simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-Zach:EccHist ܕܐܠܗܐ ܂ ܘܐܦܩܘ ܟܠ ܐܒܢܝܢ̈ ܝX ܘܐܕܫܝܢ̈
Ps-Zach:EccHist ܂ ܗ̇ܘ ܕܒܪܐ ܟܠ ܘܡܣܝܟ ܥܠܡܐ̈ ܂
Ps-Zach:EccHist ܠܩܕܝܫܘܬܟܘܢ ܂ ܥܠ ܟܠ ܡܕܡ ܕܥܒܕ ܡܩܕܘܢ
Ps-Zach:EccHist ܕܛܒ ܂ ܘܡܢ ܟܠ ܒܝܬܐ ܐܬܚܙܝ ܆
Ps-Zach:EccHist ܘܥܠ ܠܡܨܪܝܢ ܥܡ ܟܠ ܐ ܠܝܕܝ̈ ܒܝܬܗ
Ps-Zach:EccHist ܂ 2ܕܝܕܥܝܢ ܗܘܘ ܟܠ ܡܝܬܪܬܗ̈ ܘܕܘܒܪܘܗܝ̈ ܡܠܐܟܝܐ̈
Ps-Zach:EccHist ܂ ܘܐܝܟ ܐܚܝܕ ܟܠ ܕܟܠ ܦܫܝܩ ܝܝ
Ps-Zach:EccHist ܂ ܘܒܕܓܘܢ ܡܫܟܚ ܟܠ ܐ ܢܐ ܕܒܗܠܝܢ
Ps-Zach:EccHist ܕܡܝܬܪ ܘܪܡ ܡܢ ܟܠ ܛܟܣܝܢ̈ ܘܟܝ̈ ܢܝܢ
Ps-Zach:EccHist ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܕܥܠ ܟܠ ܂ ܘܡܘܕܝܢ ܐܢܚܢܢ
Ps-Zach:EccHist ܂ ܕܒܐܝܕܗ ܗܘܐ ܟܠ ܂ ܘܗ̣ܘ ܣܒܠ
Ps-Zach:EccHist ܐܟܣܝܘܣ ܘܫܠܝܐ ܕܡܢ ܟܠ ܐܘܡܢܘܢ̈ ܂ ܘܠܐܚܪܢܐ̈
Ps-Zach:EccHist ܂ ܗ̇ܘ ܕܣܥܪ ܟܠ ܂ ܚܛܝܬ ܘܒܝܫܬܐ̈
Ps-Zach:EccHist ܂ ܘܒܐ ܕܗ ܟܠ ܡܕܡ ܐܬܩܝܡ ܂
Ps-Zach:EccHist ܡܠܠ ܠܗ ܢ ܟܠ ܥܠܝܡ ܂ ܂
Ps-Zach:EccHist ܕܡܗܝܡܢܐܝܬ ܟܬ̇ܒ ܒܗܢܛܝܩܘܢ ܟܠ ܕܐܣܬܒܪ ܘܐܬܡܠܠ ܡܪܚܐܝܬ
Ps-Zach:EccHist ܕܚܒܝܒ ܠܝ ܡܢ ܟܠ ܐܚܐ 11ܚܣܝܐ ܕܬܒܥܬܐ̈
Ps-Zach:EccHist ܕܡܢ ܩܘܣܛܢܛܝܢܦܘܠܝܣ ܆ ܟܠ 1ܚܕ ܚܕ ܡܢܗܘܢ
Ps-Zach:EccHist ܫܢܝܬ · ܡܢ ܟܠ ܘܒܟ ܐܬܓܘܣܬ ܂
Ps-Zach:EccHist ܕܡܢ ܐܒܐ ܐܚܝܕ ܟܠ ܐܬܝܠܕ ܀ ܘܣ