simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-Zach:EccHist ܪܘܚܐ ܕܡܘܕܐ ܕܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܒܒܣܪ ܐܬ̣ܐ ܡܢ ܐܠܗܐ ܗܘ ܂ ܘܟܠ ܟܠ ܕܓܠܐ̈ ܐܬܚܙܝܘ ܒܥܠܡܐ ܂ ܘܒܗܕܐ ܡܬܝܕܥ ܪܘܚܐ ܕܡܢ ܐܠܗܐ ܂
Ps-Zach:EccHist ܬܓܡܝܢ̈ ܂ ܘܐܬ̇ܟܢܫܘ ܠܘܬܗ ܐܬܪ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܆ ܗܘܦܪܟܐ ܟܠ ܝ ܒܗܝܛܝܩܘܢ ܘܢܦܝܣܘܢ ܠܥܡܐ ܆ ܢܩ̇ܒܠ ܐܢܘܢ ܒܚܘܠܛܢܐ̣ ܡܢ