simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-Zach:EccHist ܥ ܢܝܟܘܢ̈ ܪ̈ ܡܝܢܐ ܂ ܘܐܣܝܡ ܚܣܕܐ ܥܠ ܐܝܣܪܐܝܠ ܂ ܥܠ ܟܠ ܦܢܝ ܦܬܓܡܐ ܂ ܝ ܒܗܕܐ X 1ܡܩܝܡ ܐܢܐ ܠܟܘܢ ܩܝܡܐ ܂ ܟܕ ܬܚܨܘܢ
Ps-Zach:EccHist ܡܠܐ ܂ ܝ ܐܠܐ ܗܕܐ ܒܥܝܬ ܡܢ ܡܪܢ ܆ ܕܐܢ ܗ̣ܘ ܕܡܢ ܠܘܬܗ ܐܫܬܕܪ ܟܠ ܐܠܗܝܐ ܕܐ̇ܡܪ ܂ ܕܥܠ ܦܘܡ ܬܪܝܢ̈ ܘܬܠܬܐ ܣܗܕܢ̈ ܬܩܘܡ̣