simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-Zach:EccHist ܕܗ̇ܘ ܕܒܡܠܬܗ ܒܪܐ ܟܠ ܂ ܕܡܬܚܙܐ ܘܕܠܐ
Ps-Zach:EccHist ܐܠܗܐ ܐܒܐ ܐܚܝܕ ܟܠ ܂ ܘܚܕ ܗܘ
Ps-Zach:EccHist ܂ ܕܒܗ ܗܘܐ ܟܠ ܂ ܗ̇ܘ ܕܐܝܬܘܗܝ
Ps-Zach:EccHist ܡܢ ܚܘܒܬܗ ܂ ܟܠ ܚܠܦ ܟܠܢ ܗܘܐ
Ps-Zach:EccHist ܂ ܘܒܕܓܘܢ ܡܫܟܚ ܟܠ ܐ ܢܐ ܕܒܗܠܝܢ
Ps-Zach:EccHist ܕܡܢ ܩܘܣܛܢܛܝܢܦܘܠܝܣ ܆ ܟܠ 1ܚܕ ܚܕ ܡܢܗܘܢ
Ps-Zach:EccHist ܡܬܘܡܐܝܬ ܂ ܕܒܐܝܕܗ ܟܠ ܡܕܡ ܗܘܐ ܂
Ps-Zach:EccHist ܕܡܢ ܐܠܗܐ ܂ ܟܠ ܪܘܚܐ ܕܡܘܕܐ ܕܝܫܘܥ
Ps-Zach:EccHist ܘܡܗܝܡܢܝܢ ܐܟܘܬܢ ܂ ܟܠ ܡ̇ܢ ܡܕܝܢ ܕܕܠܩܘܒܠܐ
Ps-Zach:EccHist ܠܚܡܐ ܂ ܥܠ ܟܠ ܡܐܟܠܢ̈ ܦܪܣܗ̇ ܠܡܠܬܗ
Ps-Zach:EccHist ܂ ܃ ܕܒܐܝܕܘܗܝ̈ ܟܠ ܐܬܬܟܝܢ ܇ ܐܚܪܢܐ
Ps-Zach:EccHist ܘܠܘܬ ܥܪܘܩܝܐ ܕܡܢ ܟܠ ܣܘܟܠܐ ܗܪܛܝܩܐ ܘܚܪܝܝܐ
Ps-Zach:EccHist ܕܠܐ ܒܘܠܒܠܐ ܩܘܝ ܟܠ ܚܕ ܡܢ ܝ
Ps-Zach:EccHist ܠܩܕܝܫܘܬܟܘܢ ܂ ܥܠ ܟܠ ܡܕܡ ܕܥܒܕ ܡܩܕܘܢ
Ps-Zach:EccHist ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܕܥܠ ܟܠ ܂ ܘܡܘܕܝܢ ܐܢܚܢܢ
Ps-Zach:EccHist ܠܗ ܛܠܝܐ ܂ ܟܠ ܝܘܡ ܚ̇ܙܐ ܐܢܐ
Ps-Zach:EccHist ܘܫܪܟܐ ܕܡܗܝܡܢܐ̈ ܂ ܟܠ ܐܝܠܝܢ ܕܡܫܥܒܕܝܢ ܠܟܘܢ
Ps-Zach:EccHist ܂ ܘܢܫܥܒܕ ܠܟܘܢ ܟܠ ܥܡܐ ܕܪܗܘܡܝܐ̈ ܘܒܪܒܪܝܐ̈
Ps-Zach:EccHist ܂ ܘܒܐ ܕܗ ܟܠ ܡܕܡ ܐܬܩܝܡ ܂
Ps-Zach:EccHist 0ܝ ܐܠܗܐ ܥܠ ܟܠ ܂ ܘܠܘ ܗܕܐ