܚܢܝܬܐ ܝܩܝܪܬ ܡܢ ܟܠ . ܗܐ ܓܝܪ ܗ̇ܝ ܟܕ ܥܠ
Sahd:BookPerf ܬܬܐ ܚܪܫܬܐ ܬܬܗܦܟ ܠܦܐܪܐ̈ ܇ ܟܡܐ ܐܢ ܬ̇ܓܪ ܟܕ ܦ̇ܠܚ ܐܢܬ ܟܠ ܪܘܚܐ ܥܠ ܣ̣ܒܪܐ ܕܦܐܪܐ̈ . X [XX]ܚ̇ܕܐ ܓܝܪ ܒܗܕܐ ܇ ܐܢ
Sahd:BookPerf ܠܥܠ ܡ̇ܬܦܫܛܐ ܘܡܬܡܬܚܐ XX ܒܢܗܝܪܘܬ ܚܙܝܗ̇ . ܠܘܬ ܟܠ ܬܘܒ ܡܛܠ ܣܓܝܐܘܬ ܢܘܗܪܗ̇ ܕܒܓ̣ܠܐ ܙܥܘܪܐ ܬ̇ܚܘܪ . ܐܠܐ
Sahd:BookPerf ܢܝ̇ܒܫ ܡܘܥܝܬܗ ܇ ܘܐܢ ܒܚܫܐ ܕܪܓܬ ܦܓܪܐ ܠܙܢܝܘܬܐX ܟܠ ܒܗ ܒܢܩܦܐ ܕܥܠܡܐ ܆ ܒܡܠܬܐ ܕܡܚܘܝܐ ܡܣܪܩܘܬܐ ܡܢܟܪܝܬ X ܡܢ
Sahd:BookPerf ܢܬܚܙܩ . ܘܐܢ ܢܣܝܘܢܐ̈ ܕܟܠ ܫܘܚܠܦ ܒܥܩܬܐ ܘܒܩܘܛܥܐ ܟܠ ܡܢ ܐܚܘܗܝ̈ ܆ ܒܩܪܝܢܐ ܕܥܠ ܡܫܬܡܥܢܘܬܐ̣ ܒܐܘܝܘܬܐ ܥܡ
Sahd:BookPerf ܇ ܠܦܓܪܐ ܕܐܪܡܝܢܝ ܒܟܘܪܗܢܐ ܠܬܫܒܘܚܬܐ ܕܝܠܗ ܀ [16]ܐܢ ܟܠ XX ܠܡ̇ܩܡ ܒܫܘܒܩܢܐ ܕܚܛܗܝ̈ ܇ ܠܡܚܝܘ ܒܩܕܝܫܘܬܐ ܩܕܡ
Sahd:BookPerf ܪܓܐ ܇ ܟܕ ܡ̇ܫܪܝܢ̈ ܒܗ̇ ܟܠܗܘܢ ܗܕܡܝ̈ . ܡܢ X X ܝܠܝܕܘܬܝ ܟܠ ܕܚܛܝ̣ܬܐ ܇ ܗ̇ܝ ܕܐܢܬ ܒܒܣܪܟ ܒܛܠܬܗ̇ ܇ ܘܒܝ ܗܐ ܡ̇ܥܒܕܐ
Sahd:BookPerf ܪܓܢ̈ . ܥܢܝܢܟ ܚܠܝܐ ܘܒܣ̣ܝܡܐ ܐܘܠܕ ܒܢܦܫܝ ܆ ܕܒܗ ܒܟܠ ܥܕܢ ܟܠ . ܪܓܬܐ ܕܪܘܚܟ ܬ̇ܦܪܚ ܒܗܕܡܝ̈ ܆ ܕܒܪܬܚܗ̇ ܢܫܬܗܝܢ̈ ܒܝ̣
Sahd:BookPerf ܚܫܐ̈ ܘܟܐܒܐ̈ ܕܡܪܕܘܬܝ . ܕܟܕ ܠܟ ܐܬܛܦܝܣ ܒܢܝܚܘܬܐ ܟܠ ܠܝ ܡܪܝܚܝܠܐ ܢܓܝܪ ܪܘܚܐܕܐ̇ܫܟܚ ܠܡ̇ܛܥܢ ܒܬܘܕܝܬܐ
Sahd:BookPerf ܐܢܫܐܬܬ̣ܣܝܡ ܒܬܪܥܝܬܝ . ܘܡܢ ܚܘ̣ܒܟ ܛ̇ܒܐ ܘܒܣ̣ܝܡܐ ܟܠ ܒܢܝܚܘܬܐ ܕܐܠܦ̣ܬܢܝ ܘܐܫܬܡܥ ܆ ܒܡܘܟܟܝ ܪܒܐ ܬܚܝܬ
Sahd:BookPerf ܒܝ̣ܫܢ̈ ܆ ܠܟ ܩܕܝܫܐ ܕܡܢ ܟܠ ܡܫܝܚܐ ܡ̇ܠܟܢ ܐ̇ܚܙܐ ܟܠ ܦܘܡܝ ܘܥܠ ܠܒܝ ܙܗܝܪܐܝܬ . ܕܒܫܘܡܠܝܐ ܕܡܘܟܟܝ ܘܕܘܟܝ ܕܡܢ
Sahd:BookPerf ܡܫܝܚܐ ܡ̇ܠܟܢ ܐ̇ܚܙܐ ܒܩܕܝܫܘܬܐ ܒܫܘܒܚܐ ܪܒܐ ܕܓܠܝܢܟ . ܟܠ ܕܡܘܟܟܝ ܘܕܘܟܝ ܕܡܢ ܟܠ ܒܝ̣ܫܢ̈ ܆ ܠܟ ܩܕܝܫܐ ܕܡܢ