simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-Zach:EccHist ܂ ܘܐܫܬܥܝܬ ܠܗ ܟܠ ܝ ܡܕܡ ܕܐܡܪܬ
Ps-Zach:EccHist X ܕܟܐܢܐܝܬ ܡܢ ܟܠ ܐܢܫ ܠܟܘܢ ܡܬܩܪܒ