simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Sahd:BookPerf ܐܘܠܢ̈ ܢܐ ܡܣܝܒܪܝܢܢ ܡܛܘܠܬܗܝܢ . ܕܢܫܬܘܐ ܠܡ̇ܣܒ ܐܢܝܢ̈ ܟܠ . ܒܗܠܝܢ̈ ܕܝܢ ܕܠܐ ܡܬܚܙܝܢ ܚܕܝܢܢ ܘܠܝܐܝܬ . ܘܗܢܝܐܝܬ
Sahd:BookPerf ܣܝܡܬܐ̈ . ܛܘܒܘܗܝ ܠܒܪܢܫܐ ܕܢܬܩܪܒ ܠܘܬܗ̇ . ܟܠ . ܛܘܒܘܗܝ ܠܒܪܢܫܐ ܕܒܗ ܢܪܢܐ ܠܒܗ . ܕܗܝ ܛܒܐ ܠܗ ܡܢ
Sahd:BookPerf ܥܩܐ ܕܒܥܠܡܐ . X5]ܛܥ̣ܝܐ ܠܗܘܢ ܓܝܪ ܬܘܒ ܕܠܟܡܐ ܕܘܘܢܐ̈ ܟܠ ܗܪܟܐ ܚܫܚܬܐ Xܝ ܕܡܣܬܢ ܇ ܥܡ ܚܐܪܘܬܐ ܘܫܘܘܙܒܐ ܕܡܢ
Sahd:BookPerf ܕܒܥܠܡܐ ܡ̇ܝܘܬܐ ܆ ܘܗܘܦܟܐ ܡܠܐܟܝܐ Xܝ ܗ̇ܘ ܕܒܚܝܐ̈ ܕܒܬܪ ܟܠ ܓܝܪ ܡܣ̇ܟܠ ܫܘܡܗܐ ܕܓܡܝܪܘܬܐ ܇ ܗܢܘ ܕܝܢ ܡܥܠܝܘܬܐ ܕܡܢ
Sahd:BookPerf ܠܥܒܐܝܬ ܚܐ̇ܝܢ ܐܢܬܘܢ . ܘܐܝܟ ܙܢܝܬܐ ܟܪܘܡܬܢܐܝܬ ܟܠ ܥܠ ܟܪܣ ܪܫ̇ܦ . ܐܪܦܐ ܟܝܬ ܟܕ ܐܦ ܒܗܠܝܢ ܕܒܦܓܪܐ ܛ̇ܒ ܡܢ
Sahd:BookPerf ܫܥ ܢ̇ܩܫ ܒܗ̇ ܪܥܡܐ ܕܡܠܘܗܝ̈ ܕܐܠܗܐ . ܗ̇ܘ ܕܐܦ ܐܪܥܐ ܒܩܠܗ ܟܠ ܡܡܪܡܪܢܐ ܇ ܗ̇ܝܕܝܢ ܘܥܕܡܐ ܠܗܫܐ ܡ̇ܩܘܝܐ ܒܩܫܝܘܬܗ̇ . ܟܕ
Sahd:BookPerf . ܪܚ . . . ܡܝ ܠܡ̇ܩܢܐ ܡܝܬܪܘܬܐ̣ ܐܪܚܩ̣ܘ ܡܢ ܓܘܫܡܐ . ܟܠ ܕܝܢ ܐ̇ܡܪ . ܪܚ . . . ܡܝ ܠܡ ܥܡܠܐ ܕܝܘܠܦܢܐ ܐܪܚܩܘ ܡܢ
Sahd:BookPerf ܡܠܐ̈ ܕܚܟܝܡܐ̈ . ܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪ ܚܕ ܡܢܗܘܢ . ¹ܕܐܝܢܐ ܠܡ ܕܣ̣ܡ ܟܠ XX ܠܡ̇ܩܢܐ . ܐܠܐ ܠܠܠܐ̈ ܘܠܕܠܐ ܦܝܣܐ ܆ ܝܬܝܪܬܐ̈ ܐܢܝܢ̣̈
Sahd:BookPerf ܓܒܝܢ̈ ܆ ܕܛ̇ܒ ܕܓܠܐ ܗܝ ܡܠܬܐ ܕܫܩܪܐ̈ ܡܬܠܥܒܝ̈ ܥܠ ܟܠ ܇ ܘܒܥ̇ܒܕܗ ܡ̇ܚܘܐ ܫܟܝܪܬܐ̈ . X36]ܡܕܝܢ ܐܬ̣ܝܕܥܬ̇ ܡܢ
Sahd:BookPerf ܢܘܬܦܐ̈ ܕܒܥܠܡܐ . ܘܒܫܗܪܐ̣ ܘܒܥܢܝܢܐ ܕܥܡ ܐܠܗܐ ܇ ܟܠ ܆ ܒܨܘܡܐ ܘܒܡܘܟܟܐ ܕܦܓܪܐ ܡܬܩܢܝܐ . ܘܒܪܚܝܩܘܬܐ XX ܕܡܢ
Sahd:BookPerf Xܝ XXX X ܝܘܡܘܗܝ̈ ܕܒ̣̇ܪ ܆ ܠܚܟܡܬܐ ܝܗܝܒܬ ܡܢ ܐܠܗܐ ܟܠ ܒܓܘܪܐ ܕܐܢܬܬ ܚܒܪܗ ܐܬ̣ܚܘܝ ܫܠܝܡܘ̣ܢ ܕܝܢ ܒܪܗ ܕܒܢܝܚܐ
Sahd:BookPerf ܡ̇ܢ ܕܠܪܓܝܓܬܐ̈ ܘܠܢܝܚܐ̈ ܐܨܛܠ̣ܝ ܆ ܪܚܝܩܐ ܗ̣ܘܐ ܡܢ ܟܠ ܕܒܛܠܝܘܬܗ Xܢ ܩܒ̣ܠ̣ ܐܘܒܕ . ܘܛܥ̣ܐ ܠܒܗ ܡܢ ܐܠܗܐ . ܘܣܟܐ
Sahd:BookPerf ܛ̇ܒܢ̈ ܬܗܘܐ ܣ̇ܥܪ : ܘܒܥܡܠܐ̈ ܫܚܝܩܐ̈ ܠܐ ܬܬܐܠܨ : XX ܟܠ . 46]ܝܠܦ̣ܬ ܐܦܢ ܗܫܐ ܐܘ ܒܪܢܫܐ ܡ̇ܫܩܠ ܬܪܥܝܬܐ : ܕܐܦ ܟܕ
Sahd:BookPerf : ܪܒܐ ܕܪܒܢܐ̈ ܡܠܦܢܢ ܬܡܝܗܐ̣ ܐ̇ܡܪ . ܕܢܥܘܠ ܠܡ ܗܟܝܠ ܟܠ ܠܗܝܢ ܒܡܠܬܗ ܗ̇ܘ ܕܐܬܗ̣ܝܡܢ Xܝ ܒܪܘܚܐ ܥܠ ܗܕܐ ܛ̇ܒ ܡܢ
Sahd:BookPerf . ܐܠܐ ܡ̇ܬܡܟܟ ܒܥܡܠܐ̣̈ ܘܡ̇ܚܡܣܢ ܒܗ̇ܝ ܟܠܗ̇ ܥܢܘܝܘܬܐ . ܟܠ ܕܝܠܟ ܡܡܠܠ ܪܡܬܐ̈ ܕܙܟܝ̣ܬ ܠܚܫܐ̈ ܘܐܬܥ̣ܠܝܬ ܒܪܘܚܐ ܡܢ
Sahd:BookPerf ܐܢܫ ܕܒܪܘܪܒܬܐ̈ Xܝ ܐܝܬܝܢ ܇ ܘܠܣܟܐ ܕܓܡܝܪܘܬܐ ܡ̣ܛܝܢ ܇ ܟܠ ܗܠܝܢ ܆ ܟܡܐ ܝܬܝܪܐܝܬ ܚܢܢ ܐܝܠܝܢ ܕܡܣ̇ܬܒܪܝܢܢ ܡܢ
Sahd:BookPerf . ܘܟܕ ܠܗ ܢ̇ܦܚܡ ܟܠ ܕܘܒܪ . ܟܠܢܫ ܢ̇ܫܬܘܕܥ ܒܢܦܫܗ ܟܠ ܒܐܣܟܡܐ ܕܗ̇ܢܘܢ . X X65]ܐܠܐ ܘ̇ܠܐ ܕܠܫܪܪܐ ܢ̇ܝܩܕ̇ ܡܢ
Sahd:BookPerf ܕܘܒܪ . ܟܠܢܫ ܢ̇ܫܬܘܕܥ ܒܢܦܫܗ ܣܘܥܪܢܘܗܝ̈ . ܘܡܚܝܠܐ ܟܠ . X X65]ܐܠܐ ܘ̇ܠܐ ܕܠܫܪܪܐ ܢ̇ܝܩܕ̇ ܡܢ ܟܠ . ܘܟܕ ܠܗ ܢ̇ܦܚܡ
Sahd:BookPerf ܆ ܒܐܣܟܡܐ̣ XX ܠܐ ܡ̇ܬܦܪܫܝܢ . ܘܐܢ ܡܬܦܪܫܝܢ ܒܐܣܟܡܐ̣ ܟܠ ܕܠܐ ܢܬܝܕܥܘܢ . ܘܟܕ ܡ̇ܬܢܨܚܝܢ ܒܥܒ . . . ܕܐ ܡܢ
Sahd:BookPerf ܡܬܚܘܝܢ . ܕܩܘܛܢܐ ܘܛܟܣܐ ܕܪܘܪܒܢܐ̈ ܆ ܟܠ ܐܢܫ . XXXXX ܟܠ . ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܟܕ ܒܥܒ . . . ܕܐ ܡܡܟܟܝܢ ܆ ܒܐܣܟܡܐ̣ ܠܥܠ ܡܢ