simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-Zach:EccHist ܘܫܪܟܐ ܕܡܗܝܡܢܐ̈ ܂ ܟܠ ܐܝܠܝܢ ܕܡܫܥܒܕܝܢ ܠܟܘܢ
Ps-Zach:EccHist ܐܢܫܐ ܂ ܘܩܕܡ ܟܠ ܡܕܡ̣ ܠܢܛܝܪܘܬܐ ܕܕܚܠܬ
Ps-Zach:EccHist ܠܘܬ ܐܠܗܐ ܐܚܝܕ ܟܠ ܆ ܬܩܒܠ ܡܢܗ
Ps-Zach:EccHist ܂ ܕܗܟܘܬ ܢܬܚܟܡܘܢ ܟܠ ܝܕܘܥܝ̈ ܂ ܕܠܘ
Ps-Zach:EccHist ܂ ܗܐ ܓܝܪ ܟܠ ܡܘܗܒܢ̈ ܕܦܘܛܝܦܪܥ ܐܒܝ
Ps-Zach:EccHist ܢܡܘܣܐ ܆ ܕܢܬܒܛܠܢ̈ ܟܠ ܕܣܥܪ ܝ ܒܣܝܠܝܣܩܣ
Ps-Zach:EccHist ܡܠܬܗ ܬܬܩܝܡ ܒܗ̇ ܟܠ ܨܒܘX ܂ ܘܟܕ
Ps-Zach:EccHist ܂ ܗ̇ܘ ܕܣܥܪ ܟܠ ܂ ܚܛܝܬ ܘܒܝܫܬܐ̈
Ps-Zach:EccHist ܡܬܘܡܐܝܬ ܂ ܕܒܐܝܕܗ ܟܠ ܡܕܡ ܗܘܐ ܂
Ps-Zach:EccHist ܕܛܒ ܂ ܘܡܢ ܟܠ ܒܝܬܐ ܐܬܚܙܝ ܆
Ps-Zach:EccHist ܂ ܘܒܕܓܘܢ ܡܫܟܚ ܟܠ ܐ ܢܐ ܕܒܗܠܝܢ
Ps-Zach:EccHist ܡܫܝܚܐ ܐܠܗܐ ܕܥܠ ܟܠ 1ܐܘܚܕܢܐ ܕܥܠ ܝ
Ps-Zach:EccHist ܩܘܝܐ ·X· ܒܙܘܙܐ ܟܠ ܐܪܒܐ ܩܘܝXܐ̈ ܒܙܘܙܐ
Ps-Zach:EccHist ܕܡܢ ܐܠܗܐ ܂ ܟܠ ܪܘܚܐ ܕܡܘܕܐ ܕܝܫܘܥ
Ps-Zach:EccHist ܡܠܬܗܘܢ ܚܝܬܐ ܥܠ ܟܠ ܕܓܕܫ ܂ ܘܒܪ
Ps-Zach:EccHist ܫܢܝܬ · ܡܢ ܟܠ ܘܒܟ ܐܬܓܘܣܬ ܂
Ps-Zach:EccHist ܐܢܘܢ ܒܚܘܠܛܢܐ̣ ܡܢ ܟܠ ܬܓܡܝܢ̈ ܂ ܘܐܬ̇ܟܢܫܘ
Ps-Zach:EccHist ܕܡܗܝܡܢܐܝܬ ܟܬ̇ܒ ܒܗܢܛܝܩܘܢ ܟܠ ܕܐܣܬܒܪ ܘܐܬܡܠܠ ܡܪܚܐܝܬ
Ps-Zach:EccHist ܘܠܘܬ ܥܪܘܩܝܐ ܕܡܢ ܟܠ ܣܘܟܠܐ ܗܪܛܝܩܐ ܘܚܪܝܝܐ
Ps-Zach:EccHist ܂ ܕܒܗ ܗ̣ܘܐ ܟܠ ܡܕܡ ܂ ܝܕܝܥܐ