simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-Zach:EccHist ܘܬܠܬܐ ܣܗܕܢ̈ ܬܩܘܡ̣ ܟܠ ܡܠܐ ܂ ܝ
Ps-Zach:EccHist ܝ ܐܒܘܗܝ ܩܕܡ ܟܠ ܂ ܘܗ̣ܘܝ ܐܬܓܫܡ
Ps-Zach:EccHist ܂ ܕܒܗ ܗܘܐ ܟܠ ܂ ܗ̇ܘ ܕܐܝܬܘܗܝ
Ps-Zach:EccHist ܂ ܝܬܝܪ ܡܢ ܟܠ ܓܒܪ ܕܐܪܥܐ ܂
Ps-Zach:EccHist ܘܥܠ ܠܡܨܪܝܢ ܥܡ ܟܠ ܐ ܠܝܕܝ̈ ܒܝܬܗ
Ps-Zach:EccHist ܕܡܗܝܡܢܐܝܬ ܟܬ̇ܒ ܒܗܢܛܝܩܘܢ ܟܠ ܕܐܣܬܒܪ ܘܐܬܡܠܠ ܡܪܚܐܝܬ
Ps-Zach:EccHist ܐܢܘܢ ܚܕܘܓܘܗܝ̈ ܕܐܚܝܕ ܟܠ ܂ ܘܟܕ ܫܡ̣ܥ
Ps-Zach:EccHist ܕܚܒܝܒ ܠܝ ܡܢ ܟܠ ܐܚܐ 11ܚܣܝܐ ܕܬܒܥܬܐ̈
Ps-Zach:EccHist ܂ ܘܐܝܟ ܐܚܝܕ ܟܠ ܕܟܠ ܦܫܝܩ ܝܝ
Ps-Zach:EccHist ܡܫܝܚܐ ܐܠܗܐ ܕܥܠ ܟܠ 1ܐܘܚܕܢܐ ܕܥܠ ܝ
Ps-Zach:EccHist ܂ ܕܒܗ ܗ̣ܘܐ ܟܠ ܡܕܡ ܂ ܝܕܝܥܐ
Ps-Zach:EccHist ܕܡܢ ܐܒܐ ܐܚܝܕ ܟܠ ܐܬܝܠܕ ܀ ܘܣ
Ps-Zach:EccHist ܐܬܛܝܒܘ ܐܦܣܩܦܐ22̈ ܡܢ ܟܠ ܕܘܟ ܂ ܕܐܬܩܪܝܘ
Ps-Zach:EccHist ܆ ܘܚܙܝܐ ܗܘܬ ܟܠ ܕܥܒ̇ܕ ܗܘܐ ܓܒܪܐ
Ps-Zach:EccHist ܘܫܪܟܐ ܕܡܗܝܡܢܐ̈ ܂ ܟܠ ܐܝܠܝܢ ܕܡܫܥܒܕܝܢ ܠܟܘܢ
Ps-Zach:EccHist ܘܡܗܝܡܢܝܢ ܐܟܘܬܢ ܂ ܟܠ ܡ̇ܢ ܡܕܝܢ ܕܕܠܩܘܒܠܐ
Ps-Zach:EccHist ܂ ܟܕ ܬܚܨܘܢ ܟܠ ܥ ܢܝܟܘܢ̈ ܪ̈
Ps-Zach:EccHist ܂ ܐܝܟܢܐ ܒܪܐ ܟܠ ܡܕܡ ܡܢ ܒܪܫܝܬ
Ps-Zach:EccHist ܂ ܗ̇ܘ ܕܣܥܪ ܟܠ ܂ ܚܛܝܬ ܘܒܝܫܬܐ̈
Ps-Zach:EccHist ܂ ܘܢܫܥܒܕ ܠܟܘܢ ܟܠ ܥܡܐ ܕܪܗܘܡܝܐ̈ ܘܒܪܒܪܝܐ̈