simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-Zach:EccHist ܐܒܢܝܢ̈ ܝX ܘܐܕܫܝܢ̈ ܕܐ ܬܝܘ ܥܡܗܘܢ ܡܢ ܩܪܝܬܐ ܆ ܘܝܗܒܘ ܟܠ ܂ ܕܚܙܝܢ ܗܘܘ ܠܗ̇ ܕܡܨܒܬܐ ܂ ܐܝܟ ܟܠܬܗ ܕܐܠܗܐ ܂ ܘܐܦܩܘ
Ps-Zach:EccHist ܘܡܣܝܟ ܥܠܡܐ̈ ܂ ܘܐܚܝܕ ܒܪ̈ ܬܐ ܘܡܕܒܪ ܘܡܚܐ ܂ ܘܒܚܝܠܐ ܠܟܠ ܟܠ ܂ ܐܡܝ ܗܠܢܐ ܂ ܩܘܣܛܢܛܝܢܣ ܝX ܂ X X XX ܐܓܘܣܛܘܣ ܂ ܗ̇ܘ ܕܒܪܐ
Ps-Zach:EccHist ܡܕܡ ܕܥܒܕ ܡܩܕܘܢ ܒܕܝܪܐ ܕܒܝܬ ܕܠܡܛ ܂ ܠܘܩܒܠ ܟܘܠܗ ܫܪܪܐ ܂ ܟܠ 2ܕܟܬܒܢܢ ܟܬܝܒܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܩܕܡܝܬܐ̈ ܠܩܕܝܫܘܬܟܘܢ ܂ ܥܠ
Ps-Zach:EccHist ܒܝܬܐ ܐܬܚܙܝ ܆ ܘܚܝܝ ܕܒܘܪܝܬܐ̈ ܪܒܘ̈ ܪܒܘܢ̈ ܘܐܠܦ ܟܠ ܕܕܒܫܐ ܂ ܘܒܬܐ̣̈ ܕܠܐ ܡܢܝܢܐ ܗܘܘ ܆ ܪܒܘܬ̈ ܐ̣ ܕܛܒ ܂ ܘܡܢ
Ps-Zach:EccHist ܐ ܠܝܕܝ̈ ܒܝܬܗ ܂ ܒܚܕ ܘܥܣܪܝܢ̈ ܒܝܪܚܐ ܕܬܪܝܢ̈ ܒܫܢܬܐ ܟܠ ܝܥܩܘܒ ܝ ܡܛܠ ܝܘܣܦ ܒܪܗ ܂ ܘܐܬܐ ܐܝܣܪܝܠ ܘܥܠ ܠܡܨܪܝܢ ܥܡ
Ps-Zach:EccHist ܡܝܬܪܬܗ̈ ܘܕܘܒܪܘܗܝ̈ ܡܠܐܟܝܐ̈ ܂ ܘܪܚܡܬܐ ܕܒܢܝ̈ ܟܠ ܩܫܝܫܐ̈ ܕܝܢ ܘܩܠܝܪܝܩܐ̈ ܕܥܡ ܦܪXܠܘܪܝܣ ܂ 2ܕܝܕܥܝܢ ܗܘܘ
Ps-Zach:EccHist ܕܟܠ ܦܫܝܩ ܝܝ ܠܗ ܂ ܗ̇ܘ ܡܕܡ ܕܐܝܬܘܗܝ ܩܘܝ ܡܛܠܬܗ ܂ ܘܡܕܡ ܟܠ ܒܗܕܐ ܗ̇ܘ ܕܥܠܝ ܒܪܒܘܬܗ ܚܝܠܬܢܘܬܗ ܒܟܠ ܚܘܝ ܂ ܘܐܝܟ ܐܚܝܕ
Ps-Zach:EccHist ܐ ܢܐ ܕܒܗܠܝܢ ܡܣܬܟܠ ܡܫܚܠܦܐܝܬ ܂ ܠܘܩܕܡ ܐܝܕܥܬ ܐ ܟܠ ܕܒܡܐܬܝܬܗ ܕܬܪܬܝܢ̈ ܡܚܘܐ ܢܗܝܪܐܝܬ ܂ ܘܒܕܓܘܢ ܡܫܟܚ
Ps-Zach:EccHist ܛܟܣܝܢ̈ ܘܟܝ̈ ܢܝܢ ܂ ܘܐܬܢܣܝܣ ܬܘܒ ܂ ܝ ܒܡܐܡܪܐ ܗ̇ܘ ܕܥܠ ܟܠ ܕܟܝܢܢ ܗܘܐ ܂ ܕܠܐ ܫܘܚܠܦܐ ܘܒܘܠܒܠܐ ܂ ܗ̇ܘ ܕܡܝܬܪ ܘܪܡ ܡܢ
Ps-Zach:EccHist ܂ ܘܡܘܕܝܢ ܐܢܚܢܢ ܐܦ ܠܡܠܟܢ ܡܪܚܡܢܐ ܘܪܚܡ ܠܡܫܝܚܐ ܂ ܟܠ ܝܗܒܝܢ ܚܢܢ ܬܘܕܝܬܐ ܠܡܫܝܚܐ ܂ X ܙ Xܝ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܕܥܠ
Ps-Zach:EccHist ܂ ܘܗ̣ܘ ܣܒܠ ܚܫܝܢ̈ ܂ ܘܫܩܠ ܟܘܪܗܝܢ̣̈ ܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪ ܝܒܝܐ ܂ ܟܠ ܐ ܂ ܐܠܐ ܗ̣ܘ ܟܕ ܗ̣ܘ ܝܝ ܡܪܝܐ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܂ ܕܒܐܝܕܗ ܗܘܐ
Ps-Zach:EccHist ܐܘܡܢܘܢ̈ ܂ ܘܠܐܚܪܢܐ̈ ܪܕܦܘ ܘܕܚܘ ]ܡܢ ܐܬܪܐ ܠܐܬܪܐ ܂ ܟܠ 3ܘܚܛܘܦܝܐ ܕܡ̇ܪܗܛܐ̈ ܘܫܪܝܐ ܕܡܢ ܐܟܣܝܘܣ ܘܫܠܝܐ ܕܡܢ
Ps-Zach:EccHist ܂ ܚܛܝܬ ܘܒܝܫܬܐ̈ ܩܕܡܝܟ ܥܒܕܬ ܂ ܘܐܝܬܝ ܗܘܝܬ ܢܝܚܬ ܐ ܒܒܝܬ ܟܠ ܐܣܝܬ ܒܪܬ ܦܘܛܝܦܪܥ ܟܘܡܪܐ ܕܐܘܢ ܡܕ ܢܬ ܫܡܫܐ ܂ ܗ̇ܘ ܕܣܥܪ
Ps-Zach:EccHist ܡܕܡ ܐܬܩܝܡ ܂ ܗ̇ܘ ܢܘܗܪܐ ܕܡܢ ܢܘܗܪܐ ܂ ܗ̇ܘ ܝܘܩܢܐ ܠܐ ܟܠ ܘܒܪ ܡܬܘܡܝܘܬܗ ܕܐܒܐ ܂ ܗ̇ܘ ܕܒܐ ܕܗ ܟܠܡܕܡ ܗܘܐ ܂ ܘܒܐ ܕܗ
Ps-Zach:EccHist ܥܠܝܡ ܂ ܂ ܝ ܘܟܘܐ̈ ܬܠܬ ܐ ܬ ܗܘܝ̈ ܠܩܝܛܘܢܗ̇ ܕܐܣܝܬ ܟܠ ܟܘܟܒܝ̈ ܫܡܝܐ ܂ ܝ ܘܓܒܪ̣ ܠܐ ܂ ܐ·ܕܥ̣ ܐܢܝܢ̣̈ ܐܘ ܡܠܠ ܠܗ ܢ
Ps-Zach:EccHist ܕܐܣܬܒܪ ܘܐܬܡܠܠ ܡܪܚܐܝܬ ܒܟܠܩܝܕܘܢܐ ܘܒܛܘܡܣܐ ܕܠܐܘܢ ܂ ܟܠ ܘܒܫܪܪܐ ܐܚܪܡ ܂ ܒܗܠܝܢ ܕܡܗܝܡܢܐܝܬ ܟܬ̇ܒ ܒܗܢܛܝܩܘܢ
Ps-Zach:EccHist ܐܚܐ 11ܚܣܝܐ ܕܬܒܥܬܐ̈ 12ܗܠܝܢ ܂ X·ܙ ′ ܟܠܩܝܕܘܢܝܬܐ̈ ܟܠ ܩܢܘܢܝܬܐ̈ ܕܝܠܗܘܢ ܕܩܝܡܐ̈ ܂ ܕܥ ܕܝܢ ܐܘ X ܕܚܒܝܒ ܠܝ ܡܢ
Ps-Zach:EccHist 1ܚܕ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܠܐܬܪ ܕܨܒܐ ܗܘܐ ܕܢܣܬܬܪ ܐܝܟ ܕܦܪܫ ܕܦܩܢܢ ܟܠ ܗܠܝܢ ܐܦܣܩܘܦܐ̈ ܡ̇ܢ ܡܗ̈ ܡܢX ܕܡܢ ܩܘܣܛܢܛܝܢܦܘܠܝܣ ܆
Ps-Zach:EccHist ܘܒܟ ܐܬܓܘܣܬ ܂ ܘܟܠ ܕܒܐܪܥܐ ܫܒܩܬ ܘܠܘܬܟ ܥܪܩܬ ܂ ܘܒܣܩܐ ܟܠ ܘܒܬܡܝܡܘܬܝX ܡܪܝܐ ܚܘܢܝܢܝ ܂ ܡܛܘܠ ܕܗܐ ܐܢܐ ܫܢܝܬ · ܡܢ
Ps-Zach:EccHist ܐܬܝܠܕ ܀ ܘܣ ܠܒܣܛܪܘܣ ܐܡ̣ܪ ܂ ܕܚܕ ܗܘ ܒܪܐ ܡܫܝܚܐ ܂ ܐܝܟܢܐ ܟܠ ܕܐܠܗܐ ܂ ܚܕ ܕܡܢ ܒܬܘܠܬܐ̣ ܘܐܚܪܝܢܐ 3ܗ̇ܘ ܕܡܢ ܐܒܐ ܐܚܝܕ