simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-Zach:EccHist ܐܝܠܝܢ ܕܡܫܥܒܕܝܢ ܠܟܘܢ ܂ Xܐ ܢܐX ܕܡܬ̣ܦܢܐ ܡܢ ܒܬܪ ܫܢܬܐ ܟܠ ܂ ܐܢܬܘܢ Xܐܦܣܩܘܦܐ̈ ܘܩܠܝܪܝܩܐ̈ ܘܫܪܟܐ ܕܡܗܝܡܢܐ̈ ܂
Ps-Zach:EccHist ܡܕܡ̣ ܠܢܛܝܪܘܬܐ ܕܕܚܠܬ ܐܠܗܐ ܥܒܕܬ ܂ ܗܝ̇ ܡ̇ܢ ܝ ܗܟܝܠ ܟܠ ܪܓܬ ܂ ܐܠܘ ܠܐ ܕܫܛܬ ܠܐܝܩܪܐ ܕܐ ܟ ܗܢܐ ܕܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ ܂ ܘܩܕܡ
Ps-Zach:EccHist ܆ ܬܩܒܠ ܡܢܗ ܚܝܠܐ ܘܥܘܫܢܐ ܕܠܐ ܚܐܒ ܘܡܙܕܟܐ ܂ ܘܬܬܓܒܪ ܐ ܟ ܟܠ ܟܕ ܫܒܩܬ ܐܢܘܢ ܂ ܘܗܫܐ ܒܪܝ ܟܕ ܬܬܦܢܐ ܠܘܬ ܐܠܗܐ ܐܚܝܕ
Ps-Zach:EccHist ܝܕܘܥܝ̈ ܂ ܕܠܘ ܫܪܟ ܡܕܡ ܒܠܒܝ ܡܢ ܛܥܝܘܬܐ ܗ̇ܝ ܩܕܡܝܬܐ ܂ ܗ ܟܠ ܕܝܠܝX ܕܬܬܒܢܐ ܥܕܬ ܐ ܟܐܢܐܝܬ ܥܬܕܬ ܂ ܕܗܟܘܬ ܢܬܚܟܡܘܢ
Ps-Zach:EccHist ܡܘܗܒܢ̈ ܕܦܘܛܝܦܪܥ ܐܒܝ ܆ ܕܝܗܒ ܠ--ܝ ܒܝܪܬܘܬܐ ܗܒܠܐ ܟܠ ܐܟܘܬܟ ܂ ܘܡ̇ܢ ܗܘ ܕܢܓܝܪܐ ܪܘܚܗ ܘܡܪܚܡܢ ܒܕܡܘܬܟ ܂ ܗܐ ܓܝܪ
Ps-Zach:EccHist ܕܣܥܪ ܝ ܒܣܝܠܝܣܩܣ ܂ ܫܕܐ ܕܝܢ ܠܦܛܪܘܣ ܕܐܢܛܝܟ ܘܠܦܘܠܣ ·X ܟܠ ܙܝܢܘܢ ܘܐܬܕܚܝ ܒܣܝܠܝܣܩܘܣ ܂ ܣܡ ܢܡܘܣܐ ܆ ܕܢܬܒܛܠܢ̈
Ps-Zach:EccHist ܨܒܘX ܂ ܘܟܕ ܩܗܠܘ ܂ X ܙ X ܝ ܠܟܠܩܝܕܘܢܝܐ ܆ ܥܐܠ ܗܘܐ ܘܡܕܝܪ ܟܠ ܒܪܝܫܐ ܕܣܘܢܗܕܘܣ 3ܒܚܦܝܛܘܬܐ ܂ ܘܥܠ ܡܠܬܗ ܬܬܩܝܡ ܒܗ̇
Ps-Zach:EccHist ܂ ܚܛܝܬ ܘܒܝܫܬܐ̈ ܩܕܡܝܟ ܥܒܕܬ ܂ ܘܐܝܬܝ ܗܘܝܬ ܢܝܚܬ ܐ ܒܒܝܬ ܟܠ ܐܣܝܬ ܒܪܬ ܦܘܛܝܦܪܥ ܟܘܡܪܐ ܕܐܘܢ ܡܕ ܢܬ ܫܡܫܐ ܂ ܗ̇ܘ ܕܣܥܪ
Ps-Zach:EccHist ܡܕܡ ܗܘܐ ܂ ܝ ܢܘܗܪܐ ܕܡܢ ܝ ܢܘܗܪܐ ܂ ܝܘܩܢܐ ܚܝܐ ܕܐܒܐ ܂ ܘܒܪ ܟܠ ܡܠܬܐ ܂ ܒܪܐ ܐܝܚܝܕܝܐ ܕܐܬ ܠܕ ܡܢ ܐܒܐ ܡܬܘܡܐܝܬ ܂ ܕܒܐܝܕܗ
Ps-Zach:EccHist ܒܝܬܐ ܐܬܚܙܝ ܆ ܘܚܝܝ ܕܒܘܪܝܬܐ̈ ܪܒܘ̈ ܪܒܘܢ̈ ܘܐܠܦ ܟܠ ܕܕܒܫܐ ܂ ܘܒܬܐ̣̈ ܕܠܐ ܡܢܝܢܐ ܗܘܘ ܆ ܪܒܘܬ̈ ܐ̣ ܕܛܒ ܂ ܘܡܢ
Ps-Zach:EccHist ܐ ܢܐ ܕܒܗܠܝܢ ܡܣܬܟܠ ܡܫܚܠܦܐܝܬ ܂ ܠܘܩܕܡ ܐܝܕܥܬ ܐ ܟܠ ܕܒܡܐܬܝܬܗ ܕܬܪܬܝܢ̈ ܡܚܘܐ ܢܗܝܪܐܝܬ ܂ ܘܒܕܓܘܢ ܡܫܟܚ
Ps-Zach:EccHist 1ܐܘܚܕܢܐ ܕܥܠ ܝ ܒܥܠܕܒܒܝܟܘܢ ܂ ܒܫܝܢܐ ܡܫܡܠܝܐ ܘܐܘܝܘܬܐ ܟܠ ܐܢܘܢ ܓܝܪ ܚܝܘܗܝ̈ ܕܕܝܪܝܐ ܂ ܢܬܠ ܠܟܘܢ ܡܫܝܚܐ ܐܠܗܐ ܕܥܠ
Ps-Zach:EccHist ܐܪܒܐ ܩܘܝXܐ̈ ܒܙܘܙܐ ܕXܙܠܢ̈ ܢܫܐ̈ ܘܚܢ ܙܩܪܝܢ ܟ ܢܫܐ̈ ܟܠ ܂ 3ܝܝ ܘܟܕ ܫܐܠܢܢ ܘܟܕ ܐܫܬܐܠܘ ܝXܢܢ ܩܘܝܐ ·X· ܒܙܘܙܐ
Ps-Zach:EccHist ܪܘܚܐ ܕܡܘܕܐ ܕܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܒܒܣܪ ܐܬ̣ܐ ܡܢ ܐܠܗܐ ܗܘ ܂ ܘܟܠ ܟܠ ܕܓܠܐ̈ ܐܬܚܙܝܘ ܒܥܠܡܐ ܂ ܘܒܗܕܐ ܡܬܝܕܥ ܪܘܚܐ ܕܡܢ ܐܠܗܐ ܂
Ps-Zach:EccHist ܕܓܕܫ ܂ ܘܒܪ ܫܥܬܗ ܐܫܬܠܚ ܟܬܝܒܬܐ̈ ܠܡܠܟܐ ܕܡܘܕܥܢ ܗܠܝܢ ܟܠ ܣܓܕܘ ܠܗܘܢ ܥܠ ܝܝ ܐܪܥܐ ܂ ܘܐܝܠܦܘ ܬܘܒ ܡܢ ܡܠܬܗܘܢ ܚܝܬܐ ܥܠ
Ps-Zach:EccHist ܘܒܟ ܐܬܓܘܣܬ ܂ ܘܟܠ ܕܒܐܪܥܐ ܫܒܩܬ ܘܠܘܬܟ ܥܪܩܬ ܂ ܘܒܣܩܐ ܟܠ ܘܒܬܡܝܡܘܬܝX ܡܪܝܐ ܚܘܢܝܢܝ ܂ ܡܛܘܠ ܕܗܐ ܐܢܐ ܫܢܝܬ · ܡܢ
Ps-Zach:EccHist ܬܓܡܝܢ̈ ܂ ܘܐܬ̇ܟܢܫܘ ܠܘܬܗ ܐܬܪ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܆ ܗܘܦܪܟܐ ܟܠ ܝ ܒܗܝܛܝܩܘܢ ܘܢܦܝܣܘܢ ܠܥܡܐ ܆ ܢܩ̇ܒܠ ܐܢܘܢ ܒܚܘܠܛܢܐ̣ ܡܢ
Ps-Zach:EccHist ܕܐܣܬܒܪ ܘܐܬܡܠܠ ܡܪܚܐܝܬ ܒܟܠܩܝܕܘܢܐ ܘܒܛܘܡܣܐ ܕܠܐܘܢ ܂ ܟܠ ܘܒܫܪܪܐ ܐܚܪܡ ܂ ܒܗܠܝܢ ܕܡܗܝܡܢܐܝܬ ܟܬ̇ܒ ܒܗܢܛܝܩܘܢ
Ps-Zach:EccHist ܣܘܟܠܐ ܗܪܛܝܩܐ ܘܚܪܝܝܐ ܂ ܐܦ ܓܝܪ ܂ X Xܝ ܝܥܩܘܒ ܪܝܫ ܟܠ ܩ ܕܒܕܡܘܬܝ ܐܣܛܠܐ ܚܕܬܐ ܠܡܠܒܫ ܥܠܘܗܝ ܘܠܘܬ ܥܪܘܩܝܐ ܕܡܢ
Ps-Zach:EccHist ܡܕܡ ܂ ܝܕܝܥܐ ܕܡܫܝܚܐ ܝ ܗܘܝܘ ܐܠܗܐ ܕܥܠ 7ܟܘܠ ܂ ܐܢ ܕܝܢ ܟܠ ܠܗ̇ ܠܗܕܐ ܘܐ̇ܡܪ ܂ ܕܚܕ ܗܘ ܡܪ ܐ ܝܫܘܥ ܝ ܡܫܝܚܐ ܂ ܕܒܗ ܗ̣ܘܐ