simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-Zach:EccHist ܡ̇ܢ ܡܕܝܢ ܕܕܠܩܘܒܠܐ X ܡܬܪܥܐ ܕܗܢܐ ܬܚܘܡܐ ܕܗ ܡܢܘܬܐ ܟܠ ܒܗ ܂ ܘܗ̣ܢܘܢ ܓܝܪ ܗܟܘܬ ܥܡܕܘܢ5 ܘܡܗܝܡܢܝܢ ܐܟܘܬܢ ܂
Ps-Zach:EccHist ܡܐܟܠܢ̈ ܠܟܠܒܐ̈ ܢܘܟܪܝܐ̈ ܝܗܒܬ ܂ ܘܗܐ ܐܢܐ ܫܒܥܐ ܝܘܡܝܢ̈ ܟܠ ܛܝܢܐ ܗܘܐ ܂ ܘܐܝܟ ܕܒܐܘܪܚܐ ܝ ܕܡܥܒܪܬܐ ܂ ܘܠܐܚܫܡܝܬܝ ܡܢ
Ps-Zach:EccHist ܡܐܟܠܢ̈ ܦܪܣܗ̇ ܠܡܠܬܗ ܂ ܥܠ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܐܡܪܝܢ ܂ ܕܒܬܪ ܟܠ ܘܡܝܐ̈ ܂ ܐܡ̣ܪ ܝܫܘܥ ܒܪ ܝ ܫܡܥܘܢ ܐܣܝܪܐ ܂ ܡܢ ܫܡ ܠܚܡܐ ܂ ܥܠ
Ps-Zach:EccHist ܡܕܡ ܂ ܝܕܝܥܐ ܕܡܫܝܚܐ ܝ ܗܘܝܘ ܐܠܗܐ ܕܥܠ 7ܟܘܠ ܂ ܐܢ ܕܝܢ ܟܠ ܠܗ̇ ܠܗܕܐ ܘܐ̇ܡܪ ܂ ܕܚܕ ܗܘ ܡܪ ܐ ܝܫܘܥ ܝ ܡܫܝܚܐ ܂ ܕܒܗ ܗ̣ܘܐ
Ps-Zach:EccHist ܡܕܡ ܐܬܩܝܡ ܂ ܗ̇ܘ ܢܘܗܪܐ ܕܡܢ ܢܘܗܪܐ ܂ ܗ̇ܘ ܝܘܩܢܐ ܠܐ ܟܠ ܘܒܪ ܡܬܘܡܝܘܬܗ ܕܐܒܐ ܂ ܗ̇ܘ ܕܒܐ ܕܗ ܟܠܡܕܡ ܗܘܐ ܂ ܘܒܐ ܕܗ
Ps-Zach:EccHist ܡܕܡ ܒܨ̇ܐ ܂ ܘܠܐ ܢܣܒܥ ܓܒܪܐ ܠܡܡܠܠܘ ܂ ܘܠܒܗ ܕܚܟܝܡܐ̣ ܟܠ ܡܘܣܦ ܂ ܘܕܒܥܐ ܦܘܠܚܢܐ ܕܐܠܗܐ ܢܩܒܠ ܝܘܠܦܢܐ ܘܕܟܫܪ̣
Ps-Zach:EccHist ܡܕܡ ܒܨ̇ܐ ܂ ܘܦܘܠܘܣ ܡܘܕܥ ܂ ܕܟܠ ܟܬܒ ܕܒܪܘܚ ܐܬܟܬܒ ܆ · ܟܠ ܓܝܪ̣ ܠXܙ ܫܒ̇ܩ ܚܟXܬܐ ܟܕ ܡܛܫܝܐ ܂ ܐܠܐ ܢܒܩܐ ܣܓܝ ܂ ܘܕܟܫܪ
Ps-Zach:EccHist ܡܕܡ ܕܥܒܕ ܡܩܕܘܢ ܒܕܝܪܐ ܕܒܝܬ ܕܠܡܛ ܂ ܠܘܩܒܠ ܟܘܠܗ ܫܪܪܐ ܂ ܟܠ 2ܕܟܬܒܢܢ ܟܬܝܒܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܩܕܡܝܬܐ̈ ܠܩܕܝܫܘܬܟܘܢ ܂ ܥܠ
Ps-Zach:EccHist ܡܕܡ ܗܘܐ ܂ ܝ ܢܘܗܪܐ ܕܡܢ ܝ ܢܘܗܪܐ ܂ ܝܘܩܢܐ ܚܝܐ ܕܐܒܐ ܂ ܘܒܪ ܟܠ ܡܠܬܐ ܂ ܒܪܐ ܐܝܚܝܕܝܐ ܕܐܬ ܠܕ ܡܢ ܐܒܐ ܡܬܘܡܐܝܬ ܂ ܕܒܐܝܕܗ
Ps-Zach:EccHist ܡܕܡ ܡܢ ܒܪܫܝܬ ܂ ܟܕ ܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܂ ܐܢ ܓܝܪ ܛܠ̣ܐ ܗܘܐ ܡܢ ܟܠ ܕ ܢ ܡܫܝܚܐ ܒܪܢܫܐ ܗܘ ܂ ܘܠܘ ܗܘܝܘ ܐܠܗܐ ܡܠܬܐ ܂ ܐܝܟܢܐ ܒܪܐ
Ps-Zach:EccHist ܡܕܡ̣ ܠܢܛܝܪܘܬܐ ܕܕܚܠܬ ܐܠܗܐ ܥܒܕܬ ܂ ܗܝ̇ ܡ̇ܢ ܝ ܗܟܝܠ ܟܠ ܪܓܬ ܂ ܐܠܘ ܠܐ ܕܫܛܬ ܠܐܝܩܪܐ ܕܐ ܟ ܗܢܐ ܕܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ ܂ ܘܩܕܡ
Ps-Zach:EccHist ܡܘܗܒܢ̈ ܕܦܘܛܝܦܪܥ ܐܒܝ ܆ ܕܝܗܒ ܠ--ܝ ܒܝܪܬܘܬܐ ܗܒܠܐ ܟܠ ܐܟܘܬܟ ܂ ܘܡ̇ܢ ܗܘ ܕܢܓܝܪܐ ܪܘܚܗ ܘܡܪܚܡܢ ܒܕܡܘܬܟ ܂ ܗܐ ܓܝܪ
Ps-Zach:EccHist ܡܝܬܪܬܗ̈ ܘܕܘܒܪܘܗܝ̈ ܡܠܐܟܝܐ̈ ܂ ܘܪܚܡܬܐ ܕܒܢܝ̈ ܟܠ ܩܫܝܫܐ̈ ܕܝܢ ܘܩܠܝܪܝܩܐ̈ ܕܥܡ ܦܪXܠܘܪܝܣ ܂ 2ܕܝܕܥܝܢ ܗܘܘ
Ps-Zach:EccHist ܡܠܐ ܂ ܝ ܐܠܐ ܗܕܐ ܒܥܝܬ ܡܢ ܡܪܢ ܆ ܕܐܢ ܗ̣ܘ ܕܡܢ ܠܘܬܗ ܐܫܬܕܪ ܟܠ ܐܠܗܝܐ ܕܐ̇ܡܪ ܂ ܕܥܠ ܦܘܡ ܬܪܝܢ̈ ܘܬܠܬܐ ܣܗܕܢ̈ ܬܩܘܡ̣
Ps-Zach:EccHist ܣܘܟܠܐ ܗܪܛܝܩܐ ܘܚܪܝܝܐ ܂ ܐܦ ܓܝܪ ܂ X Xܝ ܝܥܩܘܒ ܪܝܫ ܟܠ ܩ ܕܒܕܡܘܬܝ ܐܣܛܠܐ ܚܕܬܐ ܠܡܠܒܫ ܥܠܘܗܝ ܘܠܘܬ ܥܪܘܩܝܐ ܕܡܢ
Ps-Zach:EccHist ܥ ܢܝܟܘܢ̈ ܪ̈ ܡܝܢܐ ܂ ܘܐܣܝܡ ܚܣܕܐ ܥܠ ܐܝܣܪܐܝܠ ܂ ܥܠ ܟܠ ܦܢܝ ܦܬܓܡܐ ܂ ܝ ܒܗܕܐ X 1ܡܩܝܡ ܐܢܐ ܠܟܘܢ ܩܝܡܐ ܂ ܟܕ ܬܚܨܘܢ
Ps-Zach:EccHist ܥܠܝܡ ܂ ܂ ܝ ܘܟܘܐ̈ ܬܠܬ ܐ ܬ ܗܘܝ̈ ܠܩܝܛܘܢܗ̇ ܕܐܣܝܬ ܟܠ ܟܘܟܒܝ̈ ܫܡܝܐ ܂ ܝ ܘܓܒܪ̣ ܠܐ ܂ ܐ·ܕܥ̣ ܐܢܝܢ̣̈ ܐܘ ܡܠܠ ܠܗ ܢ
Ps-Zach:EccHist ܥܡܐ ܕܪܗܘܡܝܐ̈ ܘܒܪܒܪܝܐ̈ ܂ ܘܢܬܠ ܒܐܝܕܝܟܘܢ̈ ܠܥܕܬܐ̈ ܟܠ 1ܐܘܚܕܢܐ ܝX ܕܦܘܠܝܛܝܐ ܕܪܗܘܡܝܐ̈ ܂ ܘܢܫܥܒܕ ܠܟܘܢ
Ps-Zach:EccHist ܨܒܘX ܂ ܘܟܕ ܩܗܠܘ ܂ X ܙ X ܝ ܠܟܠܩܝܕܘܢܝܐ ܆ ܥܐܠ ܗܘܐ ܘܡܕܝܪ ܟܠ ܒܪܝܫܐ ܕܣܘܢܗܕܘܣ 3ܒܚܦܝܛܘܬܐ ܂ ܘܥܠ ܡܠܬܗ ܬܬܩܝܡ ܒܗ̇
Ps-Zach:EccHist ܩܘܡܐ̈ 2ܘܡܘܫܚܢ̈ ܂ 3ܓܒܪܐ̈ ܘܢܫܐ̈ ܬܠܬܐ ܐ ܡܡܝܢ̈ ܘܬܠܬܐ ܟܠ ܂ ܘܥܠ ܚܝܠܐ ܟܕ ܫܩܝܠ ܦܘܩܕܢܐ ܂ X X X ܂ ܕܡܠܟܐ ܂ ܕܢܚܪܘܒ