simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-Zach:EccHist ܐܡܪܗ ܕܐܝܬܘܗܝ ܥܠ ܟܠ ܂ ܕܡܪܐ ܕܒܪܝܬܐ̈
Ps-Zach:EccHist ܡܢ ܚܘܒܬܗ ܂ ܟܠ ܚܠܦ ܟܠܢ ܗܘܐ
Ps-Zach:EccHist ܐܢܘܢ ܚܕܘܓܘܗܝ̈ ܕܐܚܝܕ ܟܠ ܂ ܘܟܕ ܫܡ̣ܥ
Ps-Zach:EccHist ܂ ܐܝܟܢܐ ܒܪܐ ܟܠ ܡܕܡ ܡܢ ܒܪܫܝܬ
Ps-Zach:EccHist ܕܚܒܝܒ ܠܝ ܡܢ ܟܠ ܐܚܐ 11ܚܣܝܐ ܕܬܒܥܬܐ̈
Ps-Zach:EccHist ܂ ܝܬܝܪ ܡܢ ܟܠ ܓܒܪ ܕܐܪܥܐ ܂
Ps-Zach:EccHist ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܥܠ ܟܠ ܂ ܡܒܪܟܐ ܕܠܥܠܡ
Ps-Zach:EccHist ܕܐܦ ܬܡܢ ܐܬܟܫܛ ܟܠ ܕܐܝܬܘܗܝ ܒܥܠܕܒܒܢ ܂
Ps-Zach:EccHist ܟܪܣܛܝܢܐ̣̈ ܘܚܢܢ ܂ ܟܠ ܐܢܫ ܐܝܟ ܕܨ̇ܒܐ̣
Ps-Zach:EccHist ܕܠܐ ܒܘܠܒܠܐ ܩܘܝ ܟܠ ܚܕ ܡܢ ܝ
Ps-Zach:EccHist ܠܩܕܝܫܘܬܟܘܢ ܂ ܥܠ ܟܠ ܡܕܡ ܕܥܒܕ ܡܩܕܘܢ
Ps-Zach:EccHist ܠܠܝܐ ܂ ܘܫܟܒܘ ܟܠ ܕܒܒܝܬܐ ܂ ܘܗ̣ܝ
Ps-Zach:EccHist ܘܥܠ ܠܡܨܪܝܢ ܥܡ ܟܠ ܐ ܠܝܕܝ̈ ܒܝܬܗ
Ps-Zach:EccHist ܝ ܐܠܗܐ ܐܚܝܪ ܟܠ 2ܚܝܕ ܠܗ ܩܢܘܡܐܝܬ
Ps-Zach:EccHist ܂ ܟܕ ܬܚܨܘܢ ܟܠ ܥ ܢܝܟܘܢ̈ ܪ̈
Ps-Zach:EccHist ܠܗ ܛܠܝܐ ܂ ܟܠ ܝܘܡ ܚ̇ܙܐ ܐܢܐ
Ps-Zach:EccHist ܐܢܐ ܕܢܬܒܛܠܢ ܡܢ ܟܠ ܠܫܢܝܢ̈ ܕܕܟܝܐܝܬ ܢܬܬܘܕܐ
Ps-Zach:EccHist ܠܘܬ ܐܠܗܐ ܐܚܝܕ ܟܠ ܆ ܬܩܒܠ ܡܢܗ
Ps-Zach:EccHist ܂ ܃ ܕܒܐܝܕܘܗܝ̈ ܟܠ ܐܬܬܟܝܢ ܇ ܐܚܪܢܐ
Ps-Zach:EccHist ܡܠܬܗܘܢ ܚܝܬܐ ܥܠ ܟܠ ܕܓܕܫ ܂ ܘܒܪ