simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-Zach:EccHist ܡܕܡ ܒܨ̇ܐ ܂ ܘܠܐ ܢܣܒܥ ܓܒܪܐ ܠܡܡܠܠܘ ܂ ܘܠܒܗ ܕܚܟܝܡܐ̣ ܟܠ ܡܘܣܦ ܂ ܘܕܒܥܐ ܦܘܠܚܢܐ ܕܐܠܗܐ ܢܩܒܠ ܝܘܠܦܢܐ ܘܕܟܫܪ̣
Ps-Zach:EccHist ܡܕܡ ܒܨ̇ܐ ܂ ܘܦܘܠܘܣ ܡܘܕܥ ܂ ܕܟܠ ܟܬܒ ܕܒܪܘܚ ܐܬܟܬܒ ܆ · ܟܠ ܓܝܪ̣ ܠXܙ ܫܒ̇ܩ ܚܟXܬܐ ܟܕ ܡܛܫܝܐ ܂ ܐܠܐ ܢܒܩܐ ܣܓܝ ܂ ܘܕܟܫܪ
Ps-Zach:EccHist ܐܕܫܝܢ̈ ܂ ܘܟܠ ܡܐܟܠܢ̈ ܛܒܬܐ̈ ܕܐܪܥܐ ܂ ܒܫܪܟܐ ܕ ܢ ܕܫܒܥܐ̈ ܟܠ ܂ ܘܒܝܬ ܡܥܡܪܗ̇ ܕܝܢ ܕܬܠܬܐ ܐ ܬܘܗܝ ܗܘܐ ܂ ܝܝ ܘܐ ܬ ܗܘܐ ܒܗ
Ps-Zach:EccHist ܥܠܝܡ ܂ ܂ ܝ ܘܟܘܐ̈ ܬܠܬ ܐ ܬ ܗܘܝ̈ ܠܩܝܛܘܢܗ̇ ܕܐܣܝܬ ܟܠ ܟܘܟܒܝ̈ ܫܡܝܐ ܂ ܝ ܘܓܒܪ̣ ܠܐ ܂ ܐ·ܕܥ̣ ܐܢܝܢ̣̈ ܐܘ ܡܠܠ ܠܗ ܢ
Ps-Zach:EccHist ܓܒܝܢ̈ ܂ ܘܟܠܝܠܐ̣ ܣܡܬ ܝ ܒܪܫܗ̇ ܂ ܘܐܬܟܣܝܬ ܐܪܕܝܕܐ X ܂ ܟܠ ܣܓܝܐܐ̈ ܕܡܨܪ̈ ܐ ܆ ܟܬܝܒܝܢ ܘܓܠܝܦܝܢ ܗܘܘ ܒܗܘܢ ܡܢ
Ps-Zach:EccHist ܐܒܢܝܢ̈ ܝX ܘܐܕܫܝܢ̈ ܕܐ ܬܝܘ ܥܡܗܘܢ ܡܢ ܩܪܝܬܐ ܆ ܘܝܗܒܘ ܟܠ ܂ ܕܚܙܝܢ ܗܘܘ ܠܗ̇ ܕܡܨܒܬܐ ܂ ܐܝܟ ܟܠܬܗ ܕܐܠܗܐ ܂ ܘܐܦܩܘ
Ps-Zach:EccHist ܕܒܒܝܬܐ ܂ ܘܗ̣ܝ ܠܚܘܕܝܗ̇ ܫܗܪܐ ܗܘܬ ܘܥܝܪܐ ܂ ܘܡܬܚܫܒܐ ܟܠ ܘܠܐ ܐܟܠܬ 1ܠܚܡܐ̣ ܘܠܐ ܐܫܬܝܬ ܡܝܐ̈ ܂ ܘܡܢܥ ܠܠܝܐ ܂ ܘܫܟܒܘ
Ps-Zach:EccHist ܂ ܗ̇ܘ Xܕܗ̇ܘX 3ܕܠܐ ܡܬܚܙܐ ܐܕܚ ܠܢܘܗܪܐ ܘܐܦܩ ܂ ܗ̇ܘ ܟܠ ܦܘܡܗ̇ ܘܐܡܪܬ ܂ ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܕܥܠܡܐ̈ ܘܒܪܘܝܗܘܢ ܂ ܘܡܚܐ
Ps-Zach:EccHist ܡܘܗܒܢ̈ ܕܦܘܛܝܦܪܥ ܐܒܝ ܆ ܕܝܗܒ ܠ--ܝ ܒܝܪܬܘܬܐ ܗܒܠܐ ܟܠ ܐܟܘܬܟ ܂ ܘܡ̇ܢ ܗܘ ܕܢܓܝܪܐ ܪܘܚܗ ܘܡܪܚܡܢ ܒܕܡܘܬܟ ܂ ܗܐ ܓܝܪ
Ps-Zach:EccHist ܘܒܟ ܐܬܓܘܣܬ ܂ ܘܟܠ ܕܒܐܪܥܐ ܫܒܩܬ ܘܠܘܬܟ ܥܪܩܬ ܂ ܘܒܣܩܐ ܟܠ ܘܒܬܡܝܡܘܬܝX ܡܪܝܐ ܚܘܢܝܢܝ ܂ ܡܛܘܠ ܕܗܐ ܐܢܐ ܫܢܝܬ · ܡܢ
Ps-Zach:EccHist ܡܐܟܠܢ̈ ܠܟܠܒܐ̈ ܢܘܟܪܝܐ̈ ܝܗܒܬ ܂ ܘܗܐ ܐܢܐ ܫܒܥܐ ܝܘܡܝܢ̈ ܟܠ ܛܝܢܐ ܗܘܐ ܂ ܘܐܝܟ ܕܒܐܘܪܚܐ ܝ ܕܡܥܒܪܬܐ ܂ ܘܠܐܚܫܡܝܬܝ ܡܢ
Ps-Zach:EccHist ܕܥܒ̇ܕ ܗܘܐ ܓܒܪܐ ܂ ܘܐܡ̣ܪ ܓܒܪܐ ܠܟܟܪܝܬܐ ܂ ܬ ܐ̣ ܘܐܬܚܙܝ ܝ ܟܠ ܗܘ̣ܐ ܕܡܐ ܂ ܘܐܣܝܬ ܩܝܡܐ ܗܘܬ ܡܢ ܣܡܠܗ ܆ ܘܚܙܝܐ ܗܘܬ
Ps-Zach:EccHist ܒܝܬܐ ܐܬܚܙܝ ܆ ܘܚܝܝ ܕܒܘܪܝܬܐ̈ ܪܒܘ̈ ܪܒܘܢ̈ ܘܐܠܦ ܟܠ ܕܕܒܫܐ ܂ ܘܒܬܐ̣̈ ܕܠܐ ܡܢܝܢܐ ܗܘܘ ܆ ܪܒܘܬ̈ ܐ̣ ܕܛܒ ܂ ܘܡܢ
Ps-Zach:EccHist ܂ ܚܛܝܬ ܘܒܝܫܬܐ̈ ܩܕܡܝܟ ܥܒܕܬ ܂ ܘܐܝܬܝ ܗܘܝܬ ܢܝܚܬ ܐ ܒܒܝܬ ܟܠ ܐܣܝܬ ܒܪܬ ܦܘܛܝܦܪܥ ܟܘܡܪܐ ܕܐܘܢ ܡܕ ܢܬ ܫܡܫܐ ܂ ܗ̇ܘ ܕܣܥܪ
Ps-Zach:EccHist ܐ ܠܝܕܝ̈ ܒܝܬܗ ܂ ܒܚܕ ܘܥܣܪܝܢ̈ ܒܝܪܚܐ ܕܬܪܝܢ̈ ܒܫܢܬܐ ܟܠ ܝܥܩܘܒ ܝ ܡܛܠ ܝܘܣܦ ܒܪܗ ܂ ܘܐܬܐ ܐܝܣܪܝܠ ܘܥܠ ܠܡܨܪܝܢ ܥܡ
Ps-Zach:EccHist ܓܒܪ ܕܐܪܥܐ ܂ ܘܒܗܠܝܢ ܐܝܕܝܟܘܢ̈ ܐܚܪܒܬܘܢ ܠܫܟܝܡ ܟܠ ܕܦܪܥܘܢ ܇ ܝܕܥ̇ ܐܢܐ ܕܓܒܪܐ̈ ܐܢܬܘܢ ܚܝܠܬܢܐ̈ ܂ ܝܬܝܪ ܡܢ
Ps-Zach:EccHist ܝܘܡܝ̈ ܚܝܘܗܝ̈ ܀ ܫܠܡܬ ܬܫܥܝܬܐ ܪܘܣܦ̈ ܘܕܐܣܝܬX ܐܢܬܬܗ ܟܠ ܗܘܐ ܟܕ ܡܝܬ ܦܪܥܘܢ ܂ ܘܝܘܣܦ ܐܝܟ ܐܒܘܗܝ ܕܛܠܝܐ ܒܡܨܪܝܢ
Ps-Zach:EccHist ܐܬܪ ܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܐܬܚܒܠܘ ܂ ܘܢܬܬܩܢ 2ܘܙܢܐ ܒܗܝܟܠܐ ܂ ܟܕ ܟܠ ܝ ܕܗܝܟܠܐ ܩܦܛܘܠܝܘܢ ܘܐܡܪܘ ܂ ܢܬܟܢܫܘܢ ܫܒܪܐ̈ ܡܢ
Ps-Zach:EccHist ܂ ܘܟܕ ܫܡ̣ܥ ܡܠܟܐ ܗܠܝܢ ܚܕܝ̣ ܘܐܡ̣ܪ ܂ ܡܦܝܣ ܐܢܐ ܝ ܠܟ ܆ ܕܐܢ ܟܠ ܡܛܝܘ ܠܣܗܕܘܬܐ ܂ ܘܐܝܬ ܐܢܘܢ ܚܕܘܓܘܗܝ̈ ܕܐܚܝܕ
Ps-Zach:EccHist ܝܕܘܥܝ̈ ܂ ܕܠܘ ܫܪܟ ܡܕܡ ܒܠܒܝ ܡܢ ܛܥܝܘܬܐ ܗ̇ܝ ܩܕܡܝܬܐ ܂ ܗ ܟܠ ܕܝܠܝX ܕܬܬܒܢܐ ܥܕܬ ܐ ܟܐܢܐܝܬ ܥܬܕܬ ܂ ܕܗܟܘܬ ܢܬܚܟܡܘܢ