simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-Zach:EccHist 1ܐܘܚܕܢܐ ܕܥܠ ܝ ܒܥܠܕܒܒܝܟܘܢ ܂ ܒܫܝܢܐ ܡܫܡܠܝܐ ܘܐܘܝܘܬܐ ܟܠ ܐܢܘܢ ܓܝܪ ܚܝܘܗܝ̈ ܕܕܝܪܝܐ ܂ ܢܬܠ ܠܟܘܢ ܡܫܝܚܐ ܐܠܗܐ ܕܥܠ
Ps-Zach:EccHist 1ܚܕ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܠܐܬܪ ܕܨܒܐ ܗܘܐ ܕܢܣܬܬܪ ܐܝܟ ܕܦܪܫ ܕܦܩܢܢ ܟܠ ܗܠܝܢ ܐܦܣܩܘܦܐ̈ ܡ̇ܢ ܡܗ̈ ܡܢX ܕܡܢ ܩܘܣܛܢܛܝܢܦܘܠܝܣ ܆
Ps-Zach:EccHist 2ܚܝܕ ܠܗ ܩܢܘܡܐܝܬ ܂ ܕܠܓܢܣܐ ܕܝܠܢ ܗ̇ܘ ܕܢܦܠ ܬܚܝܬ ܡܘܬܐ ܟܠ ܒܪ ܓܢܣܢ ܂ ܗ̇ܘ ܕܡܢ ܩܕܫܬܐ ܒܬܘܠܬܐ ܡܠܬܐ ܝ ܐܠܗܐ ܐܚܝܪ
Ps-Zach:EccHist ·ܠܒܝܟܝܢ ܡܢ ܢܡܘܣܐ ܘܠܝܬ ܬܒܥܬܐ ܂ ܐܠܨ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܟܠ ܗܘܐ ܒܗ̇ ܕܒܝܘܡܬܐ̈ ܕܚܫܐ ܕܨܘܡܐ ܂ ܒܝܘܡܬܐ̈ ܕܡܫܬܪܝܢ
Ps-Zach:EccHist ܂ ܕܡܪܐ ܕܒܪܝܬܐ̈ ܢܟܪܙܗ ܂ ܝܝ ܐܡܪܗ ܕܐܝܬܘܗ[ܝ ]ܐܠܗܐ ܂ ܟܠ ܒܡܠܬܗ ܕܕܠܐ ܫܘܪܝܐ ܐܝܬܘܗܝ ܂ ܐܡܪܗ ܕܐܝܬܘܗܝ ܥܠ
Ps-Zach:EccHist ܂ ܕܡܬܚܙܐ ܘܕܠܐ ܡܬܚܙܐ ܂ ܒܗܘܢ ܐܠܗܘܬܗ ܡܫܬܒܚܐ ܂ ܐܝܬ ܠܢ ܟܠ ܢܚܫܒܝܘܗܝ ܂ ܐܡܪܗ ܕܠܥܠ ܂ ܡܝܢ ܕܢܚܘܐ ܕܗ̇ܘ ܕܒܡܠܬܗ ܒܪܐ
Ps-Zach:EccHist ܂ ܗ̇ܘ Xܕܗ̇ܘX 3ܕܠܐ ܡܬܚܙܐ ܐܕܚ ܠܢܘܗܪܐ ܘܐܦܩ ܂ ܗ̇ܘ ܟܠ ܦܘܡܗ̇ ܘܐܡܪܬ ܂ ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܕܥܠܡܐ̈ ܘܒܪܘܝܗܘܢ ܂ ܘܡܚܐ
Ps-Zach:EccHist ܂ ܗ̇ܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܂ X ܝ ܡܢ ܡܬܘܡ ܘܡܢ ܥܠܡ ܠܘܬ ܐܒܘܗܝ ܂ Xܡܢܗ ܟܠ ܐܠܗܐ ܐܒܐ ܐܚܝܕ ܟܠ ܂ ܘܚܕ ܗܘ ܡܪܝܐ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܂ ܕܒܗ ܗܘܐ
Ps-Zach:EccHist ܂ ܘܗ̣ܘ ܣܒܠ ܚܫܝܢ̈ ܂ ܘܫܩܠ ܟܘܪܗܝܢ̣̈ ܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪ ܝܒܝܐ ܂ ܟܠ ܐ ܂ ܐܠܐ ܗ̣ܘ ܟܕ ܗ̣ܘ ܝܝ ܡܪܝܐ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܂ ܕܒܐܝܕܗ ܗܘܐ
Ps-Zach:EccHist ܂ ܘܗ̣ܘܝ ܐܬܓܫܡ ܒܚܪܬܐ ܕܥܠܡܐ̈ ܂ ܘܐܬܝܠܕ ܡܢ ܡܪܝܡ ܝܠܕܬ ܟܠ ܚܫܐ̈ ܂ ܘܥ̣ܒܕ ܬܕܡܪܬ̈ ܐ ܂ ܘܗ̣ܘ ܐܬܝܠܕ ܡܢ ܝ ܐܒܘܗܝ ܩܕܡ
Ps-Zach:EccHist ܂ ܘܚܕ ܗܘ ܡܪܝܐ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܂ ܕܒܗ ܗܘܐ ܟܠ ܂ ܗ̇ܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܂ ܟܠ ܡܫܟܚ ܠܡܣܡ ܂ ܣܛܪ ܡܢ ܗܕܐ ܕܣܝܡܐ ܂ ܕܚܕ ܗܘ ܐܠܗܐ ܐܒܐ ܐܚܝܕ
Ps-Zach:EccHist ܂ ܘܟܕ ܫܡ̣ܥ ܡܠܟܐ ܗܠܝܢ ܚܕܝ̣ ܘܐܡ̣ܪ ܂ ܡܦܝܣ ܐܢܐ ܝ ܠܟ ܆ ܕܐܢ ܟܠ ܡܛܝܘ ܠܣܗܕܘܬܐ ܂ ܘܐܝܬ ܐܢܘܢ ܚܕܘܓܘܗܝ̈ ܕܐܚܝܕ
Ps-Zach:EccHist ܂ ܘܠܘ ܗܕܐ ܒܠܚܘܕ ܐܡܪX ܘܟܕܘ ܂ ܘܐܦܠܐ ܓܝܪ ܡܢ ܟܕ ܐܝܬܘܗܝ ܟܠ ܕܡܢܗܘܢ ܐܬܚܙܝ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܒܒܣܪ ܂ ܕܐܝܬܘܗܝ 0ܝ ܐܠܗܐ ܥܠ
Ps-Zach:EccHist ܂ ܘܡܕܡ ܢܘܟܪܝܘܬ ܐ ܥܠ ܟܝܢܐ ܗ̇ܘ ܕܐܠܗܘܬ ܐ̣ ܠܐ ܡܥܠܝܢܢ ܂ ܟܠ ܘܐܬܝܠܕ ܡܢ ܡܪܝܡ ܝܠܕܬ ܐܠܗܐ ܂ ܘܡܘܕܝܢܢ ܕܗܘܝܘ ܐܠܗܐ ܕܥܠ
Ps-Zach:EccHist ܂ ܘܡܘܕܝܢ ܐܢܚܢܢ ܐܦ ܠܡܠܟܢ ܡܪܚܡܢܐ ܘܪܚܡ ܠܡܫܝܚܐ ܂ ܟܠ ܝܗܒܝܢ ܚܢܢ ܬܘܕܝܬܐ ܠܡܫܝܚܐ ܂ X ܙ Xܝ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܕܥܠ
Ps-Zach:EccHist ܂ ܚܛܝܬ ܘܒܝܫܬܐ̈ ܩܕܡܝܟ ܥܒܕܬ ܂ ܘܐܝܬܝ ܗܘܝܬ ܢܝܚܬ ܐ ܒܒܝܬ ܟܠ ܐܣܝܬ ܒܪܬ ܦܘܛܝܦܪܥ ܟܘܡܪܐ ܕܐܘܢ ܡܕ ܢܬ ܫܡܫܐ ܂ ܗ̇ܘ ܕܣܥܪ
Ps-Zach:EccHist ܂ ܠܐ ܓܝܪ ܫܒܩ ܕ ܂ ܠܗ ܘܗ̣ܘܐ ܐܟܘܬܢ ܂ ܐܠܐ ܟܕ ܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܟܠ ܡܠܬܐ ܂ ܘܗܘܐ ܒܪ ܐܢܫܐ ܡܫܠܡܢܐܝܬ ܂ ܟܕ ܐ ܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܕܥܠ ܝ
Ps-Zach:EccHist ܂ ܡܒܪܟܐ ܕܠܥܠܡ ܥܠܡܝܢ ܂ ܐܝܕܐ ܡܥܠܢܘܬܐ ܕܥܫܘܩܝܐ ܠܐ ܟܠ ܘܐ̇ܡܪ ܂ ܕܡܢܗܘܢ ܡܫܝܚܐ ܝ ܒܒܣܪ ܂ ܗ̇ܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܥܠ
Ps-Zach:EccHist ܆ ܬܩܒܠ ܡܢܗ ܚܝܠܐ ܘܥܘܫܢܐ ܕܠܐ ܚܐܒ ܘܡܙܕܟܐ ܂ ܘܬܬܓܒܪ ܐ ܟ ܟܠ ܟܕ ܫܒܩܬ ܐܢܘܢ ܂ ܘܗܫܐ ܒܪܝ ܟܕ ܬܬܦܢܐ ܠܘܬ ܐܠܗܐ ܐܚܝܕ
Ps-Zach:EccHist ܐ ܠܝܕܝ̈ ܒܝܬܗ ܂ ܒܚܕ ܘܥܣܪܝܢ̈ ܒܝܪܚܐ ܕܬܪܝܢ̈ ܒܫܢܬܐ ܟܠ ܝܥܩܘܒ ܝ ܡܛܠ ܝܘܣܦ ܒܪܗ ܂ ܘܐܬܐ ܐܝܣܪܝܠ ܘܥܠ ܠܡܨܪܝܢ ܥܡ