simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-Zach:EccHist ܡܪܢ ܒܝܕܥܬܗ ܒܨܝܬ ܟܠ ܝ ܥܬܝܕܬ̈ ܐ
Ps-Zach:EccHist ܠܚܡܐ ܂ ܥܠ ܟܠ ܡܐܟܠܢ̈ ܦܪܣܗ̇ ܠܡܠܬܗ