simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-Zach:EccHist ܠܘܬ ܐܠܗܐ ܐܚܝܕ ܟܠ ܆ ܬܩܒܠ ܡܢܗ
Ps-Zach:EccHist ܂ ܗ̇ܘ ܕܒܪܐ ܟܠ ܘܡܣܝܟ ܥܠܡܐ̈ ܂
Ps-Zach:EccHist ܕܡܢ ܐܒܐ ܐܚܝܕ ܟܠ ܐܬܝܠܕ ܀ ܘܣ
Ps-Zach:EccHist ܂ ܘܐܫܬܥܝܬ ܠܗ ܟܠ ܝ ܡܕܡ ܕܐܡܪܬ
Ps-Zach:EccHist ܘܬܠܬܐ ܣܗܕܢ̈ ܬܩܘܡ̣ ܟܠ ܡܠܐ ܂ ܝ
Ps-Zach:EccHist ܂ ܟܕ ܗܠܝܢ ܟܠ ܝܘܡ ܚܙܝܢ ܗܘܘ
Ps-Zach:EccHist ܡܠܬܗܘܢ ܚܝܬܐ ܥܠ ܟܠ ܕܓܕܫ ܂ ܘܒܪ
Ps-Zach:EccHist ܂ ܘܐܝܟ ܐܚܝܕ ܟܠ ܕܟܠ ܦܫܝܩ ܝܝ
Ps-Zach:EccHist ܝ ܐܒܘܗܝ ܩܕܡ ܟܠ ܂ ܘܗ̣ܘܝ ܐܬܓܫܡ
Ps-Zach:EccHist ܕܗܘܝܘ ܐܠܗܐ ܕܥܠ ܟܠ ܂ ܘܡܕܡ ܢܘܟܪܝܘܬ
Ps-Zach:EccHist ܂ ܕܒܐܝܕܗ ܗܘܐ ܟܠ ܂ ܘܗ̣ܘ ܣܒܠ
Ps-Zach:EccHist ܐܠܗܐ ܕܥܠ ܝ ܟܠ ܂ ܠܐ ܓܝܪ
Ps-Zach:EccHist ܂ ܐܝܟܢܐ ܒܪܐ ܟܠ ܡܕܡ ܡܢ ܒܪܫܝܬ
Ps-Zach:EccHist ܂ ܕܒܗ ܗ̣ܘܐ ܟܠ ܡܕܡ ܂ ܝܕܝܥܐ
Ps-Zach:EccHist 0ܝ ܐܠܗܐ ܥܠ ܟܠ ܂ ܘܠܘ ܗܕܐ
Ps-Zach:EccHist ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܥܠ ܟܠ ܂ ܡܒܪܟܐ ܕܠܥܠܡ
Ps-Zach:EccHist ܐܡܪܗ ܕܐܝܬܘܗܝ ܥܠ ܟܠ ܂ ܕܡܪܐ ܕܒܪܝܬܐ̈
Ps-Zach:EccHist ܕܗ̇ܘ ܕܒܡܠܬܗ ܒܪܐ ܟܠ ܂ ܕܡܬܚܙܐ ܘܕܠܐ
Ps-Zach:EccHist ܐܠܗܐ ܐܒܐ ܐܚܝܕ ܟܠ ܂ ܘܚܕ ܗܘ
Ps-Zach:EccHist ܂ ܕܒܗ ܗܘܐ ܟܠ ܂ ܗ̇ܘ ܕܐܝܬܘܗܝ