simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-Zach:EccHist ܝ ܥܬܝܕܬ̈ ܐ ܂ ܝܕܥ ܠܣܘܥܪܢܐ ܕܗܠܝܢ ܂ ܘܥܠ ܗܕܐ ܒܬܪ ܕܐܟܠܘ ܟܠ ܢܐܟܠܘܢܝܗܝ ܂ ܘܟܒܪ ܘ̇ܠܐ ܕܢܐܡܪ ܕܐܦ ܡܪܢ ܒܝܕܥܬܗ ܒܨܝܬ
Ps-Zach:EccHist ܡܐܟܠܢ̈ ܦܪܣܗ̇ ܠܡܠܬܗ ܂ ܥܠ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܐܡܪܝܢ ܂ ܕܒܬܪ ܟܠ ܘܡܝܐ̈ ܂ ܐܡ̣ܪ ܝܫܘܥ ܒܪ ܝ ܫܡܥܘܢ ܐܣܝܪܐ ܂ ܡܢ ܫܡ ܠܚܡܐ ܂ ܥܠ