simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-Zach:EccHist ܐܒܘܗܝ ܕܛܠܝܐ ܒܡܨܪܝܢ ܟܠ ܝܘܡܝ̈ ܚܝܘܗܝ̈ ܀
Ps-Zach:EccHist ܡܪܢ ܒܝܕܥܬܗ ܒܨܝܬ ܟܠ ܝ ܥܬܝܕܬ̈ ܐ
Ps-Zach:EccHist ܂ ܐܝܟܢܐ ܒܪܐ ܟܠ ܡܕܡ ܡܢ ܒܪܫܝܬ
Ps-Zach:EccHist ܕܗ̇ܘ ܕܒܡܠܬܗ ܒܪܐ ܟܠ ܂ ܕܡܬܚܙܐ ܘܕܠܐ
Ps-Zach:EccHist ܂ ܗܐ ܓܝܪ ܟܠ ܡܘܗܒܢ̈ ܕܦܘܛܝܦܪܥ ܐܒܝ
Ps-Zach:EccHist ܐܢܘܢ ܚܕܘܓܘܗܝ̈ ܕܐܚܝܕ ܟܠ ܂ ܘܟܕ ܫܡ̣ܥ
Ps-Zach:EccHist ܡܬܘܡܐܝܬ ܂ ܕܒܐܝܕܗ ܟܠ ܡܕܡ ܗܘܐ ܂
Ps-Zach:EccHist ܂ ܃ ܕܒܐܝܕܘܗܝ̈ ܟܠ ܐܬܬܟܝܢ ܇ ܐܚܪܢܐ
Ps-Zach:EccHist ܂ ܗ̇ܘ ܕܒܪܐ ܟܠ ܘܡܣܝܟ ܥܠܡܐ̈ ܂
Ps-Zach:EccHist ܂ ܘܒܐ ܕܗ ܟܠ ܡܕܡ ܐܬܩܝܡ ܂
Ps-Zach:EccHist ܬܐ ܂ ܕܡܢ ܟܠ ܕܘܟ ܂ X
Ps-Zach:EccHist ܐܟܣܝܘܣ ܘܫܠܝܐ ܕܡܢ ܟܠ ܐܘܡܢܘܢ̈ ܂ ܘܠܐܚܪܢܐ̈
Ps-Zach:EccHist ܘܠܘܬ ܥܪܘܩܝܐ ܕܡܢ ܟܠ ܣܘܟܠܐ ܗܪܛܝܩܐ ܘܚܪܝܝܐ
Ps-Zach:EccHist ܂ ܒܝܘܡܬܐ̈ ܕܡܫܬܪܝܢ ܟܠ ·ܠܒܝܟܝܢ ܡܢ ܢܡܘܣܐ
Ps-Zach:EccHist ܕܡܠܟܐ ܂ ܕܢܚܪܘܒ ܟܠ ܩܘܡܐ̈ 2ܘܡܘܫܚܢ̈ ܂
Ps-Zach:EccHist ܢܡܘܣܐ ܆ ܕܢܬܒܛܠܢ̈ ܟܠ ܕܣܥܪ ܝ ܒܣܝܠܝܣܩܣ
Ps-Zach:EccHist ܂ ܗ̇ܘ ܕܣܥܪ ܟܠ ܂ ܚܛܝܬ ܘܒܝܫܬܐ̈
Ps-Zach:EccHist ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܕܥܠ ܟܠ ܂ ܘܡܘܕܝܢ ܐܢܚܢܢ
Ps-Zach:EccHist ܕܗܘܝܘ ܐܠܗܐ ܕܥܠ ܟܠ ܂ ܘܡܕܡ ܢܘܟܪܝܘܬ
Ps-Zach:EccHist ܡܫܝܚܐ ܐܠܗܐ ܕܥܠ ܟܠ 1ܐܘܚܕܢܐ ܕܥܠ ܝ