simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-Zach:EccHist ܂ ܕܡܪܐ ܕܒܪܝܬܐ̈ ܢܟܪܙܗ ܂ ܝܝ ܐܡܪܗ ܕܐܝܬܘܗ[ܝ ]ܐܠܗܐ ܂ ܟܠ ܒܡܠܬܗ ܕܕܠܐ ܫܘܪܝܐ ܐܝܬܘܗܝ ܂ ܐܡܪܗ ܕܐܝܬܘܗܝ ܥܠ
Ps-Zach:EccHist ܚܠܦ ܟܠܢ ܗܘܐ ܐܟܘܬܢ ܣܛܪ ܡܢ ܝ ܚܛܝܬܐ ܂ ܦܓܪܐ ܂ ܢܦܫܐ ܂ ܗܘܢܐ ܟܠ ܓܒܝܠܬܐ ܘܠܘܬܗ ܢܓܕܗ̇ ܂ ܘܠܗ̇ܘ ܕܐܬܚܝܒ ܫܪܐ ܡܢ ܚܘܒܬܗ ܂
Ps-Zach:EccHist ܂ ܘܟܕ ܫܡ̣ܥ ܡܠܟܐ ܗܠܝܢ ܚܕܝ̣ ܘܐܡ̣ܪ ܂ ܡܦܝܣ ܐܢܐ ܝ ܠܟ ܆ ܕܐܢ ܟܠ ܡܛܝܘ ܠܣܗܕܘܬܐ ܂ ܘܐܝܬ ܐܢܘܢ ܚܕܘܓܘܗܝ̈ ܕܐܚܝܕ
Ps-Zach:EccHist ܡܕܡ ܡܢ ܒܪܫܝܬ ܂ ܟܕ ܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܂ ܐܢ ܓܝܪ ܛܠ̣ܐ ܗܘܐ ܡܢ ܟܠ ܕ ܢ ܡܫܝܚܐ ܒܪܢܫܐ ܗܘ ܂ ܘܠܘ ܗܘܝܘ ܐܠܗܐ ܡܠܬܐ ܂ ܐܝܟܢܐ ܒܪܐ
Ps-Zach:EccHist ܐܚܐ 11ܚܣܝܐ ܕܬܒܥܬܐ̈ 12ܗܠܝܢ ܂ X·ܙ ′ ܟܠܩܝܕܘܢܝܬܐ̈ ܟܠ ܩܢܘܢܝܬܐ̈ ܕܝܠܗܘܢ ܕܩܝܡܐ̈ ܂ ܕܥ ܕܝܢ ܐܘ X ܕܚܒܝܒ ܠܝ ܡܢ
Ps-Zach:EccHist ܓܒܪ ܕܐܪܥܐ ܂ ܘܒܗܠܝܢ ܐܝܕܝܟܘܢ̈ ܐܚܪܒܬܘܢ ܠܫܟܝܡ ܟܠ ܕܦܪܥܘܢ ܇ ܝܕܥ̇ ܐܢܐ ܕܓܒܪܐ̈ ܐܢܬܘܢ ܚܝܠܬܢܐ̈ ܂ ܝܬܝܪ ܡܢ
Ps-Zach:EccHist ܂ ܡܒܪܟܐ ܕܠܥܠܡ ܥܠܡܝܢ ܂ ܐܝܕܐ ܡܥܠܢܘܬܐ ܕܥܫܘܩܝܐ ܠܐ ܟܠ ܘܐ̇ܡܪ ܂ ܕܡܢܗܘܢ ܡܫܝܚܐ ܝ ܒܒܣܪ ܂ ܗ̇ܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܥܠ
Ps-Zach:EccHist ܕܐܝܬܘܗܝ ܒܥܠܕܒܒܢ ܂ ܬܗܪܢܢ ܝܬܝܪܐܝܬ ܒܦܣܩܟܘܢ ܟܠ ܡܕܡ ܡܢ ܗܝܡܢܘܬܐ ܬܪܝܨܬܐ ܂ ܘܚܙ ܢ ܚܢܢ ܕܐܦ ܬܡܢ ܐܬܟܫܛ
Ps-Zach:EccHist ܐܢܫ ܐܝܟ ܕܨ̇ܒܐ̣ ܢ̇ܗܝܡܢ ܂ ܘܢܝܩܪ ܠܡܪܢ ܂ ܒܪܡ ܕܝܢ ܘܟܕ ܝ ܟܠ ܬܣܒ ܠܗ ܝ ܂ ܘܐܡ̣ܪ ܠܕܥܡܗ ܂ ܕܗܠܝܢ ܟܪܣܛܝܢܐ̣̈ ܘܚܢܢ ܂
Ps-Zach:EccHist ܚܕ ܡܢ ܝ ܟܝܢܐ̈ ܂ ܐܝܟ ܡܠܬܐ ܂ ܕܫܘܘܕܥܐ ܂ ܡܢ ܗ̇ܢܘܢX ܂ X ܝXX ܟܠ ܝ ܕܡܒܣܪ ܂ 1ܘܐܬܒܪܢܫ ܡܫܡܠܝܐܝܬ ܟܕ ܕܠܐ ܒܘܠܒܠܐ ܩܘܝ
Ps-Zach:EccHist ܡܕܡ ܕܥܒܕ ܡܩܕܘܢ ܒܕܝܪܐ ܕܒܝܬ ܕܠܡܛ ܂ ܠܘܩܒܠ ܟܘܠܗ ܫܪܪܐ ܂ ܟܠ 2ܕܟܬܒܢܢ ܟܬܝܒܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܩܕܡܝܬܐ̈ ܠܩܕܝܫܘܬܟܘܢ ܂ ܥܠ
Ps-Zach:EccHist ܕܒܒܝܬܐ ܂ ܘܗ̣ܝ ܠܚܘܕܝܗ̇ ܫܗܪܐ ܗܘܬ ܘܥܝܪܐ ܂ ܘܡܬܚܫܒܐ ܟܠ ܘܠܐ ܐܟܠܬ 1ܠܚܡܐ̣ ܘܠܐ ܐܫܬܝܬ ܡܝܐ̈ ܂ ܘܡܢܥ ܠܠܝܐ ܂ ܘܫܟܒܘ
Ps-Zach:EccHist ܐ ܠܝܕܝ̈ ܒܝܬܗ ܂ ܒܚܕ ܘܥܣܪܝܢ̈ ܒܝܪܚܐ ܕܬܪܝܢ̈ ܒܫܢܬܐ ܟܠ ܝܥܩܘܒ ܝ ܡܛܠ ܝܘܣܦ ܒܪܗ ܂ ܘܐܬܐ ܐܝܣܪܝܠ ܘܥܠ ܠܡܨܪܝܢ ܥܡ
Ps-Zach:EccHist 2ܚܝܕ ܠܗ ܩܢܘܡܐܝܬ ܂ ܕܠܓܢܣܐ ܕܝܠܢ ܗ̇ܘ ܕܢܦܠ ܬܚܝܬ ܡܘܬܐ ܟܠ ܒܪ ܓܢܣܢ ܂ ܗ̇ܘ ܕܡܢ ܩܕܫܬܐ ܒܬܘܠܬܐ ܡܠܬܐ ܝ ܐܠܗܐ ܐܚܝܪ
Ps-Zach:EccHist ܥ ܢܝܟܘܢ̈ ܪ̈ ܡܝܢܐ ܂ ܘܐܣܝܡ ܚܣܕܐ ܥܠ ܐܝܣܪܐܝܠ ܂ ܥܠ ܟܠ ܦܢܝ ܦܬܓܡܐ ܂ ܝ ܒܗܕܐ X 1ܡܩܝܡ ܐܢܐ ܠܟܘܢ ܩܝܡܐ ܂ ܟܕ ܬܚܨܘܢ
Ps-Zach:EccHist ܝܘܡ ܚ̇ܙܐ ܐܢܐ ܠܗ ܒܥ-ܕܬܐ ܥܡ ܐܡܝ ܂ ܡܐ ܕܐܬ̇ܐ ܐܢܐ ܠܥܕܬܐ ܂ ܟܠ ܂ ܕܡܢ ܐ ܟܐ 12ܝܕܥ ܂ ܐܢܬ ܠܗ 13ܠܡܫܝܚܐ ܂ ·ܝ ܐܡ̇ܪ ܠܗ ܛܠܝܐ ܂
Ps-Zach:EccHist ܠܫܢܝܢ̈ ܕܕܟܝܐܝܬ ܢܬܬܘܕܐ ܡܫܝܚܐ ܐܠܗܐ ܂ ܕܒܫܪܪܐ ܚܫ ܟܠ ܪܗܛ ܂ ܕܣܕܩܢ ܠܡܕܒܪܢܘܬܐ ܂ ܘܡܦܝܣ ܐܢܐ ܕܢܬܒܛܠܢ ܡܢ
Ps-Zach:EccHist ܆ ܬܩܒܠ ܡܢܗ ܚܝܠܐ ܘܥܘܫܢܐ ܕܠܐ ܚܐܒ ܘܡܙܕܟܐ ܂ ܘܬܬܓܒܪ ܐ ܟ ܟܠ ܟܕ ܫܒܩܬ ܐܢܘܢ ܂ ܘܗܫܐ ܒܪܝ ܟܕ ܬܬܦܢܐ ܠܘܬ ܐܠܗܐ ܐܚܝܕ
Ps-Zach:EccHist ܐܬܬܟܝܢ ܇ ܐܚܪܢܐ ܕܝܢ ܬܘܒ ܗ̇ܘ X ܕܠܚܪܬܐ ܕܙܒܢܐ̈ ܐܬܝܠܕ ܟܠ ܕܐܠܗܐ ܇ ܕܡܢ ܩܕܡ ܙܒܢܐ̈ ܘܥܠܡܐ̈ ܇ ܗ̇ܘ ܝ ܂ ܃ ܕܒܐܝܕܘܗܝ̈
Ps-Zach:EccHist ܕܓܕܫ ܂ ܘܒܪ ܫܥܬܗ ܐܫܬܠܚ ܟܬܝܒܬܐ̈ ܠܡܠܟܐ ܕܡܘܕܥܢ ܗܠܝܢ ܟܠ ܣܓܕܘ ܠܗܘܢ ܥܠ ܝܝ ܐܪܥܐ ܂ ܘܐܝܠܦܘ ܬܘܒ ܡܢ ܡܠܬܗܘܢ ܚܝܬܐ ܥܠ