simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-Zach:EccHist ܠܗ ܛܠܝܐ ܂ ܟܠ ܝܘܡ ܚ̇ܙܐ ܐܢܐ
Ps-Zach:EccHist ܦܨܝܚ ܗܘܐ ܥܡ ܟܠ ܐܢܫ ܘܡܫܝܢ 1ܒܥܢܝܢܐ
Ps-Zach:EccHist ܂ ܘܒܕܓܘܢ ܡܫܟܚ ܟܠ ܐ ܢܐ ܕܒܗܠܝܢ
Ps-Zach:EccHist ܕܡܝܬܪ ܘܪܡ ܡܢ ܟܠ ܛܟܣܝܢ̈ ܘܟܝ̈ ܢܝܢ
Ps-Zach:EccHist ܕܡܢ ܩܘܣܛܢܛܝܢܦܘܠܝܣ ܆ ܟܠ 1ܚܕ ܚܕ ܡܢܗܘܢ
Ps-Zach:EccHist ܡܫܝܚܐ ܐܠܗܐ ܕܥܠ ܟܠ 1ܐܘܚܕܢܐ ܕܥܠ ܝ
Ps-Zach:EccHist ܂ ܘܢܫܥܒܕ ܠܟܘܢ ܟܠ ܥܡܐ ܕܪܗܘܡܝܐ̈ ܘܒܪܒܪܝܐ̈
Ps-Zach:EccHist ܘܠܘܬ ܥܪܘܩܝܐ ܕܡܢ ܟܠ ܣܘܟܠܐ ܗܪܛܝܩܐ ܘܚܪܝܝܐ
Ps-Zach:EccHist ܂ ܘܒܐ ܕܗ ܟܠ ܡܕܡ ܐܬܩܝܡ ܂
Ps-Zach:EccHist ܕܠܐ ܒܘܠܒܠܐ ܩܘܝ ܟܠ ܚܕ ܡܢ ܝ
Ps-Zach:EccHist ܝ ܐܠܗܐ ܐܚܝܪ ܟܠ 2ܚܝܕ ܠܗ ܩܢܘܡܐܝܬ
Ps-Zach:EccHist ܕܚܒܝܒ ܠܝ ܡܢ ܟܠ ܐܚܐ 11ܚܣܝܐ ܕܬܒܥܬܐ̈
Ps-Zach:EccHist ܂ ܟܕ ܬܚܨܘܢ ܟܠ ܥ ܢܝܟܘܢ̈ ܪ̈
Ps-Zach:EccHist ܕܐܦ ܬܡܢ ܐܬܟܫܛ ܟܠ ܕܐܝܬܘܗܝ ܒܥܠܕܒܒܢ ܂
Ps-Zach:EccHist X ܕܟܐܢܐܝܬ ܡܢ ܟܠ ܐܢܫ ܠܟܘܢ ܡܬܩܪܒ
Ps-Zach:EccHist ܡܬܘܡܐܝܬ ܂ ܕܒܐܝܕܗ ܟܠ ܡܕܡ ܗܘܐ ܂
Ps-Zach:EccHist ܐܢܫܐ ܂ ܘܩܕܡ ܟܠ ܡܕܡ̣ ܠܢܛܝܪܘܬܐ ܕܕܚܠܬ
Ps-Zach:EccHist ܬܐ ܂ ܕܡܢ ܟܠ ܕܘܟ ܂ X
Ps-Zach:EccHist ܐܟܣܝܘܣ ܘܫܠܝܐ ܕܡܢ ܟܠ ܐܘܡܢܘܢ̈ ܂ ܘܠܐܚܪܢܐ̈
Ps-Zach:EccHist ܂ ܒܝܘܡܬܐ̈ ܕܡܫܬܪܝܢ ܟܠ ·ܠܒܝܟܝܢ ܡܢ ܢܡܘܣܐ