simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-Zach:EccHist ܐ ܢܐ ܕܒܗܠܝܢ ܡܣܬܟܠ ܡܫܚܠܦܐܝܬ ܂ ܠܘܩܕܡ ܐܝܕܥܬ ܐ ܟܠ ܕܒܡܐܬܝܬܗ ܕܬܪܬܝܢ̈ ܡܚܘܐ ܢܗܝܪܐܝܬ ܂ ܘܒܕܓܘܢ ܡܫܟܚ
Ps-Zach:EccHist ܐܒܢܝܢ̈ ܝX ܘܐܕܫܝܢ̈ ܕܐ ܬܝܘ ܥܡܗܘܢ ܡܢ ܩܪܝܬܐ ܆ ܘܝܗܒܘ ܟܠ ܂ ܕܚܙܝܢ ܗܘܘ ܠܗ̇ ܕܡܨܒܬܐ ܂ ܐܝܟ ܟܠܬܗ ܕܐܠܗܐ ܂ ܘܐܦܩܘ
Ps-Zach:EccHist ܐܕܫܝܢ̈ ܂ ܘܟܠ ܡܐܟܠܢ̈ ܛܒܬܐ̈ ܕܐܪܥܐ ܂ ܒܫܪܟܐ ܕ ܢ ܕܫܒܥܐ̈ ܟܠ ܂ ܘܒܝܬ ܡܥܡܪܗ̇ ܕܝܢ ܕܬܠܬܐ ܐ ܬܘܗܝ ܗܘܐ ܂ ܝܝ ܘܐ ܬ ܗܘܐ ܒܗ
Ps-Zach:EccHist ܐܘܡܢܘܢ̈ ܂ ܘܠܐܚܪܢܐ̈ ܪܕܦܘ ܘܕܚܘ ]ܡܢ ܐܬܪܐ ܠܐܬܪܐ ܂ ܟܠ 3ܘܚܛܘܦܝܐ ܕܡ̇ܪܗܛܐ̈ ܘܫܪܝܐ ܕܡܢ ܐܟܣܝܘܣ ܘܫܠܝܐ ܕܡܢ
Ps-Zach:EccHist ܐܚܐ 11ܚܣܝܐ ܕܬܒܥܬܐ̈ 12ܗܠܝܢ ܂ X·ܙ ′ ܟܠܩܝܕܘܢܝܬܐ̈ ܟܠ ܩܢܘܢܝܬܐ̈ ܕܝܠܗܘܢ ܕܩܝܡܐ̈ ܂ ܕܥ ܕܝܢ ܐܘ X ܕܚܒܝܒ ܠܝ ܡܢ
Ps-Zach:EccHist ܐܝܠܝܢ ܕܡܫܥܒܕܝܢ ܠܟܘܢ ܂ Xܐ ܢܐX ܕܡܬ̣ܦܢܐ ܡܢ ܒܬܪ ܫܢܬܐ ܟܠ ܂ ܐܢܬܘܢ Xܐܦܣܩܘܦܐ̈ ܘܩܠܝܪܝܩܐ̈ ܘܫܪܟܐ ܕܡܗܝܡܢܐ̈ ܂
Ps-Zach:EccHist ܐܢܫ ܐܝܟ ܕܨ̇ܒܐ̣ ܢ̇ܗܝܡܢ ܂ ܘܢܝܩܪ ܠܡܪܢ ܂ ܒܪܡ ܕܝܢ ܘܟܕ ܝ ܟܠ ܬܣܒ ܠܗ ܝ ܂ ܘܐܡ̣ܪ ܠܕܥܡܗ ܂ ܕܗܠܝܢ ܟܪܣܛܝܢܐ̣̈ ܘܚܢܢ ܂
Ps-Zach:EccHist ܐܢܫ ܘܡܫܝܢ 1ܒܥܢܝܢܐ ܕܗܠܝܢ ܕܩܪܝܒܝܢ ܗܘܘ ܥܠ ܣܘܥܪܢܐ̈ ܟܠ ܕܐܠܗܐ ܂ ܘܡܢ ܫܬ ܠܬܫܥ̣ ܬܠܬ ܫܥܝܢ̈ ܐܚܪܝܢ ܦܨܝܚ ܗܘܐ ܥܡ
Ps-Zach:EccHist ܐܢܫ ܠܟܘܢ ܡܬܩܪܒ ܂ ܟܕ 3ܬܟܝܠ ܐܢܐ ܗܟܝܠ ܐܒܘܢ ܚܣܝܐ ܟܠ ܠܝ ܗܢܐ XܐܝܬܘܗܝX ܂ 2ܐܝܩܪܐ ܗ̇ܘ · ܂ X X X ܕܟܐܢܐܝܬ ܡܢ
Ps-Zach:EccHist ܐܪܒܐ ܩܘܝXܐ̈ ܒܙܘܙܐ ܕXܙܠܢ̈ ܢܫܐ̈ ܘܚܢ ܙܩܪܝܢ ܟ ܢܫܐ̈ ܟܠ ܂ 3ܝܝ ܘܟܕ ܫܐܠܢܢ ܘܟܕ ܐܫܬܐܠܘ ܝXܢܢ ܩܘܝܐ ·X· ܒܙܘܙܐ
Ps-Zach:EccHist ܐܬܝܠܕ ܀ ܘܣ ܠܒܣܛܪܘܣ ܐܡ̣ܪ ܂ ܕܚܕ ܗܘ ܒܪܐ ܡܫܝܚܐ ܂ ܐܝܟܢܐ ܟܠ ܕܐܠܗܐ ܂ ܚܕ ܕܡܢ ܒܬܘܠܬܐ̣ ܘܐܚܪܝܢܐ 3ܗ̇ܘ ܕܡܢ ܐܒܐ ܐܚܝܕ
Ps-Zach:EccHist ܐܬܪ ܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܐܬܚܒܠܘ ܂ ܘܢܬܬܩܢ 2ܘܙܢܐ ܒܗܝܟܠܐ ܂ ܟܕ ܟܠ ܝ ܕܗܝܟܠܐ ܩܦܛܘܠܝܘܢ ܘܐܡܪܘ ܂ ܢܬܟܢܫܘܢ ܫܒܪܐ̈ ܡܢ
Ps-Zach:EccHist ܐܬܬܟܝܢ ܇ ܐܚܪܢܐ ܕܝܢ ܬܘܒ ܗ̇ܘ X ܕܠܚܪܬܐ ܕܙܒܢܐ̈ ܐܬܝܠܕ ܟܠ ܕܐܠܗܐ ܇ ܕܡܢ ܩܕܡ ܙܒܢܐ̈ ܘܥܠܡܐ̈ ܇ ܗ̇ܘ ܝ ܂ ܃ ܕܒܐܝܕܘܗܝ̈
Ps-Zach:EccHist ܒܝܬܐ ܐܬܚܙܝ ܆ ܘܚܝܝ ܕܒܘܪܝܬܐ̈ ܪܒܘ̈ ܪܒܘܢ̈ ܘܐܠܦ ܟܠ ܕܕܒܫܐ ܂ ܘܒܬܐ̣̈ ܕܠܐ ܡܢܝܢܐ ܗܘܘ ܆ ܪܒܘܬ̈ ܐ̣ ܕܛܒ ܂ ܘܡܢ
Ps-Zach:EccHist ܓܒܝܢ̈ ܂ ܘܟܠܝܠܐ̣ ܣܡܬ ܝ ܒܪܫܗ̇ ܂ ܘܐܬܟܣܝܬ ܐܪܕܝܕܐ X ܂ ܟܠ ܣܓܝܐܐ̈ ܕܡܨܪ̈ ܐ ܆ ܟܬܝܒܝܢ ܘܓܠܝܦܝܢ ܗܘܘ ܒܗܘܢ ܡܢ
Ps-Zach:EccHist ܓܒܪ ܕܐܪܥܐ ܂ ܘܒܗܠܝܢ ܐܝܕܝܟܘܢ̈ ܐܚܪܒܬܘܢ ܠܫܟܝܡ ܟܠ ܕܦܪܥܘܢ ܇ ܝܕܥ̇ ܐܢܐ ܕܓܒܪܐ̈ ܐܢܬܘܢ ܚܝܠܬܢܐ̈ ܂ ܝܬܝܪ ܡܢ
Ps-Zach:EccHist ܕܐܝܬܘܗܝ ܒܥܠܕܒܒܢ ܂ ܬܗܪܢܢ ܝܬܝܪܐܝܬ ܒܦܣܩܟܘܢ ܟܠ ܡܕܡ ܡܢ ܗܝܡܢܘܬܐ ܬܪܝܨܬܐ ܂ ܘܚܙ ܢ ܚܢܢ ܕܐܦ ܬܡܢ ܐܬܟܫܛ
Ps-Zach:EccHist ܕܐܣܬܒܪ ܘܐܬܡܠܠ ܡܪܚܐܝܬ ܒܟܠܩܝܕܘܢܐ ܘܒܛܘܡܣܐ ܕܠܐܘܢ ܂ ܟܠ ܘܒܫܪܪܐ ܐܚܪܡ ܂ ܒܗܠܝܢ ܕܡܗܝܡܢܐܝܬ ܟܬ̇ܒ ܒܗܢܛܝܩܘܢ
Ps-Zach:EccHist ܕܐܬܡܠܠ ܘܐܣܬܒܪ ܒܟܠܩܝܕܘܢܐ X ܂ 1 ܥܠ ܗܝܡܢܘܬ ܐ ܬܪܝܨܬܐ ܟܠ ܐܦܣܩܦܐ ܕܐܠܟܣܢܕܪܐ ܐܝܟ ܕܙܒܢܬܐ̈ ܣܓܝܐܬ̈ ܐ ܗܫܐ ܐܚܪܡܬ
Ps-Zach:EccHist ܕܒܒܝܬܐ ܂ ܘܗ̣ܝ ܠܚܘܕܝܗ̇ ܫܗܪܐ ܗܘܬ ܘܥܝܪܐ ܂ ܘܡܬܚܫܒܐ ܟܠ ܘܠܐ ܐܟܠܬ 1ܠܚܡܐ̣ ܘܠܐ ܐܫܬܝܬ ܡܝܐ̈ ܂ ܘܡܢܥ ܠܠܝܐ ܂ ܘܫܟܒܘ