simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-Zach:EccHist ܝܘܡܝ̈ ܚܝܘܗܝ̈ ܀ ܫܠܡܬ ܬܫܥܝܬܐ ܪܘܣܦ̈ ܘܕܐܣܝܬX ܐܢܬܬܗ ܟܠ ܗܘܐ ܟܕ ܡܝܬ ܦܪܥܘܢ ܂ ܘܝܘܣܦ ܐܝܟ ܐܒܘܗܝ ܕܛܠܝܐ ܒܡܨܪܝܢ
Ps-Zach:EccHist ܝ ܥܬܝܕܬ̈ ܐ ܂ ܝܕܥ ܠܣܘܥܪܢܐ ܕܗܠܝܢ ܂ ܘܥܠ ܗܕܐ ܒܬܪ ܕܐܟܠܘ ܟܠ ܢܐܟܠܘܢܝܗܝ ܂ ܘܟܒܪ ܘ̇ܠܐ ܕܢܐܡܪ ܕܐܦ ܡܪܢ ܒܝܕܥܬܗ ܒܨܝܬ
Ps-Zach:EccHist ܡܕܡ ܡܢ ܒܪܫܝܬ ܂ ܟܕ ܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܂ ܐܢ ܓܝܪ ܛܠ̣ܐ ܗܘܐ ܡܢ ܟܠ ܕ ܢ ܡܫܝܚܐ ܒܪܢܫܐ ܗܘ ܂ ܘܠܘ ܗܘܝܘ ܐܠܗܐ ܡܠܬܐ ܂ ܐܝܟܢܐ ܒܪܐ
Ps-Zach:EccHist ܂ ܕܡܬܚܙܐ ܘܕܠܐ ܡܬܚܙܐ ܂ ܒܗܘܢ ܐܠܗܘܬܗ ܡܫܬܒܚܐ ܂ ܐܝܬ ܠܢ ܟܠ ܢܚܫܒܝܘܗܝ ܂ ܐܡܪܗ ܕܠܥܠ ܂ ܡܝܢ ܕܢܚܘܐ ܕܗ̇ܘ ܕܒܡܠܬܗ ܒܪܐ
Ps-Zach:EccHist ܡܘܗܒܢ̈ ܕܦܘܛܝܦܪܥ ܐܒܝ ܆ ܕܝܗܒ ܠ--ܝ ܒܝܪܬܘܬܐ ܗܒܠܐ ܟܠ ܐܟܘܬܟ ܂ ܘܡ̇ܢ ܗܘ ܕܢܓܝܪܐ ܪܘܚܗ ܘܡܪܚܡܢ ܒܕܡܘܬܟ ܂ ܗܐ ܓܝܪ
Ps-Zach:EccHist ܂ ܘܟܕ ܫܡ̣ܥ ܡܠܟܐ ܗܠܝܢ ܚܕܝ̣ ܘܐܡ̣ܪ ܂ ܡܦܝܣ ܐܢܐ ܝ ܠܟ ܆ ܕܐܢ ܟܠ ܡܛܝܘ ܠܣܗܕܘܬܐ ܂ ܘܐܝܬ ܐܢܘܢ ܚܕܘܓܘܗܝ̈ ܕܐܚܝܕ
Ps-Zach:EccHist ܡܕܡ ܗܘܐ ܂ ܝ ܢܘܗܪܐ ܕܡܢ ܝ ܢܘܗܪܐ ܂ ܝܘܩܢܐ ܚܝܐ ܕܐܒܐ ܂ ܘܒܪ ܟܠ ܡܠܬܐ ܂ ܒܪܐ ܐܝܚܝܕܝܐ ܕܐܬ ܠܕ ܡܢ ܐܒܐ ܡܬܘܡܐܝܬ ܂ ܕܒܐܝܕܗ
Ps-Zach:EccHist ܐܬܬܟܝܢ ܇ ܐܚܪܢܐ ܕܝܢ ܬܘܒ ܗ̇ܘ X ܕܠܚܪܬܐ ܕܙܒܢܐ̈ ܐܬܝܠܕ ܟܠ ܕܐܠܗܐ ܇ ܕܡܢ ܩܕܡ ܙܒܢܐ̈ ܘܥܠܡܐ̈ ܇ ܗ̇ܘ ܝ ܂ ܃ ܕܒܐܝܕܘܗܝ̈
Ps-Zach:EccHist ܘܡܣܝܟ ܥܠܡܐ̈ ܂ ܘܐܚܝܕ ܒܪ̈ ܬܐ ܘܡܕܒܪ ܘܡܚܐ ܂ ܘܒܚܝܠܐ ܠܟܠ ܟܠ ܂ ܐܡܝ ܗܠܢܐ ܂ ܩܘܣܛܢܛܝܢܣ ܝX ܂ X X XX ܐܓܘܣܛܘܣ ܂ ܗ̇ܘ ܕܒܪܐ
Ps-Zach:EccHist ܡܕܡ ܐܬܩܝܡ ܂ ܗ̇ܘ ܢܘܗܪܐ ܕܡܢ ܢܘܗܪܐ ܂ ܗ̇ܘ ܝܘܩܢܐ ܠܐ ܟܠ ܘܒܪ ܡܬܘܡܝܘܬܗ ܕܐܒܐ ܂ ܗ̇ܘ ܕܒܐ ܕܗ ܟܠܡܕܡ ܗܘܐ ܂ ܘܒܐ ܕܗ
Ps-Zach:EccHist ܕܘܟ ܂ X XܝX ܠܬܪܝܨܘܬܐ ܡܝܬܝܢ ܂ ܘܠܗܓܓܘܬܗ ܕܐܘܛܘܟܐ ܂ ܟܠ ܂ ܡܢܘ ܗܟܝܠ ܕܠܐ ܢܬܗܪ 1 ܒܚܬܝܬܘܬܐ ܕܡܠܐ̈ ܐܠܗ̈ ܬܐ ܂ ܕܡܢ
Ps-Zach:EccHist ܐܘܡܢܘܢ̈ ܂ ܘܠܐܚܪܢܐ̈ ܪܕܦܘ ܘܕܚܘ ]ܡܢ ܐܬܪܐ ܠܐܬܪܐ ܂ ܟܠ 3ܘܚܛܘܦܝܐ ܕܡ̇ܪܗܛܐ̈ ܘܫܪܝܐ ܕܡܢ ܐܟܣܝܘܣ ܘܫܠܝܐ ܕܡܢ
Ps-Zach:EccHist ܣܘܟܠܐ ܗܪܛܝܩܐ ܘܚܪܝܝܐ ܂ ܐܦ ܓܝܪ ܂ X Xܝ ܝܥܩܘܒ ܪܝܫ ܟܠ ܩ ܕܒܕܡܘܬܝ ܐܣܛܠܐ ܚܕܬܐ ܠܡܠܒܫ ܥܠܘܗܝ ܘܠܘܬ ܥܪܘܩܝܐ ܕܡܢ
Ps-Zach:EccHist ·ܠܒܝܟܝܢ ܡܢ ܢܡܘܣܐ ܘܠܝܬ ܬܒܥܬܐ ܂ ܐܠܨ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܟܠ ܗܘܐ ܒܗ̇ ܕܒܝܘܡܬܐ̈ ܕܚܫܐ ܕܨܘܡܐ ܂ ܒܝܘܡܬܐ̈ ܕܡܫܬܪܝܢ
Ps-Zach:EccHist ܩܘܡܐ̈ 2ܘܡܘܫܚܢ̈ ܂ 3ܓܒܪܐ̈ ܘܢܫܐ̈ ܬܠܬܐ ܐ ܡܡܝܢ̈ ܘܬܠܬܐ ܟܠ ܂ ܘܥܠ ܚܝܠܐ ܟܕ ܫܩܝܠ ܦܘܩܕܢܐ ܂ X X X ܂ ܕܡܠܟܐ ܂ ܕܢܚܪܘܒ
Ps-Zach:EccHist ܕܣܥܪ ܝ ܒܣܝܠܝܣܩܣ ܂ ܫܕܐ ܕܝܢ ܠܦܛܪܘܣ ܕܐܢܛܝܟ ܘܠܦܘܠܣ ·X ܟܠ ܙܝܢܘܢ ܘܐܬܕܚܝ ܒܣܝܠܝܣܩܘܣ ܂ ܣܡ ܢܡܘܣܐ ܆ ܕܢܬܒܛܠܢ̈
Ps-Zach:EccHist ܂ ܚܛܝܬ ܘܒܝܫܬܐ̈ ܩܕܡܝܟ ܥܒܕܬ ܂ ܘܐܝܬܝ ܗܘܝܬ ܢܝܚܬ ܐ ܒܒܝܬ ܟܠ ܐܣܝܬ ܒܪܬ ܦܘܛܝܦܪܥ ܟܘܡܪܐ ܕܐܘܢ ܡܕ ܢܬ ܫܡܫܐ ܂ ܗ̇ܘ ܕܣܥܪ
Ps-Zach:EccHist ܂ ܘܡܘܕܝܢ ܐܢܚܢܢ ܐܦ ܠܡܠܟܢ ܡܪܚܡܢܐ ܘܪܚܡ ܠܡܫܝܚܐ ܂ ܟܠ ܝܗܒܝܢ ܚܢܢ ܬܘܕܝܬܐ ܠܡܫܝܚܐ ܂ X ܙ Xܝ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܕܥܠ
Ps-Zach:EccHist ܂ ܘܡܕܡ ܢܘܟܪܝܘܬ ܐ ܥܠ ܟܝܢܐ ܗ̇ܘ ܕܐܠܗܘܬ ܐ̣ ܠܐ ܡܥܠܝܢܢ ܂ ܟܠ ܘܐܬܝܠܕ ܡܢ ܡܪܝܡ ܝܠܕܬ ܐܠܗܐ ܂ ܘܡܘܕܝܢܢ ܕܗܘܝܘ ܐܠܗܐ ܕܥܠ
Ps-Zach:EccHist 1ܐܘܚܕܢܐ ܕܥܠ ܝ ܒܥܠܕܒܒܝܟܘܢ ܂ ܒܫܝܢܐ ܡܫܡܠܝܐ ܘܐܘܝܘܬܐ ܟܠ ܐܢܘܢ ܓܝܪ ܚܝܘܗܝ̈ ܕܕܝܪܝܐ ܂ ܢܬܠ ܠܟܘܢ ܡܫܝܚܐ ܐܠܗܐ ܕܥܠ