simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-Zach:EccHist ܂ ܘܒܕܓܘܢ ܡܫܟܚ ܟܠ ܐ ܢܐ ܕܒܗܠܝܢ
Ps-Zach:EccHist ܕܐܠܗܐ ܂ ܘܐܦܩܘ ܟܠ ܐܒܢܝܢ̈ ܝX ܘܐܕܫܝܢ̈
Ps-Zach:EccHist ܬ ܗܘܐ ܒܗ ܟܠ ܐܕܫܝܢ̈ ܂ ܘܟܠ
Ps-Zach:EccHist ܐܟܣܝܘܣ ܘܫܠܝܐ ܕܡܢ ܟܠ ܐܘܡܢܘܢ̈ ܂ ܘܠܐܚܪܢܐ̈
Ps-Zach:EccHist ܕܚܒܝܒ ܠܝ ܡܢ ܟܠ ܐܚܐ 11ܚܣܝܐ ܕܬܒܥܬܐ̈
Ps-Zach:EccHist ܘܫܪܟܐ ܕܡܗܝܡܢܐ̈ ܂ ܟܠ ܐܝܠܝܢ ܕܡܫܥܒܕܝܢ ܠܟܘܢ
Ps-Zach:EccHist ܟܪܣܛܝܢܐ̣̈ ܘܚܢܢ ܂ ܟܠ ܐܢܫ ܐܝܟ ܕܨ̇ܒܐ̣
Ps-Zach:EccHist ܦܨܝܚ ܗܘܐ ܥܡ ܟܠ ܐܢܫ ܘܡܫܝܢ 1ܒܥܢܝܢܐ
Ps-Zach:EccHist X ܕܟܐܢܐܝܬ ܡܢ ܟܠ ܐܢܫ ܠܟܘܢ ܡܬܩܪܒ
Ps-Zach:EccHist ܩܘܝܐ ·X· ܒܙܘܙܐ ܟܠ ܐܪܒܐ ܩܘܝXܐ̈ ܒܙܘܙܐ
Ps-Zach:EccHist ܕܡܢ ܐܒܐ ܐܚܝܕ ܟܠ ܐܬܝܠܕ ܀ ܘܣ
Ps-Zach:EccHist ܢܬܟܢܫܘܢ ܫܒܪܐ̈ ܡܢ ܟܠ ܐܬܪ ܐܝܠܝܢ ܕܠܐ
Ps-Zach:EccHist ܂ ܃ ܕܒܐܝܕܘܗܝ̈ ܟܠ ܐܬܬܟܝܢ ܇ ܐܚܪܢܐ
Ps-Zach:EccHist ܕܛܒ ܂ ܘܡܢ ܟܠ ܒܝܬܐ ܐܬܚܙܝ ܆
Ps-Zach:EccHist ܗܘܘ ܒܗܘܢ ܡܢ ܟܠ ܓܒܝܢ̈ ܂ ܘܟܠܝܠܐ̣
Ps-Zach:EccHist ܂ ܝܬܝܪ ܡܢ ܟܠ ܓܒܪ ܕܐܪܥܐ ܂
Ps-Zach:EccHist ܕܐܦ ܬܡܢ ܐܬܟܫܛ ܟܠ ܕܐܝܬܘܗܝ ܒܥܠܕܒܒܢ ܂
Ps-Zach:EccHist ܕܡܗܝܡܢܐܝܬ ܟܬ̇ܒ ܒܗܢܛܝܩܘܢ ܟܠ ܕܐܣܬܒܪ ܘܐܬܡܠܠ ܡܪܚܐܝܬ
Ps-Zach:EccHist ܐ ܗܫܐ ܐܚܪܡܬ ܟܠ ܕܐܬܡܠܠ ܘܐܣܬܒܪ ܒܟܠܩܝܕܘܢܐ
Ps-Zach:EccHist ܠܠܝܐ ܂ ܘܫܟܒܘ ܟܠ ܕܒܒܝܬܐ ܂ ܘܗ̣ܝ